Vijf tips voor het saneren van verkeersborden

 

Verkeersborden en –tekens zijn vooral bedoeld om verkeersdeelnemers te informeren over hoe zij geacht worden zich te gedragen en om verkeersdeelnemers te waarschuwen voor mogelijke gevaren. Verkeersdeelnemers zijn eerder bereid het gewenste gedrag feitelijk te vertonen als de regels helder, uitvoerbaar en daardoor ook acceptabel zijn. Door aanpassing van wegen en nieuwe functies worden vaak borden geplaatst zonder kritisch te kijken of dit echt noodzakelijk is. Bovendien wordt in nieuwe situaties het bestaande bordenbestand niet altijd opgeschoond. Ongemerkt groeit er dan een soort bordenwoud, met de bijkomende nadelen op het gebied van verkeersveiligheid, kosten en straatbeeld.


Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een automobilist slechts 10 tot 20% van de verkeersborden opmerkt bij het spontaan passeren. Daarnaast is het zelfs zo dat een teveel aan verkeersborden een afnemende verkeersveiligheid met zich meebrengt. Gebruikers kunnen de ‘echt’ belangrijke verkeersborden niet meer onderscheiden van de minder belangrijke. Bordensanering is dan wenselijk.


Het saneren van overbodige verkeersborden kan jaarlijks veel kosten besparen, maar nut en noodzaak moeten goed worden aangetoond. Bezint voor u begint met het saneren van verkeersborden met de volgende tips:

Vijf tips

Tip 1: Weet waar al uw verkeersborden staan

Door herindeling, stadsvernieuwing en nieuwbouw ontbreekt het de wegbeheerder vaak aan een totaaloverzicht waar welke verkeersborden staan. Door het ontbreken van een goed overzicht kan geen goed en strak beheer worden toegepast. De beste methode om wildgroei te voorkomen is regelmatig inspecteren. Leg daarom het bordenbestand vast in een digitaal bestand.


Tip 2: Kies bewust wat het doel is van de sanering

Bepaal per deelgebied of verkeerssituatie wat u wilt bereiken:

  1. Bordenluw; het ‘opschonen’ van het bordenwoud.
  2. Hierbij ligt de nadruk op het beantwoorden van vragen zoals ‘is dit bord overbodig of in strijd met de voorschriften? En ‘staat het bord op de juiste, meest logische, plaats?’.

  3. Bordenarm; het ‘aanpassen’ van de weginrichting.
  4. Het is vaak mogelijk om de ruimtelijke situatie met kleine ingrepen aan te passen. Borden kunnen dan vervangen worden door markering of infrastructurele maatregelen. Te denken valt aan het plaatsen van fietssymbolen op fietsstroken om parkeren of stilstaan langs de weg te voorkomen. Of het aanbrengen van een inritconstructie zodat een aparte voorrangsregeling overbodig wordt.

  5. Bordenvrij; het ‘herinrichten’ van de openbare ruimte.
  6. Bij grotere reconstructies kunnen in een integrale afstemming van de weg én zijn omgeving verkeersborden overbodig worden. De verkeersafwikkeling wordt dan onder invloed van sociale interactie en basisverkeersregels georganiseerd. Een stap in de richting van echte bordenvrije ‘shared space’.


Tip 3: Bekijk hoeveel u financieel kunt besparen

Borden worden vies, raken beschadigd, verouderen en zijn daarnaast gevoelig voor diefstal. Borden kosten daarom elk jaar geld door onderhoud en vervanging. Zeker als borden overbodig zijn is dit zonde van het geld en kan beter worden gekozen voor verwijdering. Een eenmalige investering, met jaren voordeel.


Tip 4: Zorg voor juridisch juiste verkeerssituaties

Het 'zomaar' weghalen van verkeersborden doet afbreuk aan de verkeersveiligheid. Bovendien is dit in strijd met de door de wegbeheerder in acht te nemen zorgplicht jegens de weggebruiker. Bij het ontbreken van borden of onjuist geplaatste borden kunnen juridisch problemen optreden op het gebied van aansprakelijkheid en handhaving. Bepaalde verkeersborden zijn niet verkeersbesluit plichtig en kunnen zonder administratieve verplichtingen verwijderd worden. Voor borden met een verkeersbesluit kan er vaak gekozen worden om meerdere borden in één besluit samen te voegen waardoor de administratieve druk sterk afneemt.


Tip 5: Leg beleidsmatig vast wanneer en in welke situaties ‘oude verkeersborden worden verwijderd en ‘nieuwe’ verkeersborden worden geplaatst

Voor het plaatsen van verkeersborden geeft de RVV 1990 aan dat er in de meeste gevallen terughoudend mee moet worden omgegaan. Aanpassing van de infrastructurele vormgeving heeft hierbij de voorkeur ten opzichte van het plaatsen van borden. Het effect van verkeersborden is namelijk gering zonder aanpassing van de wegen. Een doordacht gemeentelijk bebordings- en ontbordingsbeleid leidt tot onderbouwde beslissingen. Leg daarom saneringsregels van te voren vast en overleg hierover met de politie.