Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
feb 16

Geplaatst door: Peter Veringmeier
woensdag 16 februari 2011 21:56  RssIcon

In januari werd Nederland weer geconfronteerd met een verkeersongeval op een zebrapad, waarbij twee kinderen ernstig gewond raakten. De schuld van een dergelijk ongeval wordt altijd bij de gebruiker van de rijbaan gelegd, maar wegbeheerders hebben hierin ook een eigen verantwoordelijkheid.


Cijfers

Na een ongeval volgen allerlei reacties vanuit de onderbuik dat oversteekvoorzieningen onveilig zijn en beter niet kunnen worden aangelegd. Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt echter het tegendeel. Oversteekplaatsen (zebra's) zijn veiliger dan locaties zonder voorziening. Oversteekplaatsen met verkeerslichten op hoofdwegen zijn per overstekende voetganger zelfs twee keer zo veilig als locaties zonder enige voorziening.


Wettelijke eisen

In artikel 49 lid 2 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV1990) staat de juridische status van het zebrapad (voetgangersoversteekplaats/VOP) genoemd: Bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteken of kennelijk op het punt staan zulks te doen, voor laten gaan.


In de Uitvoeringsvoorschriften BABW staat in paragraaf 4.2 omschreven hoe een zebrapad er uit moet zien. Een zebrapad wordt dwars op de weg aangebracht en bestaat uit witte strepen van ten minste 4 meter breed. Inmiddels zijn voorlopige uitvoeringseisen opgesteld waaraan een duurzaam veilige voetgangersoversteekplaats (DV-VOP) in een wegvak moet voldoen (CROW, 2006). Ondanks deze eisen zie ik regelmatig wegsituaties waarbij de wegbeheerder onvoldoende heeft nagedacht over zijn verantwoordelijkheid bij locatiekeuze, aanleg en beheer van oversteekplaatsen.


Locatie
Een goede zebra ligt op een logische plek in de looproute. De zebra moet opvallend zijn voor naderend verkeer en moet voldoende uitzicht bieden voor voetgangers en op voetgangers. Want hoe groter de opvallendheid en de acceptatie, hoe meer voetgangers de oversteekplaats gebruiken. In de UV BABW staat vermeld dat een zebra slechts mag worden toegepast:

  • op wegen binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 30 km/h of 50 km/h en;
  • op wegen buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 30 km/h mits de naderingssnelheid van minimaal 85% van de motorvoertuigen lager is dan 50 km/h.


Volgens de SWOV mag oversteken van gebiedsontsluitingswegen alleen op kruispunten plaatsvinden, bij voorkeur via een oversteekvoorziening. De rijsnelheden van motorvoertuigen mogen bij dat kruispunt ten hoogste 30 km/uur bedragen; bij een rotonde is dat meestal het geval. Op wegvakken van gebiedsontsluitingswegen zijn de rijsnelheden van motorvoertuigen te hoog om oversteken toe te laten. Als er goede redenen zijn om toch oversteken op een wegvak te faciliteren (veel of kwetsbare overstekers, lange omweg via kruispunt), dan dient dat met een volwaardige oversteekvoorziening te gebeuren, met vooral een snelheidsremmende werking op motorvoertuigen, bijvoorbeeld door een plateau of drempel, eventueel in combinatie met een versmalling of middengeleider. In CROW-publicatie 226 wordt bij een intensiteit van 1000 voertuigen per uur of hoger aanbevolen de VOP minimaal te combineren met een goede middengeleider van ten minste 2 m breed. De VOP zonder verkeersregelinstallatie dient een maximale oversteeklengte van 4,50 m per rijstrook te krijgen.


Een DV-VOP behoort alleen aangelegd te worden op een gebiedsontsluitingsweg in de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/uur en 2x1 rijstroken (in Duurzaam Veilig komt 1x2 rijstroken in beginsel niet voor).


Verder wordt aanbevolen om bij oversteekvoorzieningen voor zowel voetgangers als fietsers voor beiden dezelfde regeling te nemen: beide voorrang, beide geen voorrang, of beide verkeerslichten.


Aanleg
In de UV BABW staat vermeld dat bij een zebrapad altijd het bord L2 moet worden geplaatst, behalve als er verkeerslichten aanwezig zijn. In de RVV 1990, hoofdstuk III, artikel 64 is bepaald dat verkeerslichten boven verkeerstekens gaan die de voorrang regelen. Dan moeten de verkeerslichten natuurlijk wel werken om de voorrang te kunnen regelen. Is dit door storing niet het geval, dan ontleend het zebrapad zijn wettelijke status weer aan het verkeersbord L2. Het is dus voor de juridische status verstandiger om in alle gevallen bij een zebrapad het bord L2 te plaatsen.


Ook kan de wegbeheerder er voor kiezen om bij verkeerslichten geen zebrapad toe te passen, maar de oversteekplaats aan te geven doormiddel van kanalisatiestrepen aan weerszijden van een oversteekplek. Deze kanalisatiestrepen hebben geen juridische status, ze geven slechts de plek aan waar voetgangers zouden kunnen oversteken. Bestuurders zijn daar niet verplicht voetgangers voor te laten gaan. Indien in zo’n situatie het verkeerslicht niet in werking is, dan is er ook geen verwarring over de juridische status van deze oversteekvoorziening.


Beheer
Een verkeersteken moet als zodanig herkenbaar zijn om te kunnen handhaven. Dit betekent dat een gedeeltelijk weggesleten voetgangersoversteekplaats niet als geldend verkeersteken wordt aangemerkt (Gerechtshof Leeuwarden, 3-10-1963, V.R. 1964, no. 31).


Als de wegbeheerder deze aanbevelingen in acht neemt zal dit kunnen bijdragen aan een daling van het aantal ongevallen op oversteekplaatsen. Er zal echter ook wat gedaan moeten worden aan het gedrag van de automobilist, wat in Nederland vaak lijkt op het recht van de sterkste. Met een intensieve handhaving kan echter ook dit gedrag en het gebrek aan kennis hoe te handelen bij VOP’s worden verbeterd.


16 commentaren tot heden...


Betr: Veilig oversteken

Dag Peter,

Is het ook bij wet geregeld wanneer er wel of niet een VOP wordt aangelegd?
Situatie: Er wordt een voetpad voor vooral schoolgaande kinderen en kerk. Er moet een oversteek gemaakt worden.
Oversteek komt ongeveer 30 meter vanaf basisschool. Voornemen van gemeente is om deze niet uit te voeren als VOP. Het wordt echter wel een drempel.
Mijns inziens zou het een VOP moeten worden ivm. de vele kinderen die hier komen vanuit de school en de mensen vanuit de kerk.
Kinderen zijn redelijk onvoorspelbaar en men zou ze hierdoor kunnen beschermen door het toepassen van een VOP.

In afwachting op reactie.

Door Piet B. op   woensdag 23 februari 2011 11:09

Betr: Veilig oversteken

Beste Piet,

Nee, dit is niet bij wet geregeld.
Hier zitten meer wegbeheerders mee. De gemeente Heerhugowaard heeft hier een eigen beleidswijzer voor opgesteld, die je hieronder kunt downloaden.

Door Peter Veringmeier op   vrijdag 25 februari 2011 14:06

Betr: Veilig oversteken

Ik denk dat veel wegbeheerders bezwijken voor de (politieke) druk om toch maar een VOP aan te leggen, ook op plekken waar dit eigenlijk niet verantwoord is (te hoge aanrijsnelheid, onverwachte locatie b.v. halverwege wegvak, veel verkeer , weinig overstekers, geen middengeleiders, onvoldoende verlichting)
Op dat soort locaties is het beter om de verantwoordelijkheid voor het veilig oversteken bij de voetgangers te houden.

Door Ad Boonman, adviseur verkeer en vervoer, Gemeente Moerdijk op   vrijdag 25 februari 2011 13:47

Betr: Veilig oversteken

In de gemeente Heerhugowaard hebben wij een nieuwe beleidswijzer in voorbereiding die gaat over Veilig Oversteken. Kern van de discussie is een einde te maken aan de leegte in de aanbevelingen van het CROW en de wettelijke regels over wanneer er nu een zebrapad aangelegd moet worden. Hiervoor heb ik een stroomschema opgesteld daarover een heldere uitspraak doet. Ik zal hem hier even uploaden (als dat kan) dan kan het netwerk daar ook voordeel mee doen. Opmerkingen, vragen en dergelijke zijn overigens ook welkom.Zie hier het stroomschema.

En voor de geïnteresseerden: Hier de concept! Beleidswijzer Veilig Oversteken van de gemeente Heerhugowaard inclusief het stroomschema.dl.dropbox.com/u/15709200/Beleidswijzer%20Veilig%20Oversteken%20incl%20schema.pdf

CROW-publicatie 226 is de basis geweest voor de beleidswijzer. De verkeersintensiteitsgrenzen zijn daarop onder andere gebaseerd en de kenmerken van een veilige oversteek zoals genoemd in die publicatie zijn verwerkt in het schema, naast een aantal beleidskeuzes van de gemeente zelf.

Door Jan-Albert van de Leur, Beleidsmedewerker Verkeer, op   donderdag 26 mei 2011 12:29

Betr: Veilig oversteken

Mijn complimenten; het schema ziet er goed bruikbaar uit. Ik ga hem eens in de praktijk toetsen.

Door Max van Kelegom, Voorzitter werkgroepen Handboek Wegontwerp CROW op   zaterdag 26 februari 2011 14:02

Betr: Veilig oversteken

Dank je wel. ziet er helder uit. Ik ga het eens in het groot bekijken op papier. Misschien is het ook iets voor ons (gemeente Leiden). We zijn zelf ook bezig om een beleidsnotitie te maken over zebra's, borden (zonder fluorescerende achtergrond),kanalisatiestrepen, e.d.

Door Ruud Boetekees, verkeerskundig ontwerper, Gemeente Leiden op   zaterdag 26 februari 2011 14:02

Betr: Veilig oversteken

Interessant stroomschema van Jan-Albert. Mij valt op, dat je bij een 'zebra' de naastgelegen fietsoversteek mee regelt. Dat levert vaak problemen op met fietsers die bij de oversteek linksaf de weg over willen. In Amsterdam wordt daarom soms een 'zebra' aangelegd, maar de fietsers uit de voorrang gehouden. Ze kunnen voorrang nemen, op het moment dat een auto voor een voetganger stopt.Overigens ben ik er voorstander van, om een 'zebra' zonder verkeerslichten op een plateau te leggen. Daardoor wordt vaker de voorrang gegeven door auto's. Een mooi voorbeeld ligt in Amsterdam op het metrostation Spaklerweg.

Het is misschien een aardig idee, om de beleidsnota's van de verschillende gemeentes eens te vergelijken. Ik ben benieuwd naar de overeenkomsten en verschillen (en de achtergrond daarvan). Overigens mis ik in dit verhaal het gedrag van de automobilist.

P.S. Ervaring uit mijn eigen 50km-straat (Noordewierweg, Amersfoort): Er zijn drie oversteekplaatsen met verkeerslichten, die regelmatig worden genegeerd door auto's. Verder zijn er een stuk of vijf oversteken met een middengeleider en kanalisatiestrepen. Daar laat ik de kinderen liever oversteken. Verder zijn er op twee kruispunten plateau's met 'zebra's' aangelegd. Die worden door vrijwel elke automobilist geaccepteerd. Totaal is een goede mix!

Door Alex van der Woerd - Dutch Traffic Consult op   zaterdag 26 februari 2011 14:33

Betr: Veilig oversteken

Mooi en ook goed bruikbaar stroomschema van Jan-Albert. Als aanvulling zou ik nog het volgende willen zeggen: zou er in een dergelijk schema geen rekening gehouden moeten worden met het "soort " voetgangers dat van een oversteek gebruik maakt? Bijvoorbeeld eerder een zebra toepassen op een plaats waar veel senioren oversteken?

Door Wouter Schrier, Gemeente Almere op   maandag 28 februari 2011 12:03

Betr: Veilig oversteken

Het stroomdiagram van Jan Albert van de Leur spreekt mij zeer aan en zit naar mijn mening erg goed in elkaar.
Het maakt ook gelijk korte metten met de vooroordelen van zebrapaden die bij sommige gemeentebestuurders erg hardnekkig zijn, omdat ze dit door bepaalde ambtenaren krijgen ingefluisterd.
En dan bedoel ik dat VOP's binnen 30 km zones verboden zouden zijn en VOP's alleen maar schijnveiligheid zouden bieden en daarom niet moeten worden toegepast.
Dit, terwijl de recente rapporten van de SWOV heel andere verhalen vertellen.

In het RVV wordt speciaal aandacht gevraagd voor ouderen en kwetsbare verkeersdeelnemer en dan sluit ik me aan bij de vraag van Wouter Schrier, hoe implementeren we de speciale aandacht die ouderen verdienen bij het oversteken?

Want artikel 49 1e lid van het RVV 1990 is mijn inziens zo onbekend, dat dit ook een score voor beslissing zou mogen zijn om een VOP aan te leggen op routes waar ouderen vaak lopen naar bijv. winkelcentra.
artikel 49 "Bestuurders moeten blinden, voorzien van een witte stok met een of meer rode ringen en overigens alle personen die zich moeilijk voortbewegen voor laten gaan."

En dan denk ik aan een definitie van: dat als bijv. 25 procent van de slecht ter been zijnde mensen niet voorgelaten worden op een oversteekpunt zonder voorzieningen dit een criterium zou moeten zijn om dan wel deze wettelijke bescherming te bieden die wel meer bekend is, de zebra.

Daarnaast ben ik erg benieuwd of deze beleidsnotitie intussen al gereed is.

En hoe zit het met eventuele auteursrechten? want ik kan me voorstellen dat meerdere gemeenten dit goede voorbeeld graag willen volgen.

Door Bert Nieboer adviseur Kind en Verkeer VVN op   vrijdag 11 maart 2011 13:00

Betr: Veilig oversteken

Dank voor alle lovende reacties op het stroomschema.
Binnenkort zal de beleidsnota breed worden uitgezet in onze gemeente (middels een toelichtende bijeenkomst) en daarna ter vaststelling aan college en gemeenteraad worden vastgesteld.

@Alex de koppeling van fietsoversteek en voetgangersoversteek is inderdaad een keuze die wij als wegbeheerder voor de Heerhugowaardse situatie hebben gemaakt en die is niet vastgelegd in aanbevelingen van het CROW. Echter ben ik wel van mening dat deze koppeling zoveel mogelijk moet worden aangehouden, omdat het voor de automobilist een helder beeld geeft of hij nu aan de overstekende langzaam verkeer voorrang moet geven. In Heerhugowaard kan ik me voorstellen dat op sommige kruispunten als gevolg van de beleidsnota de fiets en voetgangers van elkaar worden losgekoppeld, om toch een zebra mogelijk te kunnen maken, bijvoorbeeld door de fietsers zoveel mogelijk op de kruising te laten 'meedraaien'.
Andere beleidskeuze in het stuk zijn de strikte toepassing van kanalisatiestrepen bij VRI's (omdat HHWaard in beleid heeft vastgelegd dat alle VRI's 24 uur per etmaal operationeel zijn)

@Bert @Wouter Artikel 49a was ik in mijn speurtocht naar de regels en voorwaarden niet eens tegengekomen, moet je nagaan hoe onbekend dat artikel is. In het stroomschema is ruimte om in de eerste vragen; de vragen om te bepalen of het een 'hoofdroute' is het belang van ouderen mee te wegen.

Door Jan-Albert van de Leur, Beleidsmedewerker Verkeer, Gemeente Heerhugowaard op   vrijdag 25 maart 2011 10:43

Betr: Veilig oversteken

Ik ben blij dat de website verkeersmaatregelen.nl een platform biedt voor deze discussie. Ik dank Jan-Albert dat hij zijn kennis wil delen met zijn vakgenoten.

Door Peter Veringmeier op   vrijdag 25 maart 2011 17:37

Betr: Veilig oversteken

Onlangs heb ik te horen gekregen dat ik in de gelegenheid wordt gesteld het stroomschema en de principes daarachter verder toe lichten op het Nationaal Verkeerkundecongres op 2 november 2011 in Nieuwegein

Door Jan-Albert de Leur - Beleidsmedewerker Verkeer - G op   maandag 18 juli 2011 19:51

Betr: Veilig oversteken

Goedendag,

Ik heb een vraag over een oversteekplaats voorzien van kanalisatiestrepen.
Nu weet ik dat ik daar geen voorrang heb, maar ik meen mij te herinneren dat tijdens mijn theorielessen mij is aangeleerd dat als een voetganger zich eenmaal op de oversteekplaats begeeft de automobilist moet remmen om mij de weg uiteindelijk te laten oversteken.
Begrijp me niet verkeerd, ik spreek hier niet van mijzelf voor een auto gooien en roepen dat ik voorrang heb.
In mijn geval gaat het om een oversteekplaats van ongeveer 8 meter.
Wat is nou de bedoeling als ik 5 meter gelopen heb en er duikt plots een auto aan de rechterkant op (was niet zichtbaar toen ik ging oversteken), moet ik dan terug rennen, vooruit rennen, of moet de automobilist op dat moment mij op een normale manier mijn weg laten vervolgen?
Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet, R.Blokker.

Door Roger Blokker op   vrijdag 3 februari 2012 16:43

Betr: Veilig oversteken

Goedendag,

Ik heb een vraag over de aanleg van een vop uitgevoerd als zebra.
In mijn woonwijk 30kmzone, heeft de gemeent 3x een vop aangelegd.
2x ligt de vop in het verlengde van het trottoir van een achteropkomende weg.
Bij deze kruizingen moeten de kinderen dus naar links en rechts kijken maar ook naar voor en naar achter.
Daarom heb ik de volgende vraag; Is er regelgeving wat betreft de afstand van een zebra tot het kruizingsvlak.
De vop's liggen tegen het kruizingsvlak aan mag dit?

Met vriendelijke groet, AJ Cramer

Door Dries Cramer op   maandag 19 november 2012 13:44

Betr: Veilig oversteken

@ Cramer:
1-In de relevante wetgeving voor de wegbeheerder en met name de uitvoeringsvoorschriften BABW staat niets vermeld over afstanden tot het kruisingsvlak.
2-Voor de weggebruiker is in artikel 18 (lid1) RVV 1990 het volgende vastgelegd: bestuurders die afslaan, moeten het verkeer dat hen op dezelfde weg tegemoet komt of dat zich op dezelfde weg naast dan wel links of rechts dicht achter hen bevindt, voor laten gaan. Met andere woorden populair gezegd: rechtdoor op dezelfde weg heeft voorrang.
3- In CROW-publicatie 226 "Veilig oversteken? Vanzelfsprekend!" staat vermeld over de locatie van een oversteekplaats:
Het is wenselijk dat de voetganger die een bepaalde weg volgt, op een kruispunt zo weinig mogelijk van de rechte lijn (kortste weg) afwijkt. De VOP-markering zou dan direct in het verlengde van het trottoir of het voetpad moeten liggen. De overstekende voetganger is zo goed zichtbaar voor de (rechts)afslaande automobilist. Overwegingen om de VOP-markering bij voorkeur op een afstand van 5 m uit het kruisingsvlak te leggen zijn:
- de oversteeklengte is kleiner (aansluitbogen);
- bestuurders die de weg willen inrijden die de voetganger wil oversteken, hebben dan opstelruimte vóór de oversteekplaats zonder het kruisingsvlak te blokkeren;
- bij oversteken op twee aansluitende takken van het kruispunt is het wenselijk dat er tussen beide aansluitingen een verhoogde trottoirband aanwezig is ter geleiding van het rijdende verkeer;
- bij een voorrangsregeling met behulp van verkeerstekens is in de ondergeschikte zijweg vaak een verkeersdruppel of middengeleider aangebracht die om rijtechnische redenen op geringe afstand van het kruisingsvlak ligt.

Door Peter Veringmeier op   maandag 19 november 2012 14:07

Betr: Veilig oversteken

Het schema van Jan Albert de Leur is af gefakkeld door de raad en NIET aangenomen men vind het een draak van een ding!
Het komt de voetgangers niet ten gunste terwijl Heerhugowaard fiets en wandel "stad" wil worden.

Jan Willem jammer dat je hier niet "ballen" toon en even de waarheid verteld dat het niet door de raad is gekomen.

Joop Snel

Door joop op   woensdag 3 april 2013 1:13

Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren