publicatie 329

Handboek Wegontwerp 2013 – Erftoegangswegen

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 5 november 2013
ISBN: 978 90 6628 627 6
Aantal pagina's: 100
Bestellen: klik hier...

Dit handboek is het standaardwerk voor het ontwerpen van een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom. Het leidt de lezer stapsgewijs door alle aspecten die daarbij komen kijken. Doelgroepen zijn wegbeheerders maar ook op wegontwerpers, adviesbureaus en wegenbouwers.


Erftoegangswegen zijn binnen het netwerk de wegen van de laagste orde en zorgen voor de ontsluiting van erven, landbouwpercelen, (recreatie)gebieden en specifieke bestemmingen. Op de erftoegangsweg overheerst de verblijfsfunctie en vindt zowel op wegvakken (erfaansluitingen) als op kruispunten uitwisseling van verkeer plaats. De eisen aan vormgeving en inrichting van erftoegangswegen zijn te onderscheiden in functionele eisen, basiseisen en basiskenmerken.


Deze publicatie is de herziening van publicatie 164d ‘Handboek wegontwerp – Erftoegangswegen’ uit 2002. In het nieuwe handboek zijn onder andere de basiskenmerken wegontwerp opgenomen, fietsstraten, overgangen wegcategorieën, gemotoriseerde tweewielers en hulpdiensten.


Deze publicatie maakt deel uit van de serie ‘Handboek wegontwerp 2013’.

 

publicatie 329