Richtlijnen 96b geheel herzien

 

De maatregelboeken van de CROW-richtlijnen voor werk in uitvoering zijn december 2014 herzien. Dit heeft tot doel een betere aansluiting te verkrijgen bij de laatste ontwikkelingen en de bruikbaarheid bij uitbesteding en contractuele samenwerking te vergroten. Er is sprake van een overgang naar een kleinere, meer regisserende overheid en de wens om betere toepassingsmogelijkheden in geïntegreerde opdrachten. De oorspronkelijk zes delen zijn teruggebracht tot 3 belangrijke delen.


In de nieuwe richtlijnen worden alleen vastgestelde, geaccepteerde, uitgewerkte onderwerpen beschreven. Omdat het grootste deel van de gebruikers van de richtlijn hier voldoende aan heeft wordt in de richtlijn bij voorkeur niet ingegaan op 'het waarom' achter de eisen.

 

Beleid en proces

Het werken rond wegen brengt risico’s met zich mee voor de weggebruiker en de wegwerker. Om deze risico’s acceptabel te houden, worden verkeersmaatregelen getroffen. CROW-publicatie ‘Beleid en proces veilig werken aan wegen’ helpt de lezer in dit proces.


Keuzes rond wegen zo overzichtelijk en volledig mogelijk

In de herziene uitgave ‘Beleid en proces veilig werken aan wegen’ is gewerkt aan begrijpelijke beschrijvingen met behulp van schema’s en vereenvoudigde teksten. Naast de vereenvoudigingen was de manier van samenwerken een onderwerp voor de herziening. Werk in uitvoering komt bij alle werkzaamheden op de openbare weg aan de orde, waardoor deze uitgave passend moet zijn voor alle verschillende contractvormen en samenwerkingsverbanden.


Inclusief begeleidende voorbeelden

Ingegaan wordt op de keuzes van voorbereiding tot en met realisatie en beheer. Bij de uitwerking van een verkeersmaatregel gelden wettelijke, technische en economische afwegingen en eisen. Deze uitgave is geschreven vanuit praktische, verkeerstechnische, contractueel privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke kaders. Om directe toepassing in de praktijk te vergemakkelijken is gekozen voor begeleidende voorbeelden en toelichtingen in aparte kaders.


De uitgave is een deel uit de reeks ‘Werk in uitvoering 96a/96b’. CROW-publicatie 516 'Beleid en proces veilig werken aan wegen' is ook toegevoegd aan de Online Kennismodule Werk in uitvoering van CROW en vervangt publicatie 96 ‘Handleiding Veilig werken aan wegen 2003’ en artikel 970 ‘Beleid, proces en basisinformatie’. Deze publicaties vindt u terug onder tabblad 'Historie' binnen de Online Kennisbank.

 

Maatregelen op niet-autosnelwegen - Werk in uitvoering 96b

In november 2014 zijn ook de maatregelenboeken van de CROW-publicatiereeks 96b ´Werk in Uitvoering´ herzien. Dit betreft de volgende vier boeken: Maatregelen naast de rijbaan, Maatregelen op de rijbaan, Maatregelen op kruispunten en rotondes en Maatregelen op fiets- en voetpaden.

 • De vier boeken zijn samengevoegd in één deel ‘Maatregelen op niet-autosnelwegen’. Hiermee is de informatie toegankelijker voor de gebruikers en is er een duidelijke en herkenbare structuur gekomen.
 • Bij de formulering van de richtlijnen is meer rekening gehouden met de geïntegreerde contracten en de systeemgerichte contractbeheersing.
 • Het zoeksysteem is vervangen door selectieschema’s. Met behulp van deze schema’s kan de gebruiker snel en eenvoudig het toe te passen basisfiguur selecteren.
 • De maatregelen worden afgestemd op de maximum snelheid in de reguliere situatie. Alleen als de feitelijke snelheid hoger is, wordt de maatregel afgestemd op een hogere snelheid.
 • De eisen zijn afgestemd op de basismaatregelen voor de veelvoorkomende standaardsituaties. De gebruiker kan vanuit de basismaatregelen de feitelijke maatregelen formuleren en afstemmen op weg- en verkeerskenmerken en werkkarakteristieken.


Speciaal cursusprogramma

Als je wilt leren werken met deze publicatie dan bieden wij hiervoor 2 cursussen aan:

 

Materiaal en materieel

In maart 2013 is er een herziene uitgave verschenen van de CROW Richtlijn 'Specificaties voor materiaal en materieel Werk in Uitvoering 96a/96b'. Deze deelpublicatie bevat technische objectspecificaties en functie-eisen voor materiaal en materieel bij wegwerkzaamheden op zowel autosnelwegen als wegen buiten en binnen de bebouwde kom.


De vorige editie stamt uit 2005. De eisen aan materiaal en materieel waren daar beschreven vanuit de bestaande praktische kennis; ze beschreven good practice. De nieuwe uitgave is opgezet volgens de principes van Systems Engineering en de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte (beeldkwaliteitsniveaus).


Retroreflecterend materiaal

Een belangrijke wijziging betreft het retroreflecterend materiaal dat ten behoeve van Werk in Uitvoering dient te worden toegepast. Voor veel van deze materialen geldt vanaf 1 januari 2015 dat het retroreflecterend materiaal klasse lll moet zijn in plaats van klasse ll. De onderstaande omschrijving met betrekking tot retroreflecterend materiaal is in de herziene richtlijn 2013 opgenomen: “Deze eis geldt in het algemeen voor het retroreflecterend materiaal dat op onderdelen van de tijdelijke maatregel wordt toegepast. De eis is conform de NEN-EN 12899-1 van klasse ll naar klasse lll aangepast. Voor deze verzwaring wordt een overgangstermijn aangehouden, tot 1 januari 2015 werden bestaande borden klasse ll geaccepteerd.”


De overgangstermijn naar klasse lll per 1 januari 2015 is bij het ‘waarschuwingshek’ gewijzigd in 1 januari 2016. De reden hiervan is het feit dat de omschrijving van het waarschuwingshek ondanks alle zorgvuldigheid bij het opstellen onjuist in de herziene 2013 versie is opgenomen.


Alle wijzigingen zijn op een rijtje gezet op onze webpagina over wet- en regelgeving per 1 januari 2015.

 

Handboek wegafzettingen 96a/96b

Dit handboek is een verkorte versie van de CROW-publicatie 'Maatregelen op niet-autosnelwegen - Werk in Uitvoering 96b. In dit handboek zijn de standaardafzettingen weergegeven voor werk in uitvoering naast de rijbaan, op de rijbaan, op kruispunten en rotondes en op fietspaden en voetpaden. Het handboek is aangevuld met voorbeeldfiguren voor in- en uitrijden van werkvakken en (bouw)uitritten en de afzettingsfiguren met verkeersregelaars. De nummering van de maatregelenfiguren in dit handboek komt overeen met de nummering in die delen. Voor alle achtergronden wordt verwezen naar de publicatie zelf of de overige delen in de publicatiereeks.


Voor een effectief gebruik zijn in het handboek de selectieschema's opgenomen voor het bepalen van de wegcategorie en vervolgens het toe te passen afzettingsfiguur. Ook zijn de maatvoeringstabellen terug te vinden om de maatgevende ontmoeting op de resterende verkeersruimte te bepalen. Helaas zijn de figuren 11 en 12 voor de bepaling van de toe te passen snelheidsbeperking bij wegwerkzaamheden met een stationaire of een rijdende afzetting niet opgenomen in het handboek.


Achter het Handboek Wegafzettingen 96b is ook het Handboek Wegafzettingen 96a (voor autosnelwegen) gevoegd. Beide handboeken vormen samen een boekwerk van 400 pagina's en zijn in één ringband uitgegeven op A5-formaat.


Veringmeier Verkeersmanagement biedt een alternatief aan voor het Handboek wegafzettingen 96b met de uitgave van instructieboekjes. Inmiddels is het Instructieboekje PL3 geheel aan de vernieuwde richtlijnen aangepast.

 

Updatecursus herziene richtlijnen 96b

Speciaal voor mensen die zich beroepsmatig bezighouden met werkvoorbereiding, toezicht en uitvoering van tijdelijke verkeersmaatregelen biedt Veringmeier Verkeersmanagement een 1-daagse updatecursus 'Herziening Tijdelijke verkeersmaatregelen 96b' aan, waarin de inhoudelijke wijzigingen van 6 boeken Richtlijnen 96b worden behandeld, zoals:

 1. Het vervangen van het zoeksysteem door selectieschema’s.
 2. De afstemming van de indeling van maatregelen op de functionele wegcategorieën.
 3. De afstemming van maatregelen op de maximum snelheid in de reguliere situatie.
 4. De afstemming van eisen op de basismaatregelen voor de veelvoorkomende standaardsituaties.


Tijdens de cursus worden de volgende drie vragen beantwoord:

 1. Wat is er veranderd ten opzichte van de oude richtlijnen 96b?
 2. Welke consequenties heeft dit voor de te maken keuzes?
 3. Hoe kom je tot het juiste afzettingsfiguur?


Cursisten zijn na afloop in staat om in de dagelijkse praktijk met de herziene Richtlijnen 96b te werken.

Bekijk hier alle data en locaties waarop de updatecursus wordt gegeven.

 

Vernieuwde richtlijnen beoordeeld

Peter Veringmeier heeft de nieuwe publicatie Maatregelen op niet-autosnelwegen Werk in uitvoering 96b en het bijbehorende Handboek Wegafzettingen 96b beoordeeld. Hierbij is gekeken naar de eigenschappen en inhoud van de uitgegeven publicaties. Wat ervaart hij als zinvol en wat als een gemis? Hoe werkt het nieuwe selectiesysteem en brengt het hem wat hij ervan mag verwachten?


Zijn bevindingen kan je lezen in een weblog.

 

Meer publicaties over Werk in uitvoering

Alle publicaties over werk in uitvoering van verschillende uitgevers zijn overzichtelijk terug te vinden in onze bibliotheek.