Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
sep 20

Geplaatst door: Peter Veringmeier
vrijdag 20 september 2013 10:08  RssIcon

Soms krijg ik wel eens het idee dat het recht in Nederland niets met rechtvaardigheid te maken heeft, maar meer met juridische haarkloverij. Neem nu de interpretatie van het werkingsgebied van verkeersbord E1 volgens een officier van justitie. Deze blog gaat over zijn motivering om een bezwaar tegen een verkeersboete naast zich neer te leggen en de argumenten die daartegenin gebracht kunnen worden tijdens een beroepsprocedure.


De situatie

In de Rotterdamse wijk Blijdorp is een zeer hoge parkeerdruk aanwezig. Bewoners staan hier dagelijks binnen 5 meter van een bocht geparkeerd om alle voertuigen kwijt te kunnen. Bij de Statensingel 22 is een verhard weggedeelte aanwezig, direct naast de rijbaan aan de buitenzijde van de kantmarkering. Deze strook is 6 meter breed. Een ideale plek om circa 10 auto’s haaks te parkeren. Aan het begin van de Statensingel staat echter een verkeersbord E1 (van het RVV 1990). Een auto staat op het tijdstip van bekeuring op het omschreven verharde weggedeelte, wat tot de “weg” van de Statensingel behoort (overeenkomstig artikel 1b uit de Wegenverkeerswet 1994).


Een verbalisant legt in deze situatie een boete op omdat hij vindt dat hier een verkeersovertreding is begaan met feitcode R584.


Het bezwaarschrift

Tegen deze bekeuring is bezwaar aangetekend. De officier van justitie heeft het bezwaar afgewezen en zijn beslissing als volgt gemotiveerd:


Uit de beschikbare informatie blijkt dat ter plaatse een bord E1 (van het RVV 1990) staat. Parkeren is dan niet toegestaan tenzij er binnen een duidelijk aangegeven parkeervak kan worden geparkeerd. De beschikking is opgelegd omdat het voertuig niet op een aangeduid parkeervak geparkeerd stond.


Het beroepschrift

Welke argumenten kun je nu bij de kantonrechter in dienen, zodat die in al haar rechtelijke wijsheid het bezwaar wel gegrond vindt. Ik kom tot de volgende opsomming, waarmee de argumentering van de officier van justitie stap voor stap wordt ontkracht:


 1. Allereerst moet je aantonen dat de auto niet op de rijbaan staat geparkeerd. Immers in RVV 1990, hoofdstuk I, artikel 1 wordt onder rijbaan verstaan: elk voor rijdende voertuigen bestemd weggedeelte met uitzondering van de fietspaden en de fiets/bromfietspaden. Je moet aantonen dat de auto niet geparkeerd stond op een voor rijden bestemd weggedeelte. Je doet dit met foto’s en een getuigenverklaring van derden. Die heb je nodig om de juistheid van de opgemaakte verklaring van de verbalisant te betwisten. Met een getuigenverklaring kun je onderbouwen dat de auto niet op de rijbaan stond geparkeerd, maar op een afgescheiden weggedeelte bestemd voor parkeren.

 2. Bijkomend bereik je met deze verklaring dat je niet in overtreding bent met Wegenverkeerswet 1994, artikel 5: Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

 3. Vervolgens betwist je dat er op een “duidelijk aangegeven parkeervak” moet worden geparkeerd. In de RVV 1990 staat dat het parkeerverbod niet geldt op de voor het parkeren bestemde weggedeelten (hoofdstuk III, paragraaf 2, artikel 65, lid 3). Volgens de Dikke Van Dale is “bestemde” te vertalen als “bedoelde”. Zo ver ik kan overzien is in de verkeerswetgeving “een voor parkeren bedoeld weggedeelte” slechts te vertalen naar een “parkeergelegenheid, parkeerhaven of parkeerstrook”.
  1. Volgens de Dikke Van Dale is een ”gelegenheid” te vertalen als een “mogelijkheid”. Op de Statensingel ligt een verhard weggedeelte van 6 meter breed, dat aansluit aan de rijbaan. Dit is dus overduidelijk een mogelijkheid om auto’s te parkeren, zonder het overige verkeer te hinderen.
  2. In de RVV 1990 staat een definitie van een parkeerhaven of parkeerstrook: langs de rijbaan gelegen verharding die is bestemd voor stilstaande of geparkeerde voertuigen (hoofdstuk I, artikel 1). Precies zoals op de Statensingel, wat goed te zien is op de foto’s.
  3. Tenslotte is in de RVV 1990 een beperking vastgelegd op de mogelijkheid om te parkeren. Hierin staat dat: bestuurders voor het parkeren van hun voertuig tevens andere weggedeelten mogen gebruiken, behalve het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad (hoofdstuk II, artikel 10). Het gedeelte waar de auto stond geparkeerd valt niet onder deze beperking.

 4. Ook moet je betwisten dat er op een als zodanig “aangeduide” parkeergelegenheid moet worden geparkeerd.
  1. De Statensingel ligt namelijk buiten een erf. Een parkeergelegenheid dat buiten een erf ligt hoeft niet altijd als zodanig te zijn aangeduid. Immers in RVV1990, artikel 46 is specifiek en uitsluitend voor een erf beperkende regelgeving vastgelegd: Het is bestuurders van een motorvoertuig verboden binnen een erf te parkeren anders dan op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven. Deze weggedeeltes worden in een erf aangegeven met het verkeersbord E4 of een P in het wegdek.
  2. In de UvS BABW (Uitvoeringsvoorschriften Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer) inzake verkeerstekens, hoofdstuk II, paragraaf 1, punt 2 staat: Borden worden niet toegepast indien daarmee een regeling beoogd wordt die overeenkomt met een gedragsregel of een ander verkeersteken. Ook indien het gewenste gedrag voortvloeit uit de weginrichting blijven borden achterwege. Op de Statensingel is de weginrichting zodanig, dat automobilisten hun auto parkeren op het reeds omschreven weggedeelte. Veel weggebruikers zien de inrichting op de Statensingel als een parkeergelegenheid en gedragen zich hetzelfde. Dit kun je tijdens de openbare terechtzitting met een verklaring van derden bekrachtigen.
  3. Gezien de wegsituatie op de Statensingel vond de wegbeheerder het ook zelf niet nodig om de wegverharding aan te duiden als parkeergelegenheid met het bord E4, omdat dit blijkbaar gewenste gedrag al voortvloeit uit de weginrichting.

 5. Je betwist bovendien dat op een “parkeervak” moet worden geparkeerd. Een parkeergelegenheid hoeft namelijk niet te zijn voorzien van parkeervakken. Want in de RVV 1990 staat: Indien een parkeergelegenheid, aangeduid met een van de verkeersborden E 4 tot en met E 13 van bijlage 1, is voorzien van parkeervakken, mag slechts in die vakken worden geparkeerd (artikel 24 R, lid 4).

 6. Er staat nergens in de wet hoe de “voor het parkeren bestemde weggedeelten” eruit moet zien. Buiten de wet om wordt door rechters vaak getoetst op landelijk vastgestelde richtlijnen. Voor de infrastructuur in Nederland verwoord het CROW die richtlijnen. CROW is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. De stichting biedt professionals technische en specialistische kennisproducten over infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Dat gebeurt in de vorm van handleidingen, richtlijnen en aanbevelingen. De kennisproducten van CROW bieden echter geen uitsluitsel over hoe voor het parkeren bestemde weggedeelten moeten zijn vormgegeven.

 7. De wegbeheerder heeft niet de bedoeling gehad om geparkeerde auto’s te weren. Als de wegbeheerder deze bedoeling wel had, dan had ze dit met borden, wegmarkeringen of infrastructurele maatregelen kenbaar kunnen maken. Nu de wegbeheerder dit niet heeft gedaan, gaan weggebruikers automatisch gebruik maken van deze parkeervoorziening.
  1. Op 1 november 1991 is het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in werking getreden. Vanuit de gedachte dat een goede en verkeersveilige verkeersinrichting gebaat is bij duidelijkheid en geloofwaardigheid kent het RVV 1990 een vermindering en vereenvoudiging van de regelgeving ten opzichte van het RVV 1966. Tevens wordt in het RVV 1990 een groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de weggebruiker. Bij de opstelling van het RVV 1990 en het BABW is gekozen voor de volgende uitgangspunten:
   1. Verkeersregels moeten tot basisregels worden beperkt. Ook verkeerstekens moeten slechts in essentiële gevallen worden toegepast. Alleen wanneer weggebruikers redelijkerwijs niet kunnen weten welk gedrag de verkeersveiligheid en de vrijheid van het verkeer in gevaar brengt, worden voorschriften in het RVV 1990 opgenomen.
   2. Juridische regels zijn slechts aanvaardbaar als alternatieven ontbreken. Met infrastructurele voorzieningen kan het beoogde verkeersgedrag vaak beter worden bevorderd dan met juridische voorschriften. Een terughoudend gebruik van regels en tekens die geboden of verboden inhouden, maakt de geloofwaardigheid van de wel gebruikte regels en tekens groter en komt de naleving ervan ten goede.


Met deze uitgebreide opsomming heb ik een beroepschrift ingediend bij de kantonrechter. De zitting moet nog plaatsvinden. Ik ben benieuwd of hier iets tegenin te brengen is of dat er aanvullende argumenten zijn te formuleren, waarmee de rechter het beroep gegrond verklaart. Ook ben ik benieuwd naar jurisprudentie over vergelijkbare situaties. Wat denken jullie? Elke reactie is van harte welkom.


24 commentaren tot heden...


Aanvechten parkeerboete

Altijd een interessante discussie, benieuwd naar de reactie van de kantonrechter op uw bezwaar.
U geeft zelf alleen al aan dat er een bord E1 staat, maar even later schrijft u dat de wegbeheerder maar met borden duidelijk had moeten maken dat er niet geparkeerd mocht worden. Er stond toch een bord? En stel dat de wegbeheerder geen infrastructurele maatregelen wil nemen, bijvoorbeeld omdat zij dit niet mooi vindt, wat had de wegbeheerder dan in uw ogen moeten doen? Parkeerschijfzone in moeten stellen en ter plaatse geen blauwe streep? Gele onderbroken streep trekken? Volgens uw redenatie zou een gele streep ook niet te handhaven zijn.

U verwijt haarkloverij, maar... In dit soort situaties moet ik denken aan de VS, waar mensen nog in het gelijk worden gesteld als ze een groot eetconcern aanklagen omdat zij op de koffiebekertjes niet waarschuwden voor hete koffie... Met alle respect, maar zijn we dan ons verstand verloren? Ik hoop dat het in Nederland niet dezelfde kant opgaat.

Door Frits op   dinsdag 24 september 2013 16:56

Betr: Aanvechten parkeerboete

Beste Peter,

Mijns inziens kan het wat eenvoudiger worden uitgelegd. (overigens niet met de gewenste uitkomst) Nu worden er een aantal argumenten aangevoerd die niet relevant zijn.
Van belang is bord E1 en de artikelen 10 en 65 RVV en de vormgeving ter plaatse van de weg. Om met dat laatste te beginnen. Het weggedeelte met de ingelegde steentjes in een lang gerekte vorm is in ieder geval NIET vormgegeven als een voor parkeren bestemd weggedeelte zoals te doen gebruikelijk met parkeerkommen of belijning of afwijkende kleur parkeervakken. Het lijkt dat dit weggedeelte uitgerekend voor de toegangsdeuren van de kerk ligt en dat het juist om die reden niet wenselijk wordt geacht om daar te parkeren. Hooguit om voor te rijden met een trouwstoet of begrafenisstoet.
Artikel 10 RVV staat toe de rijbaan te gebruiken en voor het parkeren mogen ook andere weggedeelten worden gebruikt. We gaan ervan uit dat de hele verharding tot de weg behoort(art 1 WVW 1994). Of er wel of niet op de rijbaan wordt geparkeerd is in dit geval niet relevant.(punt 1) Dat mag gewoon volgens artikel 10 RVV. En je mag ook op een ander weggedeelte parkeren, zoals hier is gebeurd.
Artikel 65 regelt dat het verbod (bord E1) geldt voor de zijde van de WEG waarvoor het is geplaatst. Het parkeren is echter toegestaan op daartoe bestemde weggedeelten. Nu er overduidelijk geen sprake is van een daartoe bestemd weggedeelte ( dat de ruimte naast de rijbaan toevallig de gelegenheid biedt is iets anders!) en er voor dit weggedeelte een bord E1 staat is het parkeren op dit weggedeelte simpelweg strafbaar en is de sanctie formeel gezien terecht opgelegd.

