factsheet

Veilige wegbermen

Soort uitgave: factsheet
Uitgever: SWOV te Leidschendam, tel. (070) 317 33 33, www.swov.nl
Verschijningsdatum: februari 2010
Aantal pagina's: 6
Download: klik hier...

Van alle ernstige ongevallen die worden geregistreerd is bijna een vijfde een bermongeval. Voor de wegen buiten de bebouwde kom is dit zelfs bijna een derde. Bij ruim 70% daarvan gaat het om een personenauto. Verreweg de meeste ernstige bermongevallen vinden plaats op 80km/uur-wegen. Oorzaken van bermongevallen kunnen met de bestuurder te maken hebben (bijvoorbeeld vermoeid-heid of alcohol- en/of drugsgebruik) of met de weg (zoals een plotselinge scherpe bocht). Vaak zal een combinatie van factoren een rol spelen. Maatregelen om te voorkomen dat men in de berm belandt, zijn: een juist, voorspelbaar wegontwerp, het aanbrengen van rumble strips, redresseer-stroken en (semi)verharde bermen. Op voertuiggebied blijkt vooral Elektronische Stabiliteitscontrole (ESC) effectief. Maatregelen om een botsing met obstakels te voorkomen zijn het creëren van obstakelvrije zones en het afschermen van zogeheten gevarenzones, zoals bomenrijen of taluds.SWOV


Veilige wegbermen

factsheet