Verkeersplannen

 

Nut en noodzaak

Verkeerstekens zijn vooral bedoeld om verkeersdeelnemers te informeren over hoe zij geacht worden zich te gedragen en om verkeersdeelnemers te waarschuwen voor mogelijke gevaren.


Voor de verkeersveiligheid zijn aanwijzingen noodzakelijk voor de belangrijke verkeersregels zoals snelheidslimiet, open- of gesloten verklaring, rijrichting, plaats op de weg en voorrang. Deze regels zijn zo crusiaal voor het voorkomen van gevaarlijke situaties, dat er alles aan gedaan moet worden om de betreffende boodschap over te brengen aan alle weggebruikers (ervaren en onervaren) en onder alle omstandigheden (goed en slecht zicht). Op dit moment zijn verkeersborden en wegmarkeringen hierbij belangrijke hulpmiddelen.

Hiernaast wordt bebording door verkeersdeelnemers nog altijd gezien als de belangrijkste bron van informatie. Hoewel het navigatiesysteem aan invloed wint, kan het verkeer feitelijk niet zonder een goede bewegwijzering.

Onze werkwijze

Een goede voorbereiding is het halve werk. Veringmeier Verkeersmanagement stelt verkeersplannen op om partijen duidelijk te maken welk resultaat wordt beoogd. Hierbij is het van belang dat bestuurders, bewoners, aannemers en wegbeheerders de tekening op een begrijpelijke wijze kunnen lezen en het als communicatiemiddel kunnen gebruiken voor inspraak, besluitvorming, aanbesteding, uitvoering en beheer. 


Hierbij streven wij in de uitwerking van onze plannen naar voorspelbaar verkeersgedrag.

Voorspelbaar verkeersgedrag wil zeggen dat routekeuze en manouvres voor alle verkeersdeelnemers overal en altijd begrijpelijk en eenvoudig zijn. Dit verwezenlijken wij door rekening te houden met:

 • herkenbaarheid van verkeerssituaties
 • bereidheid van verkeersdeelnemers om het gewenste gedrag ook feitelijk te vertonen
 • eenvoud in de inrichting van de verkeerssituaties


Wij stellen verkeersplannen op voor geheel nieuwe wegsituaties, maar ook voor de herinrichting van een beheergebied. Dit doen wij voor rijks- provinciale en gemeentelijke wegsituaties. Onze planuitwerking is gebaseerd op de Wegenverkeerswet 1994, met de bijbehorende RVV 1990, BABW en UV BABW. In de planuitwerking kunnen de volgende onderdelen verwerkt worden:

 • bewegwijzering
 • duurzaam veilig
 • parkeerverwijzing
 • verkeersregeling
 • wegmarkering
 • zonering
 • verkeersbesluiten


Uitwerking

Veringmeier Verkeersmanagement werkt het verkeersplan uit in een

 • Uitgangssituatie
 • Mutatiesituatie
 • Gewenste situatie


Uitgangssituatie

Als uitgangssituatie kan een opdrachtgever een digitale GBKN beschikbaar stellen, maar wij werken ook verkeersplannen uit op basis van Google Map.


Indien het om een nieuwe weg of beheergebied gaat, is het van belang om inzicht te krijgen in de aansluitingen op de bestaande wegenstructuur. Indien het om een herinrichting van een gebied gaat worden hiernaast ook alle locale verkeerstekens in de uitgangssituatie in kaart gebracht.


Mutatiesituatie

In de mutatiesituatie worden alle uit te voeren acties getekend, zoals het verwijderen, vervangen en plaatsen van verkeerstekens. Hierbij wordt bij de herinrichting van een gebied meteen gekeken welke verkeerstekens juridisch en functioneel gesaneeerd kunnen worden. Zie hiervoor onze Verkeerstekenscan.


Gewenste situatie

In de gewenste situatie ziet u het beoogde resultaat van het verkeersplan.Van alle situaties worden vanuit de tekeningen overzichtslijsten gemaakt van de hoeveelheden per situatie.  


Kosten

Ieder advies is maatwerk.


De kosten voor het advies zijn afhankelijk van uw wensen en de omvang van het project.

Wij komen graag naar u toe om op basis van uw specifieke wensen een vrijblijvende aanbieding te doen.