Door Koos van Rossen op   dinsdag 24 september 2013 16:57

Betr: Aanvechten parkeerboete

Hi Peter,
Geen suggesties van mijn kant. Je verweer ziet er goed doordacht uit.Je behandelt de regelgeving van de wet, de aannemelijkheid van de wegbeheerder (wil ik wel/niet hebben dat er hier iemand parkeert?) en ook nog eens de aannemelijkheid van de passerende gebruiker: 'dit ziet er uit als een parkeerplaats'.Hier lijkt mij geen speld meer tussen te krijgen.Ik ben benieuwd naar reacties van de rechtbank.
Dank voor het verweer,
Tom

Door Tom van Deursen op   woensdag 25 september 2013 9:17

Betr: Aanvechten parkeerboete

Volgens mij staat of valt uw verweer bij de vraag of de betreffende verharding waar op geparkeerd werd "een voor het parkeren bestemd weggedeelte" is? En dan met name of een gemiddelde wegegebruiker deze verharding als een zodanig weggedeelte zal beoordelen. Als dat het geval is, en de gemeente wil het parkeren op die verharding tegengaan zullen er andere maatrgelen getroffen moeten worden, alleen een bord E1 aan het begin van de weg volstaat dan niet. Maar als het voor een gemiddelde weggebruiker duidelijk is dat die verharding niet bedoeld is om op te parkeren dan bent u in overtreding. Maar dan is het de vraag of je boete wel op de juiste grondslag is opgelegd. U bent immer verbaliseerd met feitcode R584 (parkeren in strijd met parkeerverbod E1). Als het geen rijbaan is dan lijkt een verbaal op grond van feitcode R315b (niet de rijbaan gebruiken als bestuurder van een motorvoertuig (stilstaand)) mij meer op z'n plaats.

Door Bert op   woensdag 25 september 2013 9:16

Betr: Aanvechten parkeerboete

Het bord E1 geeft aan dat er vanaf dit bord niet aan deze zijde van de weg geparkeerd mag worden.Uit de foto's blijkt niet dat de wegsituatie wijst op parkeergelegenheid voor voertuigen vóór het gebouw, waardoor er nog steeds sprake is van een parkeerverbod aan deze zijde van de weg, zie betoog van Koos.

Ik moet zeggen dat je betoog indrukwekkend is. Echter op grond van deze twee feiten en omstandigheden geef ik je betoog een zeer kleine kans van slagen.

Door Bremmie van de Veer op   dinsdag 1 oktober 2013 22:19

Betr: Aanvechten parkeerboete

Is inmiddels al een zitting geweest, danwel uitspraak gedaan?

Door Bert op   woensdag 18 december 2013 13:50

Betr: Aanvechten parkeerboete

@Bert
Nee, het is nog steeds wachten op de uitnodiging van de kantonrechter. Zodra de uitspraak bekend is zal ik hier zeker over melden.

Door Peter Veringmeier op   woensdag 18 december 2013 13:51

Betr: Aanvechten parkeerboete

In aanvulling op het betoog van Koos van Rossen en Bremmie van der Veer...het bord E1 is aan het begin van de weg geplaatst, aan de kant waar het verbod van kracht is. De eerst volgende mogelijkheid om een auto te parkeren is inderdaad voor de entree van de kerk. Was het wel duidelijk geweest als het bord E1 was geplaatst bij deze "parkeer" mogelijkheid? Eigenlijk maakt het niets uit. E1 is van kracht.

Door Marcel Teunissen op   maandag 26 mei 2014 10:32

Betr: Aanvechten parkeerboete

Het is nu 25 mei 2014. Waar blijft de uitspraak?

Door Dolfus op   maandag 26 mei 2014 10:32

Betr: Aanvechten parkeerboete

@Dolfus,
De laatste jaren heeft het Openbaar Ministerie als organisatie grote veranderingen ondergaan. Dat alle veranderingen, om het maar voorzichtig te zeggen, niet vlekkeloos zijn verlopen, mag op basis van de nodige berichten in de media worden beschouwd als een feit van algemene bekendheid. Op jaarbasis moet het CVOM 500.000 administratieve beroepszaken en strafzaken afhandelen met 250 tot 300 medewerkers. Bij deze aantallen is het sowieso al een behoorlijke prestatie om zaakstromen in goede banen te leiden en doorlooptijden beperkt te houden. In het blad Verkeersrecht las ik op 15 januari 2014 het volgende:

"Advocaten willen ook nog wel eens hun hart luchten over ergernissen waarmee zij te maken krijgen bij contacten met de CVOM. Zo beklaagde een advocaat zich in een brief erover ‘dat het CVOM er niet in is geslaagd een enigszins functionerende organisatie te worden. Voor zover ik mij op dit moment herinner is er geen enkele brief die ik heb verzonden in het afgelopen jaar, normaal en/of tijdig en/of adequaat beantwoord. het is voor uw organisatie kennelijk niet mogelijk mensen in dienst te nemen of op te leiden die in staat zijn een beller zinvol te woord te staan. Er is nooit iemand beschikbaar een inhoudelijke vraag te beantwoorden. maar ook omdat ik gedurende het bestaan van uw organisatie nog nooit een goed woord over die organisatie heb gehoord ’."

Op basis van het bovenstaande verbaasd het mij niet dat er nog geen uitnodiging voor een rechtszaak is. Rustig blijven afwachten dus. Zoals ik in december al aangaf zal ik zodra er een uitspraak bekend is dit vermelden.

Door Peter Veringmeier op   maandag 26 mei 2014 13:07

Betr: Aanvechten parkeerboete

Misschien kunnen we heel simpel zijn. Een verkeersbord werkt niet met terugwerkende kracht. Als je een verkeersbord tegenkomt dat aangeeft dat je maximaal 50 km/h mag rijden dan betekent dat logischerwijs dat je na dat bord niet sneller dan die 50 km/h mag rijden, echter voor dat bord geldt dit nog niet. Vanaf daar was het vorige bord dat iets over snelheden vertelde geldig. Waarom kan dit niet anders? Omdat je niet in de toekomst kan kijken.

In dit geval is het bord dat een parkeerverbod aangeeft pas geldig na het passeren van dit bord, niet ervoor. Voor de constatering van de overtreding kan dit bord dus niet gebruikt worden, echter wel het bord dat mogelijk al eerder in de straat stond en reeds een grote afstand terug al gepasseerd was. In het laatste geval is het maar helemaal afwachten.

Door Jan Jaap op   zondag 16 november 2014 23:40

Betr: Aanvechten parkeerboete

Ik zie nu dat je waarschijnlijk na het bord geparkeerd stond.Tja, dan is het afwachten.

Door Jan Jaap op   zondag 16 november 2014 23:41

Betr: Aanvechten parkeerboete

Bedankt voor je uitgebreide verhandeling! Zelf zit ik met een dergelijke bekeuring en ook het bord E1 is op een zelfde wijze geplaatst; haaks op de weg, voor een weggedeelte waar ik niet heen ging en zonder onderbord die aangeeft dat het bord voor beide richtingen (weghelften) geldt. Hoewel ik het gedeelte dat je voorstelt over het 'daarvoor bestemde weggedeelte' misschien achterwege laat, het is tenslotte niet specifiek daarvoor aangegeven en misschien ook niet zo bestemd in de bestemmingsplannen van de gemeente, is er erg veel wel van toepassing! Voorts zou het nu al helpen ook een jaar op de uitspraak te moeten wachten en zolang uitstel van betaling te krijgen!

Verder zal ga ik zelf nog uitzoeken of de meldingscode wel terecht is, aangezien er op dat moment geen sprake was van een bestuurder! Ik was immers binnen aan het werk en niet bij mijn auto! Als je de zitting krijgt en ze leggen je het vuur aan de schenen, kun je dat misschien ook nog in de strijd gooien?

Door Suzan op   woensdag 10 december 2014 19:11

Betr: Aanvechten parkeerboete

Beste Peter

Ik heb gisteravond een boete gekregen. feit R584.
Ik stond op een parkeerplaats, in een parkeervak en ik ging om 22.19 uur mijn auto halen. Helaas was er om 22.17 een bekeuring uitgeschreven (politie nergens meer te zien).
Dit is gebeurd in Rotterdam Ommoord, GB Shawplaats.

Er stond het volgende verkeersbord :

Een groot geel vierkant bord met tekst :
Wegsleepregeling (links) en een E1 afbeelding (rechts)
met onder de E1 afbeelding : "geldt ook voor de parkeervakken"

En onder wegsleepregeling :

Let op!!
i.v.m. weekmarkt niet parkeren
van dinsdag 22h tot woensdag 19h

Ziet u een escape?
Ik parkeer daar altijd op maandagavond. Gisteren dus toevallig op dinsdagavond.
Het bord is mij nooit opgevallen (ik kom er altijd als het donker is om 19.30 uur).

Ik vind 22h en 19h niet duidelijk, is dat wel een officiele tijdsaanduiding?

Mijn gevoel zegt dat er weinig aan te doen is, maar 90 Euro voor 17 minuten te laat van de 21 uur, vind ik wel een erg hard gelach.

bij voorbaat dank

Door Willem Philipsen op   dinsdag 7 april 2015 15:09

Betr: Aanvechten parkeerboete

Niet alles gelezen, echter beroepen op Shared Space van Hans Molderman is wellicht een idee.

Door Wilco cobussen op   dinsdag 7 april 2015 15:10

Betr: Aanvechten parkeerboete

@Willem,

Beboeten op basis van het verkeersbord E1 als u in een parkeergelegenheid staat kan niet.
Lees mijn blog van 28 april 2014 met als onderwerp: Verboden parkeerverboden.
Mijn advies: binnen de gestelde termijn bezwaar indienen bij de officier van Justitie en als hij uw bezwaar afwijst desnoods voor laten komen.

De h is een internationale tijdsaanduiding en komt van het Engelse woord hour.

Door Peter Veringmeier op   dinsdag 7 april 2015 15:17

Betr: Aanvechten parkeerboete

Nog steeds geen uitspraak dus. Moet het OM dit niet binnen een redelijke tijd afwerken? Er staat mij bij binnen 1-2 jaar.
Het OM gaat er helaas van uit dat wij allemaal hoog opgeleide juristen zijn. Voor mijn deur in Rotterdam stonden keurig auto's geparkeerd. Aan het begin het bord E1. Blijkbaar moest het voor iedereen duidelijk zijn dat dat niet voor de parkeervakken gold. Dus was een onderbord "uitgezonderd parkeervakken" volledig overbodig. Het bord was geplaatst om tegen dubbelparkeren op te treden. Blijkbaar mag je dus dubbelparkeren al zijn er weinig mensen die dat waarderen.

Door Leo op   dinsdag 26 mei 2015 15:04

Betr: Aanvechten parkeerboete

Er is inmiddels een uitspraak en het heeft inderdaad lang geduurd. Hieronder volgt een samenvatting van mijn betoog. In deze zaak gaat het volgens mij om de primaire vraag: “Hoe kan een gemiddelde weggebruiker zien dat een gedeelte van de weg bestemd is om te mogen parkeren?”.

De verbalisant meldt in zijn aanvullend proces-verbaal van 22 december 2013:
“Dit gedeelte heeft niet de gebruikelijke vorm en afmeting van parkeervakken.”
“Alle parkeervakken zijn in de deelgemeente Noord volledig ingericht en hebben allemaal een belijning”.

De bedoeling van de wegbeheerder van deelgemeente Noord, moge hiermee verklaard zijn, maar is niet relevant. Het gaat immers niet om de bedoelingen van de wegbeheerder, maar om de juridische waardering van de feitelijke situatie, zoals die zich ter plaatse aan de gemiddelde weggebruikers voordoet. Het kan hierbij niet zo zijn, dat de inrichting van stadsdeel Noord als referentiekader voor een gemiddelde Nederlandse weggebruiker moeten gelden.
(HR 21 februari 1978, VR 1978/68: HR 15 december 1981, VR 1982/36)

Van de gemiddelde weggebruiker kan en mag niet verwacht worden, dat hij precies weet wanneer een verharding juridisch gezien bestemd is tot parkeergelegenheid en wanneer niet. Voor de beantwoording van die vraag kan mede betekenis worden ontleend aan eventueel ter plaatse aangebrachte bebording.

Het is van belang wat de gemiddelde weggebruiker ervaart als een parkeergelegenheid. Dit moet vanzelfsprekend van geval tot geval bekeken worden.

