Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
feb 17

Geplaatst door: Peter Veringmeier
zaterdag 17 februari 2018 17:35  RssIcon

Precies een jaar geleden vroeg ik in een weblog aandacht voor omgevingsveiligheid bij de uitvoering van (wegen)bouwprojecten. In deze blog onderzoek ik of er in de praktijk verbetering is te constateren en beschrijf ik de initiatieven die genomen worden ter verbetering.


Omgevingsveiligheid is de veiligheidssituatie in een gebied dat direct of indirect geraakt kan worden door het realiseren, onderhouden en slopen van publieke werken en gebouwen. Omgevingsveiligheid kent daarom raakvlakken (en overlap) met meerdere veiligheidsgebieden en gaat niet alleen over de veiligheid op de bouwplaats zelf.


Onderzoeksraad voor Veiligheid geeft al jarenlang adviezen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is gericht op het verbeteren van de veiligheid in Nederland en kijkt daarbij vooral naar die situaties waarbij burgers voor hun veiligheid afhankelijk zijn van de overheid, bedrijven of instellingen. De Raad is voorvalgebonden en trekt lessen op basis van onderzoek naar deze voorvallen.


Sinds de oprichting in 2005 onderzocht de OVV zeven vergelijkbare bouwongevallen. Het voornaamste doel van deze onderzoeken is het trekken van lering en voorkoming van herhaling.


Terugkerende punten

Uit een interne memo van de OVV blijkt dat een viertal punten in de bouw steeds terugkeert:

  • Gebrekkige coördinatie van de werkzaamheden
  • Diffuse verdeling van de verantwoordelijkheden
  • Onvoldoende veiligheidsbesef
  • Onvoldoende toetsing van de risico’s

De belangrijkste aanbeveling van de OVV na het hijsongeval in Alphen aan de Rijn was: maak bij dit soort opdrachten één partij verantwoordelijk voor de risicobeheersing en veiligheid van de omgeving.


De belangrijkste les van het ongeval op de bouwplaats van het voormalige VROM-gebouw in Den Haag is dat de betrokken partijen ook tijdens de uitvoering scherp blijven toetsen of de veiligheid van de omgeving nog voldoende geborgd is.


Bouw negeert adviezen

De bouw negeert steevast de adviezen van de OVV, blijkt uit onderzoek van het vakblad Cobouw van 30 november 2017. Dit komt voornamelijk door een gebrek aan regie op de bouwplaats. Op een aantal richtlijnen en veiligheidsconvenanten na, en individuele bedrijven die wel degelijk processen beter in kaart brengen, signaleert de OVV dat de bouw als sector te weinig doet met haar aanbevelingen.


De OVV constateert dat de veiligheid in de sector, "zonder meer" omhoog is gegaan in de afgelopen elf jaar. Een hele risicovolle sector wil de OVV de bouw dan ook niet noemen. "Op allerlei fronten neemt de bouw haar verantwoordelijkheid, met codes en richtlijnen, maar je hoopt een keer dat het verder gaat dan dat. We vragen nadrukkelijk aandacht om de veiligheid van de omgeving beter te organiseren. Onze laatste rapporten leggen daar ook de nadruk op. Mensen eromheen hebben niet om ongevallen gevraagd."


Aanpak blijft steken in goede bedoelingen

Op het gebied van veiligheid in de bouwwereld hebben vijftien initiatiefnemers gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden vastgelegd in de Governance code Veiligheid in de Bouw. Ze hebben werkwijzen geharmoniseerd en instrumenten geüniformeerd. Hiermee beogen ze de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag in de keten verder te verbeteren.


De code moet een inspiratie zijn als het gaat om gezamenlijk een beweging op gang brengen van ‘moeten’ naar vrijwillig organiseren van veilig werken. Men pakt de veiligheidsrisico’s in de bouw gezamenlijk aan, met steun van opdrachtgevers en opdrachtnemers in de keten.


Op 2 maart 2017 schreef ik al een kritische blog 'Hoe groot is het veiligheidsbewustzijn bij aannemers?'. Een Governance code voor veiligheid is prachtig, maar volgens de OVV kan een brancheorganisatie meer doen. De echte gamechangers blijven uit. In de Cobouw van 14 februari 2018 bevestigt Piet Van Houwelingen (directeur bij Van Noordenne Wapeningsstaal) dat de bouwsector een eigen verantwoordelijkheid heeft. "Ik heb de indruk dat veel managers en directeuren, die de mond vol hebben van allerlei convenanten, niet beseffen hoe onveilig er vaak nog op de bouwplaats wordt gewerkt en beseffen welke schade zij kunnen aanrichten in gezinssituaties."


De keten is te lang geworden, beschouwt Van Houwelingen. "Elke keer is de vraag; met wie werk je samen? Met de mensen die het doen, of met iemand in een pak die op kantoor iets presenteert. Ceo’s zeggen ook vaak dat veiligheid geld mag kosten, maar in alle bestekken staat de euro-vraag altijd hoger."


Opdrachtgevers zoals ProRail, Rijkswaterstaat en andere overheden, moeten opstaan, vindt de directeur van Van Noordenne. "Hoe garandeer je een veilige werkomgeving voor iedereen? Hoe ga je om met veiligheid? Die vraag zou in elke aanbesteding centraal moeten staan."


Handreiking Omgevingsveiligheid

Het antwoord komt van PIANOo. Indien risicovolle (wegen)bouwprojecten worden voorgedragen voor vergunningverlening, dient de wegbeheerder zich ervan te verzekeren dat de veiligheid van de omgeving van een bouwwerk gewaarborgd is. Op 14 februari 2017 schreef ik al in een weblog dat het van belang is om omgevingsveiligheid te borgen in aanbesteding en contracten.


PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, komt nu een jaar later met een Handreiking Omgevingsveiligheid om aanbestedende diensten te helpen om de veiligheid in aanbestedingsdocumenten beter te borgen. In de handreiking lees je naast een beschrijving van het begrip omgevingsveiligheid, een toelichting op de verplichtingen en de rollen van publieke opdrachtgevers ten aanzien van omgevingsveiligheid bij de verschillende contractvormen. Verder vind je handvatten om omgevingsveiligheid in de voorbereiding van het contract en binnen de (project)organisaties te borgen. Ten slotte lees je in een stappenplan hoe je aandacht kan schenken aan omgevingsveiligheid bij aanbestedingen.


Steeds meer initiatieven


Veiligheidsladder

In juli 2012 heeft ProRail de Veiligheidsladder ingevoerd voor het meten van veiligheidsbewustzijn van organisaties. Deze wordt door ProRail bij aanbestedingen actief ingezet als instrument, om de ontwikkeling van het veiligheidsbewustzijn bij haar opdrachtnemers te stimuleren.


NEN is sinds 1 juli 2016 beheerder van de Veiligheidsladder, een beoordelingsmethode die bedrijven en hun leveranciers stimuleert om bewust veilig te werken. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers.

Bewuste Bouwers

Stichting Bewuste Bouwers draagt bij aan de professionalisering van de bouwbranche op het raakvlak van de bouwplaats en haar omgeving. Het beoogde effect is imagoverbetering van de bouwsector. Het instrument dat ze gebruiken is de Bewuste Bouwers gedragscode.


Een bouwplaats is niet langer een wereld op zichzelf, maar juist onderdeel van de samenleving. De Bewuste Bouwers Gedragscode richt zich op de bouwplaats en haar omgeving. De gedragscode biedt het hele projectteam, van timmerman tot projectmanager, concrete handvatten hoe zij bewust, met oog voor de omgeving, het milieu en veiligheid, met minder hinder kunnen werken.


Congres Veilig Werken

Hoe gaat het met onze werkomgeving? Het aantal ernstige arbeidsongevallen neemt schrikbarend toe. Trends als internationalisering, digitalisering, flexibilisering, technologisering en decentralisatie vragen om een wendbare organisatie. Gaat het daar mis? Of valt het reuze mee en bieden deze veranderingen juist kansen voor een veilige werkvloer?


Op 11 april 2018 verneem je tijdens het Congres Veilig Werken in Ahoy te Rotterdam de meest recente ontwikkelingen die de veilige werkomgeving beïnvloeden. De laatste stand van zaken en de heersende misverstanden daarover. Sprekers uit de praktijk én van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Inspectie SZW laten zien wat de trends en ontwikkelingen in werkelijkheid zijn en wat we kunnen leren van recente incidenten.


Onveiligheid wegwerkers samen wegwerken

Werken aan de weg staat al jaren bekend als een van de gevaarlijkste beroepen in de bouw. Er is de afgelopen jaren veel verbeterd. Maar toch is bijna 80 procent van de wegwerkers ervan overtuigd dat het werk nog een stuk veiliger kan.


Vooral tijdens de uitvoering is nog het nodige te winnen, menen zij. Maar ook denkt meer dan de helft van de wegwerkers dat de voorbereiding nog zorgvuldiger kan. Samen kunnen we de veiligheid bij wegwerkzaamheden verbeteren. De campagne Samen wegwerken richt zich daarom vooral op wegwerkers en weggebruikers.


Bewust Veilig Werken

Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Bouw en Infra en UNETO-VNI hebben de handen ineen geslagen om jaarlijks, op de derde vrijdag in maart, Bewust Veilig te zijn. In 2018 zijn zij op vrijdag 16 maart Bewust Veilig. Doe mee!


Veilig en gezond werken is een verantwoordelijkheid van iedereen op een project of bouwplaats en van alle partijen in de keten. Samen zorgen we voor veilige arbeidsomstandigheden. Concurreren op veiligheid is onacceptabel.

 

 

 

 

 


Wake-upcall

Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid negeert de bouwwereld de adviezen van de raad. Dit wordt bevestigt door mensen uit de bouwwereld zelf. Tijdens de door mij uitgevoerde BLVC-inspecties constateer ik vaak onvoldoende urgentie. Ik schreef hier ondermeer over in de weblog 'Toezicht op tijdelijke verkeersmaatregelen schiet te kort!'.


Ondanks goedbedoelde initiatieven zullen zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers meer moeten doen om omgevingsveiligheid te borgen bij de uitvoering van (wegen)bouwprojecten. Bij de beheersing van omgevingsveiligheid moeten we de risico’s tot een aanvaardbaar niveau beperken door het systematisch treffen van maatregelen met aandacht voor techniek, organisatie en gedrag in een onvoorspelbare en continu variërende omgeving.

 


Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren