NEN 3381:2020 nl

Wegmeubilair - Eisen voor permanente en tijdelijke verkeersborden

Soort uitgave: norm
Uitgever: NEN te Delft, tel. (015) 269 03 90, www.nen.nl
Verschijningsdatum: 1 mei 2020
Aantal pagina's: 37
Bestellen: klik hier...

NEN 3381 geeft de eisen, classificatie en beproevingsmethoden voor verkeersborden inclusief de ondersteuningsconstructie.


Deze norm geeft de eisen, classificatie en beproevingsmethoden voor alle verkeersborden inclusief ondersteuningsconstructie en behoort te worden toegepast in combinatie met NEN-EN12899-1. Praktisch gezien betekent dit dat NEN-EN 12899-1 geldt, uitgebreid met een aantal voor Nederland bekende aspecten, zoals de afmetingen van verkeersborden, kleur van de drager, enz.


Om tot een goede normtekst te kunnen komen, heeft de normcommissie besloten de definities opnieuw op te stellen. Hierbij zijn zo veel mogelijk de definities in de Europese norm gevolgd. Het kan echter zijn dat, omwille van de leesbaarheid, van deze definities is afgeweken.In bijlage C is een aanzet gegeven tot een Programma van Eisen (PvE) om afnemers behulpzaam te zijn bij het maken van afgewogen keuzes rondom het bestellen van verkeersborden. Bij de keuze van het type verkeersbord behoort te zijn voldaan aan het gestelde in de vigerende besluiten ten aanzien van de toepassing, plaatsing en uitvoering van de in het RVV 1990 opgenomen verkeersborden, onderborden en verkeerstekens op het wegdek die zijn opgenomen in de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens.


NEN 3381 geeft samen met de Europese norm NEN-EN 12899-1 een basis voor verkeersborden die dag en nacht gedurende een reeks van jaren de wegbeheerder zullen helpen om de weggebruiker te geleiden en te begeleiden in een veilig en duurzaam verkeersbeeld.

Wegmeubilair - Eisen voor permanente en tijdelijke verkeersborden

NEN 3381:2020 nl