Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
dec 24

Geplaatst door: Peter Veringmeier
maandag 24 december 2012 13:31  RssIcon

Nieuwe verkeerswetgeving heeft in 2012 de gemoederen aardig bezig gehouden. Daarbij kan de vraag worden gesteld of er altijd zorgvuldig is gekeken naar bestaande wetgeving. Wat is immers het effect van nieuwe wetgeving als die niet toepasbaar is, of niet handhaafbaar? Drie voorbeelden om dit te verduidelijken:


 1. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft in een ministeriële regeling vastgesteld dat per 1 juli 2012 het erfbord (G5) mag worden voorzien van een 15 km-aanduiding.
  1. Het gaat om een wijziging van hoofdstuk II, paragraaf 4, Bord A1 (maximumsnelheid), subparagraaf ‘Toepassing’ uit de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens die het de wegbeheerder mogelijk maakt bord A1 (maximumsnelheid) of bord A1zb (zonebord maximumsnelheid) uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) te plaatsen met daarop de aanduiding “15”;
  2. In artikel 45 van het RVV 1990 is geregeld dat bestuurders binnen een erf niet sneller mogen rijden dan stapvoets. In een besluit van 2 juli 2012 tot wijziging van het RVV 1990 heeft de minister geregeld dat pas per 1 januari 2013 het woord "stapvoets" in artikel 45 wordt vervangen door: 15 km per uur;
  3. In artikel 63 van het RVV 1990 staat vermeld dat verkeerstekens boven verkeersregels gaan, voor zover deze regels onverenigbaar zijn met deze tekens. Omdat de verkeersregel uit artikel 45 RVV 1990 precies hetzelfde inhoudt als het verkeersbord 15 km/h, heeft het bord geen grotere betekenis dan de bestaande verkeersregel;
  4. Punt 2 uit paragraaf 1 van hoofdstuk II uit de ‘Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens’ staat ook niet toe om verkeersborden toe te passen indien daarmee een regeling beoogd wordt die overeenkomt met een gedragsregel of een ander verkeersteken;
  5. Bord G5 heeft, in tegenstelling tot bord A1, een zonale betekenis. Wanneer onder een G5 bord een A1 bord wordt geplaatst dan moet bij elke zijstraat in het ervengebied het bord A1 herhaald worden;
  6. Om dit te ondervangen adviseert de VNVF het A1 bord als zonebord te plaatsen aan het begin van het erf. Punt 4 uit paragraaf 1 van hoofdstuk II uit de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens verbiedt echter om bord A1 en bord G5 gecombineerd zonaal toe te passen.

 2. De minister schijnt bij de invoering van deze regeling voorbij te gaan aan de doelstellingen die tot de invoering van de RVV 1990 hebben geleid. Het RVV 1966 bevatte reeds een grote hoeveelheid regels en het aantal was in de loop der jaren enorm gegroeid. Met het RVV 1990 beoogde men sanering. De belangrijkste verandering was dat niet langer geprobeerd is voor elke denkbare situatie een regel voor te schrijven.

  Een ander uitgangspunt bij de invoering van de RVV 1990 was dat de aanpassing van de weg vaak meer doet dan het plaatsen van een bord. Een erfbord, al dan niet met dat extra 15 km/u-bord, in een omgeving zonder snelheidsremmende maatregelen devalueert de werking van zo’n bord. Daarmee wordt ook nog eens de werking van het bord minder op andere locaties. Kortom: zorg ook voor een inrichting die de norm van 15 km per uur uitstraalt, of nog beter: die het onmogelijk maakt harder te rijden.

 3. Vanaf 29 augustus 2012 kunnen wegbeheerders verkeersborden voorzien van een dunne witte rand zodat ook kleurenblinden de borden beter kunnen begrijpen en de borden voor iedereen beter opvallen.
  1. In punt 15 uit paragraaf 3 van hoofdstuk II uit de ‘Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens’ staat vermeld dat borden in vaste uitvoering, met uitzondering van bord L3, moeten voldoen aan de paragrafen 5 en 6 van norm NEN 3381 (Verkeerstekens - Algemene eisen voor borden);
  2. De normcommissie Verkeerstekens, bestaande uit belanghebbende (markt)partijen, is bezig met het herzien van de norm NEN 3381. Deze norm geeft de afmetingen, materialen, kleuren en eigenschappen van verkeersborden. De ontwerpnorm NEN 3381:2012 is op 1 augustus 2012 gepubliceerd. Tot 1 november kon hierop commentaar worden geleverd. De nieuwe norm is echter nog steeds niet vastgesteld. In de loop van 2013 wordt de norm herzien en uitgebreid met onder andere informatie over de witte scheidingsbies;
  3. Zolang de NEN3381:2012 niet is vastgesteld, blijft de NEN 3381:1992 van kracht. In deze norm is nog geen witte bies in de afbeeldingsfiguren van de verkeersborden opgenomen. Dit betekent in feite dat vanaf 29 augustus 2012 verkeersborden mogen worden voorzien van een witte bies, maar dat de huidige NEN-norm de uitvoering van verkeersborden met een witte bies nog tegenhoudt.

 4. De minister heeft hiernaast per 1 september 2012 de maximumsnelheid op de autosnelwegen verhoogt naar 130 kilometer per uur.
  1. De minister is vergeten om punt 16 uit paragraaf 3 van hoofdstuk II uit de ‘Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens’ aan te passen. Bij dit punt staat vermeld dat borden ten minste worden uitgevoerd overeenkomstig de afmetingen genoemd in paragraaf 4 van norm NEN 3381, waarbij op wegen waar een maximumsnelheid geldt van 120 km/h of minder, type III moet worden toegepast. Voor wegen met een maximumsnelheid van 130 km/h heeft de minister dus nog geen afmeting vastgelegd.


Het is te hopen dat een en ander in 2013 nog wordt gerepareerd en dat het ministerie bij de invoering van nieuwe wetgeving zorgvuldiger omgaat met bestaande wet- en regelgeving. Wegbeheerders adviseer ik nog eens stil te staan bij nut en noodzaak van verkeersborden en daar waar mogelijk te streven naar sanering door aanpassing van de infrastructuur.


3 commentaren tot heden...


Betr: Kanttekeningen bij verkeerswetgeving 2012

En we mogen er vanuit gaan dat je de Rijksambtenaren hiervan ook op de hoogte hebt gebracht? Mooie samenvatting, geeft maar weer eens goed weer wat een regelbrij we hebben in Nederland.

Door Egbert Dijkshoorn, gemeente Vlaardingen op   vrijdag 28 december 2012 11:21

Betr: Kanttekeningen bij verkeerswetgeving 2012

Mooie samenvatting. Helaas niet iets om trots op te zijn. Door het dicht te regelen zijn er waarschijnlijk juist gaten ontstaan. Hoewel er voor de verkeersveiligheid waarschijnlijk niets verandert. Ik zou zelf liever helemaal geen erfborden zien, en al helemaal geen borden met een 15 km/u aanduiding. Naast het feit dat in een erf stapvoets gereden moet worden (15 km/u is voor mij behoorlijk doorrennen) zou men inderdaad meer voor een toepasselijke inrichting moeten kiezen. Zorg maar dat men zo langzaam mogelijk door het gebied gaat rijden.

In je opsomming mis ik bij de nieuwe maximale snelheid van 130 km.u nog de kanttekening dat veelal dit samenhangt met plaatsen waar zonder nadere aanduiding of uitleg op bepaalde tijden andere (lagere) snelheden zijn toegestaan.

Door Dennis Bruin, Parkeerregisseur gemeente Lelystad op   donderdag 3 januari 2013 19:10

Betr: Kanttekeningen bij verkeerswetgeving 2012

A1-015 heeft wel een bredere betekenis dan G5. Gehandicaptenvoertuigen op het trottoir mogen dan immers 15 in plaats van 6km/h (door ontbreken 21c en 20c in 63b)

Door Peter Geelhoed, vereniging Tombord op   donderdag 3 oktober 2013 8:07

Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren