Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
dec 17

Geplaatst door: Peter Veringmeier
dinsdag 17 december 2013 14:14  RssIcon

In de loop der jaren worden de door CROW uitgebrachte richtlijnen regelmatig ter discussie gesteld. In een serie blogs ga ik dieper in op het (on)gelijk van de CROW-richtlijnen 96a/b. In het derde en tevens slotdeel ga ik in op tegenstrijdigheden met de wet en kom ik tot een eindafweging.


Tegenstrijdigheden met Nederlandse wetgeving

In RAWeetje Wat is de status van CROW-publicaties waar de Standaard naar verwijst? schrijft CROW "Ofschoon de publicaties zelf niet de kracht van ‘wet’ hebben, zijn ze wel zodanig opgesteld dat ze inhoudelijk een weergave van de wet zijn en er niet mee in tegenspraak."


Het is daarbij van belang om te weten dat aanpassingen aan bestaande of nieuwe regelgeving niet in strijd mogen zijn met regelgeving ‘van hogere orde’ wanneer ze hetzelfde regelen. Laten we nu eens kijken of CROW deze stelling waarmaakt in de Richtlijnen 96a/b. Enkele voorbeelden ter illustratie:


Het toepassen van een obstakelvrije zone

Over de maatvoering van obstakelvrije zones voor opslag van bouwstoffen schreef ik al in deel 2 dat diverse CROW-richtlijnen onderling verschillende maatvoeringen aangeven. Deze richtlijnen zijn echter niet alleen tegenstrijdig met elkaar, maar gaan ook nog eens voorbij aan de Arbowetgeving. In het Besluit van 27 november 2012 tot vaststelling van de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandigheden-wetgeving staat immers vermeld inzake de Arbowet 2.35.1e dat geen afbakening en inrichting van zones voor definitieve en tussenopslag van verschillende materialen een bestuurlijke boete van de inspectie SZW oplevert van € 750,00. Volgens de wet maakt het dus niet uit op welke afstanden obstakels liggen, als ze maar zijn afgebakend.


Waarschuwing voor verkeersregelaars

In Verkeersrecht 9/2013 staat in de column "Verkeersborden" vermeld: "De drift tot verfijning van voorschriften speelt de weggebruiker regelmatig parten. In die gevallen heeft de wegbeheerder niet volstaan met de plaatsing van een enkel verkeersbord, maar heeft hij met een combinatie van borden en onderborden een zeer specifieke regel voor een zeer specifieke situatie willen creëren. In die gevallen wil het dan ook wel eens de vraag zijn wat nu eigenlijk de bedoeling is."

Een voorbeeld hiervan is te vinden in CROW publicatie 96a/b 'Verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden' In paragraaf 5.4 staat dat "de aanwezigheid van verkeersregelaars wordt aangegeven met bord J37 (gevaar) met onderbord ‘verkeersregelaars’ (zwarte tekst op witte achtergrond)". Het RVV-bord J37 heeft de betekenis: gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord). In de Uitvoeringsvoorschriften BABW staat vermeld dat in alle gevallen de aard van het gevaar op een onderbord wordt aangegeven. Nu doen verkeersregelaars werkzaamheden die niet geheel zonder gevaar zijn, maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat we volgens CROW de weggebruiker expliciet moeten waarschuwen voor verkeersregelaars, als zouden die zelf een gevaar opleveren. Hier is duidelijk sprake van de uitvoering van verkeersregelende werkzaamheden en de wegbeheerder kan dan ook beter het betreffende onderbord onder het bord J16 (werk in uitvoering) plaatsen. Zoals op het CROW-kennisnet Verkeerstekens staat vermeld dient indien de aard van het werk daartoe aanleiding geeft op een onderbord een nadere uitleg van de werkzaamheden te worden gegeven, bijvoorbeeld met de tekst "verkeersregelaars".


Gele waarschuwingsborden in plaats van J17, J18 en J19

Op het CROW-kennisnet Verkeerstekens staat vermeld dat de "borden J17, J18 en J19 (rijbaanversmalling) niet worden geplaatst bij werken in uitvoering." Deze redenering is terug te zien in afzettingsfiguur 96b-07a waar een geel waarschuwingsbord wordt gebruikt in plaats van bord J18. CROW is echter niet zo rechtlijnig in de leer, want in afzettingsfiguur 96b-55a en 96b-55b wordt wel het verkeersbord J19 toegepast. Nog verwarrender wordt het als we in paragraaf 3.2.3 van de nieuwe publicatie 'Specificaties voor materiaal en materieel' lezen dat vanwege de juridische status bij verkeersborden geen onderscheid wordt gemaakt in permanente en tijdelijke toepassing. Gelukkig komt dit dan weer wel overeen met artikel 7 van het BABW, hoofdstuk I, Algemene bepalingen, waarin staat vermeld dat andere verkeerstekens dan de in dit hoofdstuk genoemde niet worden geplaatst.


Gele waarschuwingsborden in plaats van het bord L5

Op het CROW-kennisnet Verkeerstekens staat ook vermeld: "Op rijbanen met meerdere rijstroken voor het verkeer in dezelfde richting (bijvoorbeeld autosnelwegen) worden de borden J17, J18 en J19 niet geplaatst wanneer één of meer rijstroken aan het verkeer worden onttrokken. In deze situaties wordt het informatiebord L5 (einde rijstrook) geplaatst." In paragraaf 3.2.4 van de nieuwe publicatie 'Specificaties voor materiaal en materieel' lezen we dat vaste informatieborden standaard worden uitgevoerd in de vorm van voorwaarschuwingsborden en omleidingsborden met zwarte tekst en/of figuratie op gele achtergrond. De vervanger van het RVV-bord L5 wordt dan T32. Ook voor deze borden is echter artikel 7 van het BABW, hoofdstuk I, Algemene bepalingen van kracht, waarin staat vermeld dat andere verkeerstekens dan de in dit hoofdstuk genoemde niet worden geplaatst.


Gele onderborden

In paragraaf 3.2.3 van de nieuwe publicatie 'Specificaties voor materiaal en materieel' staat vermeld dat vanwege de juridische status bij standaard onderborden geen onderscheid wordt gemaakt in permanente en tijdelijke toepassing. Tegelijkertijd lezen we dat onderborden specifiek voor tijdelijke maatregelen worden uitgevoerd in zwart op geel om het tijdelijk karakter te accentueren en/of de borden meer te laten opvallen. Een voorbeeld van een specifiek onderbord is het gele onderbord met de tekst ‘rijdende afzetting’ in stationair geplaatste waarschuwingsborden.

Hiermee wijkt CROW af van de Uitvoeringsvoorschriften BABW, hoofdstuk III, art. 1, waarin staat vermeld dat onderborden "rechthoekig zijn en worden uitgevoerd in wit met zwarte letters, cijfers en afbeeldingen".


Het (on)gelijk van CROW

Heb ik nu met deze opsomming het ongelijk van de CROW-richtlijnen willen aantonen? Integendeel! Zoals vermeld zijn de richtlijnen van toegevoegde waarde op de Nederlandse wetgeving. Ik vind de toepassing van gele borden ook zeer nuttig en een duidelijk onderscheid maken tussen permanente en tijdelijke verkeersmaatregelen. Het is alleen de vraag of de wetgever dit beoogd heeft.

Ik waarschuw hierbij wel voor het klakkeloos overnemen van alles wat CROW in haar publicaties schrijft. Het blijft tenslotte mensenwerk, zoals uit de omschreven tegenstrijdigheden blijkt. Ondanks deze constateringen ben ik ervan overtuigd dat bij CROW mensen werken die het belang van kennisborging en kennisverspreiding voorop zetten. Wet- en regelgeving is daarbij slechts een middel om welzijn en welvaart in de meest brede zin te waarborgen.


Wie zonder zonden is ...

Als we kritisch naar een organisatie als CROW kijken dan is het tot slot ook eerlijk om te kijken hoe we zelf in de praktijk met al die wet- en regelgeving omgaan. Wat dat betreft geeft de Inspectie SZW al jarenlang een onvoldoende aan zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Maar een concreet voorbeeld zegt misschien meer dan alle rapporten bij elkaar:

CROW schrijft in haar publicaties Werk in Uitvoering 96b keurig voor wat er in de Uitvoeringsvoorschriften BABW - hoofdstuk 4.2 over de stopstreep staat vermeld: "Voor een verkeerslicht als bedoeld in de artikelen 68 tot en met 72 van het RVV 1990 wordt een stopstreep aangebracht om duidelijk te maken op welke plaats door bestuurders gestopt dient te worden." En u begrijpt het al, in de praktijk is een stopstreep bij tijdelijke verkeersmaatregelen met een kaarsje te zoeken….


4 commentaren tot heden...


Betr: Het (on)gelijk van CROW-richtlijnen - deel 3

n.a.v.: obstakelvrije zone ... Volgens de wet maakt het dus niet uit op welke afstanden obstakels liggen, als ze maar zijn afgebakend.
Deze logica ontgaat mij.
CROW stelt dat de CROW richtlijnen niet in strijd zijn met de wet; een grotere afstand dan 0 cm is dus niet in strijd met de wet.
Volgens de richtlijnen moet je wel die maat aanhouden. Als je je er niet aanhoudt kan je mogelijk wel voldoen aan de wet (misschien geen boete van de wetgever of AI) maar niet aan de extra richtlijnen (en dus te sanctioneren door de opdrachtgever)

Door Ron Reijnders op   woensdag 18 december 2013 16:07

Betr: Het (on)gelijk van CROW-richtlijnen - deel 3

Waarschuwing voor verkeersregelaars:
Bij werken mee eens maar er zijn ook regelaars bij evenementen (in dat geval is niet juist deze met J16 te combineren).

Door Ron Reijnders op   woensdag 18 december 2013 16:07

Betr: Het (on)gelijk van CROW-richtlijnen - deel 3

de stopstreep:
is de stopstreep sowieso niet een vorm van overbodige overregulering?
een zebra o.i.d. mag je niet hinderen en je zal toch het licht moeten zien.
alleen in landen waar de verkeerslichten aan de overzijde van de weg staan zou het nog een functie kunnen hebben. Daarnaast stopt 50 % niet achter de stopstreep maar erop of ervoor.
Ofwel : ik wil geen streep op het asfalt willen zien als dat niet strikt functioneel nodig is.

NB wel toegegeven dat (in permanente situaties) voor en na de streep lussen zitten met specifieke andere functies(mogelijkheden).
Daarvoor zou het handig zijn als ieder zich wel aan de streepregels zou houden.

Door Ron Reijnders op   woensdag 18 december 2013 16:20

Betr: Het (on)gelijk van CROW-richtlijnen - deel 3

Geinig, die J37 verkeersregelaars ken ik ergens van! :)

www.youtube.com/watch?v=6ncb3a9O5AE

Door Tombord op   donderdag 1 mei 2014 10:08

Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren