Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door Veringmeier Verkeersmanagement B.V., adviesbureau voor duurzame veiligheid bij werken aan de weg, hierna te noemen Veringmeier Verkeersmanagement.


   1. Algemeen
   a. Deze voorwaarden maken deel uit van iedere door Veringmeier Verkeersmanagement uitgebrachte offerte en met haar tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden, tenzij daarvan in onderlinge overeenstemming tussen Veringmeier Groenadvies en haar wederpartij schriftelijk is afgeweken.
   b. Bij samentreffen van de door de wederpartij gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige algemene voorwaarden van Veringmeier Verkeersmanagement zullen de laatste prevaleren.
   c. Indien een of meer artikelen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn c.q. vernietigd zouden worden, laat dit de toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet.
   
    2. Offerte
   a. Een door Veringmeier Verkeersmanagement uitgebrachte offerte kan gedurende een maand na dagtekening door de wederpartij worden aanvaard tenzij in de offerte anders is aangegeven.
   b. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de offerte in rekening worden gebracht.
   
   3. Algemene taakopvatting en geheimhouding
   a. Veringmeier Verkeersmanagement en haar wederpartij zijn ten opzichte van elkaar gebonden aan algemeen geldende regels en normen van eer en goede naam en zullen zich jegens elkaar onthouden van handelingen die het onderling vertrouwen schaden.
   b. Veringmeier Verkeersmanagement stelt geen vertrouwelijke gegevens die voortvloeien uit de overeenkomst op enigerlei wijze aan derden ter beschikking, behoudens andersluidende wettelijke bepaling, andersluidend rechterlijk bevel of voor gebruik voor vergelijkings-, statistische of wetenschappelijke doeleinden, waarbij Veringmeier Verkeersmanagement zich bij deze laatste drie verplicht de identiteit van de wederpartij niet bekend te maken.
   
   4. Uitbesteding
        Veringmeier Verkeersmanagement is bevoegd haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten, waarvan zij de wederpartij in kennis zal stellen.
   
   5. Prijsbepaling
   a. De prijs van de werkzaamheden is in de offerte vermeld of is anderszins schriftelijk overeengekomen. Zijn over de prijs geen afspraken gemaakt dan zijn de door Veringmeier Verkeersmanagement gehanteerde prijzen en normen van toepassing. Op verzoek informeert Veringmeier Verkeersmanagement de wederpartij omtrent deze prijzen en normen.
   b. Prijsverhogingen tot drie maanden na het sluiten van de overeenkomst worden niet doorberekend.
   c. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
   d. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
   e. Wanneer slechts voor een gedeelte van het uit te voeren of te vervaardigen werk informatie is overlegd, is Veringmeier Verkeersmanagement niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.
   
   6. Betaling
   a. Veringmeier Verkeersmanagement dient haar declaraties in principe per maand in, tenzij anders overeengekomen. Bij opdrachten welke binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden.
   b. Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan gedeclareerd worden.
   c. Het staat Veringmeier Verkeersmanagement vrij voorschotdeclaraties te zenden.
   d. Betaling van de (voorschot)declaraties geschiedt, indien er geen nadere betaaltermijn is afgesproken, binnen dertig dagen na dagtekening. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij zonder ingebrekestelling, in verzuim en is deze aan Veringmeier Verkeersmanagement de ‘wettelijke rente bij handelstransacties’ verschuldigd. Bij transacties met particulieren is aan Veringmeier Verkeersmanagement een rente verschuldigd ten grootte van 2% boven de wettelijke rente over het bedrag van de openstaande (voorschot)declaratie.
  e.   Indien Veringmeier Verkeersmanagement al dan niet na rappel, geen betaling heeft ontvangen, is zij gerechtigd haar vordering uit handen te geven en is de wederpartij ook de daaraan verbonden kosten vermeerderd met de omzetbelasting verschuldigd. Voorts is de wederpartij alle andere kosten verschuldigd, hoe ook genaamd, die Veringmeier Verkeersmanagement moet maken om haar vordering te incasseren.
   f. Betalingen van de wederpartij worden altijd eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten en rente (en in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan.
   
   7. Tussentijdse opschorting en beëindiging van de overeenkomst
        Veringmeier Verkeersmanagement en de wederpartij hebben het recht eenzijdig de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten of te beëindigen door een gemotiveerde aanzegging bij aangetekende brief of exploit. De wederpartij is in dat geval per de datum van de opschorting of beëindiging een zodanig gedeelte van de prijs verschuldigd als met de stand van de werkzaamheden overeenkomt. Veringmeier Verkeersmanagement is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Indien de wederpartij gebruik maakt van haar rechten uit dit artikel dan is de wederpartij per de datum van de opschorting of beëindiging tevens verschuldigd de gemaakte en nog te maken kosten alsmede de volledige schadevergoeding die verband houden met de werkzaamheden.
   
   8. Eigendomsrechten
  De wederpartij verkrijgt eigendom van de door Veringmeier Verkeersmanagement krachtens de overeenkomst afgegeven zaken, echter met uitzondering van de intellectuele eigendomsrechten van Veringmeier Verkeersmanagement en onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij jegens Veringmeier Verkeersmanagement aan zijn verplichtingen krachtens deze overeenkomst heeft voldaan.
   
   9. Aansprakelijkheid Veringmeier Verkeersmanagement
   a. Met uitsluiting van iedere verdergaande aansprakelijkheid en met inachtneming van de beperkingen zoals hieronder gesteld, is Veringmeier Verkeersmanagement, een ondergeschikte van haar en een niet-ondergeschikte die in opdracht van Veringmeier Verkeersmanagement werkzaamheden verricht, tegenover de wederpartij slechts aansprakelijk voor de schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg van grove schuld c.q. opzet van Veringmeier Verkeersmanagement, de ondergeschikte en/of de niet-ondergeschikte die in opdracht van Veringmeier Verkeersmanagement werkzaamheden verricht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot 50% van de prijs die Veringmeier Verkeersmanagement toekomt voor de uitvoering van de overeenkomst in verband waarmee de schade is ontstaan, met dien verstande dat voor overeenkomsten met een looptijd van meer dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt is tot 50% van dat gedeelte van het bedrag dat verschuldigd is voor de werkzaamheden gedurende de laatste zes maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
   b. Indien de overeenkomst afzonderlijke deelleveringen omvat, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde overeenkomst, zal onder de prijs als hierboven bedoeld, ten aanzien van schade tengevolge van afzonderlijke deelleveringsfouten, worden verstaan maximaal dat gedeelte van de prijs dat betrekking heeft op de afzonderlijke deellevering.
   c. Iedere aansprakelijkheid van Veringmeier Verkeersmanagement vervalt na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop Veringmeier Verkeersmanagement haar werkzaamheden heeft voltooid.
   d. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen mag Veringmeier Verkeersmanagement voor ondeugdelijk werk goed werk leveren.
   
   10.Overmacht
   a. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid binnen Veringmeier Verkeersmanagement en van een ondergeschikte van haar ontslaat Veringmeier Verkeersmanagement van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen kan doen gelden.
   b. In geval van overmacht zal Veringmeier Verkeersmanagement daarvan onverwijld mededeling doen aan de wederpartij. De wederpartij heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Veringmeier Verkeersmanagement af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.
   
   11.Toepasselijk recht
   a. Nederlands recht is van toepassing.
   b. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van Veringmeier Verkeersmanagement.