publicatie 1

De invloed van het collegeprogramma op fietsbeleid

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: Fietsberaad te Utrecht, tel. (030) 291 82 17, www.fietsberaad.nl
Verschijningsdatum: februari 2002
Aantal pagina's: 44
Download: klik hier...

De gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002 vormen voor het Fietsberaad aanleiding het project ‘Verkiezingen’ uit het werkplan op te pakken. Dit project kan een opstap zijn voor een meer omvattend project dat zich richt op de bredere problematiek van beïnvloeding van lokaal beleid voor fietsverkeer, om fietsbeleid een sterke plaats te geven in het gemeentelijke beleid. In dit verband heeft het Fietsberaad behoefte aan inzicht in de kenmerken van fietsbeleid zoals dat is uitgewerkt in diverse gemeentelijke collegeprogramma’s.

Teneinde dit inzicht te genereren, heeft Research voor Beleid een onderzoek uitgevoerd dat was opgebouwd uit de volgende onderdelen:
• inventarisatie van tekstpassages over fietsbeleid in collegeprogramma’s;
• interviews met wethouders, ambtenaren en leden van de Fietsersbond;
• analyse en rapportage.

De conclusies:
1. De formulering van een passage hangt af van de lokale situatie.
2. Het aanhalen van de ‘Fietsbalans’ is interessant.
3. Rekening houden met fietsbeleid bij de ruimtelijke ordening.
4. Verwijzen naar andere fietsrelevante documenten. 

publicatie 1