BLVC-prestatiemeting Haarlem 2018

 

Werkzaamheden in de openbare ruimte hebben doorgaans direct effect op het alledaagse functioneren van de stad. Straten worden opgebroken, verkeer moet worden omgeleid en bewoners, ondernemers en winkelend publiek ondervinden hinder. Het functioneren van de stad is dan ook afhankelijk van een goede regie over de werkzaamheden in de openbare ruimte.


Haarlem blijft altijd in ontwikkeling en Haarlemmers hebben doorgaans veel begrip voor werk in de openbare ruimte. Zeker als ze het resultaat zien. Ze willen alleen wel dat de werkzaamheden met zo min mogelijk hinder plaatsvinden. Oók de gemeente wil dat, samen met de partners die de werkzaamheden uitvoeren.

 

Onderzoeksopdracht

De bereikbaarheidscoördinator van de gemeente Haarlem heeft aan Veringmeier Verkeersmanagement uit Waddinxveen opdracht gegeven om gedurende het jaar 2018 in de maanden juni en september een BLVC-prestatiemeting uit te voeren tijdens de uitvoering van beheer- en onderhoudsprojecten. Tijdens deze prestatiemeting moet worden getoetst of lopende projecten in de dagelijkse praktijk voldoen aan de BLVC-eisen uit landelijke en plaatselijke wet- en regelgeving en de afspraken die op projectbasis zijn gemaakt.


Tijdens de prestatiemeting is zowel de planvorming als de uitvoering beoordeeld. Ook is het totale proces wat opdrachtgever en opdrachtnemer doorlopen beoordeeld.


Er zijn 50 inspecties uitgevoerd bij 41 projecten waar 27 bedrijven werkzaam waren. Tijdens die inspecties zijn 3600 foto’s en 94 filmpjes gemaakt van alle bevindingen.

 

Resultaat

Van de 50 inspecties zijn 27 projectrapportages geschreven. In een evaluerend eindrapport zijn de resultaten vastgelegd van de aanpak van de gemeente Haarlem en haar vaste partners voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in 2018. Dit rapport geeft een beeld van de stand van zaken op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC) bij (wegen)bouw- en beheerprojecten in de stad.


Het werk in de openbare ruimte is divers en kent bovengemiddeld veel risico’s. De rapportage laat zowel de positieve als negatieve bevindingen zien in de zorg om de hinder voor de omgeving te beperken. Op basis van deze bevindingen is verdere verbetering nodig en mogelijk. Aanbevelingen hiertoe zijn in de rapportage opgenomen.


Geconstateerd is dat een aantal belangrijke risico’s onvoldoende aandacht krijgt. Er is meer aandacht nodig voor aanrijdgevaar in en rondom de werkvakken, de toegankelijkheid van tijdelijke verhardingen, de inzet van wegkantcommunicatie en consensus over de benodigde maatregelen. Ook dient Haarlem meer aandacht te besteden aan de analyse en goedkeuring van BLVC- en verkeersplannen en de coördinatie van neven- en onderaannemers.


In het rapport zijn adviezen verwoord om de komende jaren de kwaliteit van BLVC verder te verhogen. Deze adviezen zijn projectoverstijgend, zodat de gemeente op basis hiervan het te voeren BLVC-beleid kan aanscherpen.


“Ik ben positief gestemd over het groeiende besef bij de gemeente Haarlem dat ook zij een verantwoordelijkheid heeft voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Blijvende aandacht is nodig om deze positieve ontwikkeling voort te zetten. Ik spoor partijen daartoe aan om met een meerjarenaanpak te komen. Het rapport biedt hiertoe de nodige handvaten.”


Peter Veringmeier

BLVC-specialist tijdelijke verkeersmaatregelen

 

Presentatie en worskhop

Donderdag 14 februari mocht ik in een goede sfeer en met bijdragen van 27 deelnemers een presentatie geven van de in 2018 door mij uitgevoerde BLVC-prestatiemeting in Haarlem. Tijdens de workshop ontving de gemeente mooie en ambitieuze input om omgevingshinder de komende jaren verder te beperken.


 

Haarlem gaat aan de slag


“Via deze weg wil ik je complimenteren met het evaluatierapport van de door jou gehouden BLVC-prestatiemetingen in 2018. Zonder aanziens des persoons heb je zowel de positieve als negatieve bevindingen op een heldere wijze omschreven. Ook ben ik zeer te bespreken over de adviezen, daar kunnen we als organisatie een flinke verbeterslag mee maken.”


Arjen de Boo

bereikbaarheidscoördinator gemeente Haarlem

 

BLVC-prestaties meten

Om omgevingshinder bij (wegen)bouwprojecten te verminderen worden afspraken vastgelegd in een BLVC-plan en/of verkeersplannen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers vinden het belangrijk dat deze afspraken ook tijdens de uitvoering worden nageleefd. Veringmeier Verkeersmanagement toetst voor hen regelmatig via mysteriebezoeken of lopende projecten in de dagelijkse praktijk voldoen aan de gestelde eisen.


Wij hebben hiervoor een kwaliteitsborgingssysteem ontwikkeld, waarbij op een eenduidige wijze alle projecten op dezelfde wijze getoetst worden. Alle bevindingen worden in een rapportage vastgelegd, waarbij duidelijk wordt aangegeven welke afspraken goed, deels of slecht zijn nagekomen. Meer informatie over onze aanpak lees je op de webpagina BLVC-inspectie.


Wil jij jouw projecten ook eens door een BLVC-bril bekijken, maak dan vrijblijvend een afspraak.