BLVC-inspectie

 

BLVC

Bij werkzaamheden in de openbare ruimte wil je de omgeving van een project zo min mogelijk tot last zijn. Voorwaarden en afspraken om de omgevingshinder te beperken worden vastgelegd in een BLVC-plan. Een BLVC-plan beschrijft de maatregelen die een project in uitvoering neemt om de Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Veiligheid te borgen. Daarnaast wordt er ook een Communicatie-paragraaf toegevoegd waarin beschreven wordt hoe de omgeving (bewoners/ bedrijven) geïnformeerd worden over de komende werkzaamheden, en hoe zij op de hoogte blijven of waar zij terecht kunnen met hun vragen tijdens de werkzaamheden.


Goed omgevingsmanagement start met een BLVC-plan. Wij maken deze plannen en toetsen tijdens de uitvoering of afspraken zijn nagekomen.

 

Prestaties meten

Om omgevingshinder bij (wegen)bouwprojecten te verminderen worden afspraken vastgelegd in een BLVC-plan. Opdrachtgevers en opdrachtnemers vinden het belangrijk dat deze afspraken ook tijdens de uitvoering worden nageleefd.


De opdrachtgevende partij is verantwoordelijk voor de BLVC-aspecten tijdens de planvorming. De uitvoerende partij draagt er zorg voor dat de voorschriften, beperkingen en verplichtingen worden nageleefd, zoals ze zijn vastgelegd in het BLVC-plan.


Wij toetsen via een BLVC-prestatiemeting of lopende projecten in de dagelijkse praktijk voldoen aan de gestelde eisen. Deze prestatiemeting kan doormiddel van mysteriebezoeken of audits plaatsvinden.De risico’s die partijen lopen bij instandhouding van de bevindingen worden in kaart gebracht. Via een uniform beoordelings- en handhavingssysteem worden zowel de tekortkomingen als de nakomingen van de gestelde eisen vastgelegd. Hiermee wordt een evenwichtig beeld verkregen van de totale prestatie die op een project geleverd is.

 

Prestaties beoordelen

Voor de prestatiemeting hebben wij een uniek BLVC-kwaliteitsborgingssysteem ontwikkeld, waarmee op een eenduidige wijze projecten worden geïnspecteerd. Tijdens de prestatiemeting kunnen de volgende onderdelen worden beoordeeld:

 

 

Prestaties toetsen

Wij toetsen de planvorming, uitvoering en het totale proces van de geïnspecteerde projecten aan de hand van 43 landelijke en plaatselijke wetten, normen en regels.

 

Prestaties vastleggen

Per project wordt aan de opdrachtgever verslag uitgebracht over de uitgevoerde inspectie, aangevuld met conclusies en aanbevelingen per BLVC-deelgebied. Hierbij wordt waar mogelijk gerefereerd aan wet- en regelgeving. Alle bevindingen worden in een rapportage vastgelegd, waarbij duidelijk wordt aangegeven welke afspraken goed, deels of slecht zijn nagekomen.


Als er meerdere projecten worden geïnspecteerd wordt in een samenvattende eindrapportage duidelijk aangegeven of er bij de bevindingen sprake is van projectgebonden incidenten of projectoverstijgende tendensen.


Met deze rapportage verkrijgt de opdrachtgever een managementinstrument waarmee hij/zij procesmatig de organisatie verder kan verbeteren voor de werkvoorbereiding en uitvoering van tijdelijke (verkeers)maatregelen bij toekomstig uit te voeren (wegen)bouwprojecten.

 

Voordelen van onze aanpak

Samengevat zijn de voordelen van onze methode van BLVC-prestatiemeting:

 

Ervaringen


“Met de prestatiemeting in 2015/2016 is ons stadsdeel niet alleen een spiegel voorgehouden, maar zijn ook oplossingen aangedragen om met nagenoeg dezelfde inspanning de BLVC-aspecten beter uit te voeren.”


Alex van der Woerd

voormalig stadsdeelregisseur Amsterdam Nieuw-West


Voor de gemeente Haarlem is in 2018 een BLVC-prestatiemeting uitgevoerd. De resultaten hiervan lees je op BLVC-prestatiemeting Haarlem 2018.


“Via deze weg wil ik je complimenteren met het evaluatierapport van de door jou gehouden BLVC-prestatiemetingen in 2018. Zonder aanziens des persoons heb je zowel de positieve als negatieve bevindingen op een heldere wijze omschreven. Ook ben ik zeer te bespreken over de adviezen, daar kunnen we als organisatie een flinke verbeterslag mee maken.”


Arjen de Boo

bereikbaarheidscoördinator gemeente Haarlem

 

Advies op maat

Loop je in je project of in je opdracht tegen specifieke uitdagingen op BLVC-gebied aan, en wil je daar advies over krijgen? Of zoek je ondersteuning op BLVC-gebied?


Wij kunnen je o.a. van dienst zijn door:

• het opstellen van BLVC-plannen, zoals een BLVC-scan, BLVC-kader, BLVC-parapluplan, BLVC-uitvoeringsplan;

• het uitvoeren van expert reviews van BLVC-plannen, aanbestedingsdocumenten en van projecten die al in uitvoering zijn;

• het houden van BLVC-prestatiemetingen over de planvorming, uitvoering en het doorlopen proces;

• het uitvoeren van BLVC-inspectie tijdens de uitvoering;

• het opleiden en trainen van personeel op het gebied van BLVC-aspecten;

• het begeleiden en coachen van personeel op het gebied van BLVC-aspecten.

Ieder advies is maatwerk. De kosten voor het advies zijn afhankelijk van de omvang van de opdracht, het aantal en de grootte van de te inspecteren projecten.


Wil jij jouw projecten ook eens door een BLVC-bril bekijken, maak dan vrijblijvend een afspraak. Wij komen graag naar je toe om op basis van jouw specifieke wensen een vrijblijvende aanbieding te doen.

 

Brochure
 

Download hier onze brochure.