Volgens het Dikke Van Dale woordenboek is een ”gelegenheid” te vertalen als een “mogelijkheid”. Op de Statensingel is een verhard weggedeelte aanwezig, aansluitend aan de rijbaan van 6 meter breed, aan de buitenzijde van de kantmarkering. Dit is dus overduidelijk een mogelijkheid om auto’s te parkeren, zonder het overige verkeer te hinderen.

In het geval van het betreffende weggedeelte op Statensingel 22 in Rotterdam is aan verschillende weggebruikers gevraagd of zij van mening zijn of hier geparkeerd mag worden. (Let wel het gaat hier dus niet om mensen die gespecialiseerd zijn in verkeerswetgeving.)

Ik heb vervolgens een verklaring ingebracht, ondertekend is door 50 willekeurige weggebruikers, die onafhankelijk van elkaar verklaren het betreffende weggedeelte aan de Statensingel 22 als een weggedeelte te zien wat is bestemd om te parkeren.

Met deze verklaringen, dient er voldoende gerede twijfel te zijn om de opgelegde verkeersboetes voor het weggedeelte op Statensingel 22 in Rotterdam te vernietigen. (zie Verkeersrecht 9/2013 case 102: ECLI:NL:RVS:2012:BX 8933 "De rechtbank heeft terecht voorop gesteld dat de feitelijke situatie ter plaatse doorslaggevend is voor de beoordeling of een weggedeelte bestemd is om te mogen parkeren,als bedoeld in artikel……. De feitelijke omstandigheden zijn als volgt..."

De kantonrechter was onder de indruk en nam vervolgens 4 weken bedenktijd om uiteindelijk te beslissen dat de auto's toch onrechtmatig geparkeerd stonden. De rechter ging in zijn uitspraak totaal voorbij aan de aangedragen argumenten en uitspraken van de hoge raad. Kort gezegd herhaalt hij in eerdere beroepszaken zijn ingenomen stellingname inzake deze parkeersituatie.

Ik was niet zelf degene die een parkeerboete kreeg, maar twee vrienden. Ik heb ze geadviseerd de beslissing aan te vechten, maar ze vinden het te veel tijd en geld gaan kosten en zien hier teleurgesteld vanaf.

Waarom ik denk dat ze toch in hoger beroep zouden moeten gaan:
1. De rechter is geen onbevooroordeeld persoon. Hij gaf tijdens de rechtszitting zelf aan dat hij al bij meerdere mensen in dezelfde situatie het beroep ongegrond heeft verklaard. Hij begon de zitting zelfs door mijn vrienden bevoogdend toe te spreken met de woorden “Heren, u weet toch dat u naast de kerk in de Statensingel niet mag parkeren”.
2. Volgens mij mag een rechter aangedragen argumenten ( de hoge raad uitspraken) niet negeren en had hij hier in elk geval gemotiveerd een reactie op moeten geven. Zie hiervoor een artikel uit VR 1998-164, waarin staat vermeld: “had de kantonrechter op dit verweer een met redenen omklede beslissing moeten geven”. De Hoge Raad heeft de bestreden beslissing vernietigt en de zaak terugverwezen naar het Kantongerecht ter behandeling en beslissing met inachtneming van dit arrest.
3. Ik ben benieuwd hoe het Gerechtshof oordeelt over de aangedragen uitspraken van de Hoge Raad, alhoewel het goed mogelijk is dat het Gerechtshof op basis van punt 2 de zaak terugverwijst naar de kantonrechter.

Door Peter Veringmeier op   dinsdag 26 mei 2015 15:26

Betr: Aanvechten parkeerboete

Teleurstellend.
Voor wat het beroep betreft: afgezien van het opstellen (belangrijk deel is kopiëren) en versturen van een beroepschrift, kost het volgens mij niks. En een dagje vrij nemen om de zitting bij te wonen, maar je leert daar weer iets van. Onder andere dat rechters helemaal niet zo onpartijdig zijn. Mogelijk zijn ze geïnstrueerd om geen mazen in de wet te scheppen zodat dit een lawine-effect veroorzaakt.
In plaats van de officier van justitie versus eiser is het officier van justitie en kantonrechter versus eiser. Dat gebeurt in verkeerssituaties verdacht veel.
En hoe zit het met de hoogte van de boete? Kun je wel in beroep? Ik werd er op gewezen dat wanneer ik het niet eens was met de kantonrechter ik in beroep kon gaan. .....Tenzij de boete lager is dan € 70,-, ...oh ja dat is hier het geval, sorry.

Door Leo op   woensdag 27 mei 2015 10:34

Betr: Aanvechten parkeerboete

Hoewel de uitspraak u mogelijk niet bevredigd, vind ik het wel een eerlijk oordeel. U vindt de rechter bevooroordeeld, omdat hij zijn betoog al begon door te stellen dat ie bij meerdere mensen het beroep ongegrond had verklaard. U kunt het ook zo uitleggen als: 'Ik heb in soortgelijke zaken op dezelfde, eerlijke wijze geoordeeld'. Het feit dat 50 mensen het met uw betoog eens waren is natuurlijk enigszins een farce, er zullen vast 50 anderen te vinden zijn die vinden dat het verbod duidelijk was.

En tsja, hoger beroep... Als we nu eens eerlijk zijn, er zijn ergere dingen in de wereld waar we ons druk om moeten maken, laten we de belastingbetaler niet onnodig op kosten jagen en de rechtspraak niet nog meer onnodig belasten.

Door Bertus op   maandag 22 juni 2015 19:16

Betr: Aanvechten parkeerboete

aanvechten van een parkeerboete win je nauwelijks of nooit maffia praktijken en niks anders bah bah bah nederland is rot tot in de voegen !!!!

Door benno op   vrijdag 4 september 2015 12:38

Betreft: Aanvechten parkeerboete, met feitcode R406

Betreft: Aanvechten Beschikking, met feitcode R406

Beste Peter,

Onlangs heb ik een parkeerboete ontvangen van het CJIB, met feitcode R406.
Oorzaak:
Ik stond met mijn auto niet in het parkeervak, maar op het grasveld.
Situatie;
Op zondag naar een bruilof geweest van een kennis. De parkeervakken in de omgeving mutje vol,
waardoor ik mijn auto op het grasveld achter de kerk parkeerde.
Opvallend feit;
De auto's die deels op de verharde wegstonden en deels op het gras geparkeerd, kregen geen proces-verbaal.
Vraag:
Waarom krijgen de parkeerders die gedeeltelijk op de verharde weg stonden en deels op de het grasveld
geen boete uitgeschreven?
Is hier sprake van rechtsongelijkheid?
Kan ik op basis hiervan mijn beschikking aanvechten?

ik hoor het graag van u.

Met vriendelijke groet,

Janeke

Door Janeke op   vrijdag 5 augustus 2016 12:52

Betr: Aanvechten parkeerboete

Persoonlijke situaties beantwoord ik graag voor je, maar stuur daarvoor dan een mail met je gegevens naar verkeer@veringmeier.nl of vul het formulier in op www.verkeersmaatregelen.nl/Info/Vraagbaak.aspx

Door Peter Veringmeier op   zaterdag 6 augustus 2016 8:57

Betr: Aanvechten parkeerboete

Ik stond op 27 december 2017 geparkeerd op de parkeerstrook langs de Prins Hendrikkade in Sneek. Ik had keurig betaald en de parkeertijd was nog niet verstreken. Ik kreeg toch een bekeuring wegens overtreding van het parkeerzoneverbod. Waarom? Waarschijnlijk omdat ik niet in een parkeervak stond. Waar ik geparkeerd stond waren geen parkeervakken te zien en geen borden die aangaven dat daarin geparkeerd moest worden. Wel verderop maar die vakken kon ik niet zien omdat daarop allemaal auto’s stonden en ik was ter plekke niet bekend. Ik ben van plan om na ontvangst van de bekeuring bezwaar te maken op grond van het Verdrag van Wenen dat stelt dat een parkeerverbod alleen geldt voor de rijbaan en niet voor naastgelegen bermen of parkeerstroken. Dit is een Europees verdrag dat uitgaan boven de nationale Wegenverkeerswet en de RVV 1990. Er zijn hierover reeds rechtszaken geweest en de rechter heeft steeds geoordeeld dat bij parkeerovertredingen op parkeervoorzieningen het parkeerverbod met bord E1 niet geldt.

Door Tom de Boer op   maandag 1 januari 2018 18:29

Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren