Leergang 'TVM-specialist Toezicht'

 

Praktijkgericht en actueel kennis overbrengen over verkeersmaatregelen, dat is waar Veringmeier Opleidingen voor staat. Jaarlijks vergroten we de kennis, vaardigheden en competenties van werknemers bij overheden en bedrijven. Of je nu werkt bij een wegbeheerder, opdrachtgever of opdrachtnemer, onze aanpak is sterk gericht op de praktijk en biedt een hoge mate van flexibiliteit. Wij bieden je meerdere startmomenten, verschillende studievarianten, klassikale lessen en e-learningmodules.


Bij de uitvoering van (wegen)bouwprojecten wil je de goedgekeurde TVM-plannen zo goed mogelijk bewaken. Er komt veel kijken bij goed toezicht op de uitvoering van wegafzettingen en verkeersomleidingen. Tijdens deze leergang leer je alle ins en outs gedurende 10 afzonderlijke cursussen met een studieduur van totaal 14 dagen. We bespreken de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van diverse partijen. Je leert hoe je veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid tijdens (wegen)bouwprojecten kan controleren, registreren, beoordelen en handhaven. De leergang wordt afgesloten met een inspectie op locatie bij één of meerdere projecten in uitvoering.


Als je alle cursussen uit de leergang hebt gevolgd, ben je een specialist tussen je vakgenoten en ontvang je hiervoor een leergangcertificaat.

Inhoud leergang

Gericht op uitvoering voor tijdelijke verkeersmaatregelen bieden wij in deze leergang een totaalpakket aan cursussen voor een ieder die werkzaamheden uitvoert, controleert, of handhaaft aan, op of langs de openbare weg.


Het staat je vrij om de cursussen achter elkaar te volgen, maar ook afzonderlijk, zodat je in je eigen tempo en beschikbare tijd je kennis kunt vergroten.

 


Je begint de leergang met 4 cursussen rondom het thema VEILIGHEID. Hierbij wordt geleerd om een werklocatie op een veilige manier af te zetten.


 1. De leergang begint met de 1-daagse cursus TV1 'Handboek wegafzettingen WIU 96b'. In deze cursus leer je een keuze te maken uit de verschillende afzettingsfiguren in het Handboek wegafzettingen 96b van CROW. We introduceren een stappenplan, zodat je na afloop van de cursus zelfstandig een risico-inventarisatie en een plan van aanpak op basis van de gegevens uit het handboek kunt opstellen. Je leert werken met de verschillende selectieschema's en zoekbomen. Zo kom je tot het meest geschikte standaard afzettingsfiguur voor jouw werksituatie. Ook leer je hoe je aan de hand van de beleidsuitgangspunten en topeisen gemotiveerd kan afwijken van de richtlijnen. Doel blijft hierbij dat er veilig gewerkt kan worden.

 2. Hierna wordt de 2-daagse vervolgcursus TV2 'Bebording en bebakening bij wegafzettingen' gegeven. De cursus is speciaal opgezet rondom het thema bebording, bebakening en markering tijdens de uitvoering van (wegen)bouwprojecten. Welke borden moet je inzetten om verkeersdeelnemers te informeren, te waarschuwen en geboden en verboden aan te geven? Waar mag een nulpunt uit bestaan? Welke mogelijkheden zijn er om met een langsafzetting motorvoertuigen, fietsverkeer en voetgangersverkeer van het werk te weren? Welke barriers zijn voertuigkerend en welk materiaal mag je inzetten voor de scheiding van verkeer? Tijdens de cursus leer je om de juiste snelheidsbeperking, bebording en bebakening te kiezen voor de uitvoering van een gekozen afzettingsfiguur.

 3. Tijdens de 1-daagse verdiepingscursus TV3 'Verkeersregeling bij wegafzettingen' leer je om bij het werken op wisselstroken de juiste keuzes te maken voor een doorgangsregeling met bebording, verkeerslichten of verkeersregelaars. Je leert te werken met een stappenplan, waarmee je systematisch de verschillende mogelijkheden tegen elkaar afweegt. Om dit te oefenen werk je groepsgewijs 3 verschillende praktijksituaties uit tot een veilige oplossing. Tijdens de cursus gaan we dieper in op de inzet van verkeersregelaars in verschillende werksituaties. Wanneer mogen ze wel en niet worden ingezet, waar moeten ze bij een afzetting staan en hoe lang mogen ze werken?

 4. Vervolgens wordt tijdens de 2-daagse verdiepingscursus TV4 'Wegafzettingen bij kruisend verkeer' specifiek gekeken naar kruisend verkeer. Je leert welke bebording en bebakening je moet plaatsen als je een gelijkvloerse kruising moet afzetten. Hoe ga je om met voorsorteervakken en in welke volgorde sluit je weggedeeltes af? Hoe zorg je voor een veilige in- en uitrit voor bouwverkeer? Ook leer je hoe je verkeer veilig door een werkvak laat oversteken. Tijdens de cursus werk je groepsgewijs diverse praktijksituaties uit tot een veilige oplossing.

 5. Na de cursussen over een veilige wegafzetting gaan we in 3 cursussen dieper in op de BEREIKBAARHEID voor de weggebruiker.


 6. In de 1-daagse basiscursus TB4 'Afsluiten en omleiden bij wegafzettingen' worden de verschillende methoden van het afsluiten van weg(gedeelten) en het omleiden van verkeer in verschillende situaties besproken. Denk hierbij aan het afsluiten van parkeergelegenheden, zijstraten en hoofdwegen. We bespreken de inzet van bebording en wat je hierop wel en niet moet vermelden. Ook de volgorde waarin de omleidingsborden geplaatst moeten worden, het aftapen van tegenstrijdige bestaande bebording en het op- en afdraaien van de omleiding worden behandeld.

 7. Vervolgens leer je in de 1-daagse vervolgcursus TB5 'Verkeer geleiden langs wegafzettingen' om de maatgevende ontmoeting langs een werkvak te berekenen. Met andere woorden je berekent of er nog genoeg ruimte langs een werkvak aanwezig is om motorvoertuigen, fietsverkeer en voetgangersverkeer langs het werk te leiden. Tijdens deze cursus worden groepsgewijs praktijksituaties uitgewerkt, zodat je na afloop in staat bent om te bepalen welke verkeersdeelnemers langs het werkvak kunnen worden geleid en welke verkeersdeelnemers moeten worden omgeleid.

 8. Tijdens de 1-daagse verdiepingscursus TB3 'Toegankelijkheid bij (wegen)bouwprojecten' staat de toegankelijkheid van het terrein centraal voor de verschillende verkeersdeelnemers tijdens de uitvoering van (wegen)bouwprojecten. Je neemt kennis van de verschillende materialen die ingezet kunnen worden voor loop-, fiets- en rijvoorzieningen en hoe je die het beste kan toepassen. Speciale aandacht wordt gegeven aan de toegankelijkheid van winkels, bedrijven, en maatschappelijke voorzieningen. Ook kijken we hoe het openbaar vervoer, hulpdiensten en gehandicapten zo goed mogelijk bij alle bestemmingen kunnen komen.

 9. Tenslotte ronden we de leergang af met 3 cursussen rond het thema WAARBORGING.


 10. In de cursus TT1 'Kortdurende wegafzettingen WIU 96b' leer je welke afzettingen moeten worden geplaatst bij kortdurende werkzaamheden in de berm, op en vanaf de weg. Wij hebben hiervoor een speciaal Instructieboekje samengesteld voor veilig uitvoeren van werkzaamheden die niet langer duren dan 1 dag. In het Instructieboekje LI3 worden de afzettingen ondersteund met foto's van wegwerkzaamheden. Tijdens de cursus leer je hoe je het Instructieboekje kan gebruiken om de juiste afzetting te kiezen. Het zoeksysteem en een Quick Scan van 6 stappen wordt uitgelegd en het gebruik wordt geoefend. Zo bepaal je zelf met welke afzetting je een werksituatie veilig kan afzetten.

 11. Als toezichthouder loop je ook zelf risico's om door wegwerkers of weggebruikers aangereden te worden. In de cursus TT2 'Veilig toezicht houden op wegafzettingen' leer je hoe je veilig kan werken bij toezichthoudende werkzaamheden. Wij hebben hiervoor een speciaal instructieboekje samengesteld. In het Instructieboekje kijken we naar jouw veiligheid bij werken buiten en binnen een afgezet werkvak. Tijdens de cursus leer je hoe je het Instructieboekje LI5 kan gebruiken om veilig toezichthoudend werk uit te voeren. Het zoeksysteem wordt uitgelegd en het gebruik wordt geoefend. Zo bepaal je zelf volgens welke methode je jouw werkzaamheden veilig kan uitvoeren.

 12. Handhaven van wet- en regelgeving tijdens de uitvoering van (wegen)bouwprojecten doe je niet alleen. De inspectie SZW let op de Arbowet, de politie handhaaft de Wegenverkeerswet. Tijdens de cursus TT3 'TVM-inspectie en handhaving' worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende handhavingsfunctionarissen uitgelegd. Je leert hoe je een prestatiemeting uitvoert op het gebied van Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC). De cursus biedt handvatten voor een op te zetten beoordelingssysteem en methoden om een goede uitvoering af te dwingen. De cursus wordt afgesloten met een groepsgewijze inspectie van een werksituatie op locatie.

 

Advies op maat

Kennis zorgt voor een voorsprong en daarmee maak jij het verschil. De leergang TTL is een leergang van 10 cursussen verdeeld over 14 dagen gericht op goed toezicht op de uitvoering van wegafzettingen en verkeersomleidingen.


Met onderstaande aanbeveling kom je tot een afgewogen cursuskeuze passend bij de functie die je uitgeoefend. Selecteer de opleiding die bij jou past en bekijk naar eigen inzicht of je de aanmelding verder uitbreidt of inperkt.

 

duur

        cursus project-
leider
omgevings-
manager
uit-
voerder
directie-
voerder
toezicht-
houder1 TV1 Handboek wegafzettingen WIU 96b pl om uv dv th
2 TV2 Bebording en bebakening bij wegafzettingen pl om uv dv th
1 TV3 Verkeersregeling bij wegafzettingen pl om uv dv th
2 TV4 Wegafzettingen kruisend verkeer pl om uv dv th
1,5 TB4 Afsluiten en omleiden bij wegafzettingen pl om uv dv th
1,5 TB5 Verkeer geleiden langs wegafzettingen pl om uv dv th
1 TB3 Toegankelijkheid bij (wegen)bouwprojecten pl om uv dv th
1,5 TT1 Kortdurende wegafzettingen WIU 96b - om uv dv th
0,5 TT2 Veilig toezicht houden op wegafzettingen - om uv dv th
2 TT3 TVM-inspectie en handhaving - om uv dv th14 aantal cursusdagen 10 14 14 14 14

 

Kosten leergang

De kosten van elke cursus afzonderlijk komen per cursist op € 380,00 per cursusdag. De totale leergang duurt 14 dagen. Als je apart inschrijft voor de 10 cursussen dan komen de totale kosten op € 5.320,00.


Als je inschrijft voor deze leergang en daarmee deelneemt aan alle 10 cursussen ontvang je  5% korting en komen de totale kosten van de Leergang 'BLVC-specialist Toezicht' op € 5.054,00 per deelnemer.


Bij deze leergang moeten de volgende leermiddelen worden aangeschaft:


De kosten voor aanschaf hiervan worden apart berekend.

 

Handboek wegafzettingen

Wij adviseren het Handboek wegafzettingen WIU 96b aan te schaffen, wat door ons is aangepast, aangevuld en ingebonden.

Het aangepaste handboek wegafzettingen is speciaal ontwikkeld voor deelnemers aan de cursussen van Veringmeier Verkeersmanagement. Het is bedoeld voor projectleiders, werkvoorbereiders, directievoerders, toezichthouders, uitvoerders, omgevingsmanagers en verkeerscoördinatoren die afzettingen moeten voorbereiden, plaatsen of controleren.


Het aangepaste handboek wegafzettingen wordt gebruikt tijdens de volgende cursussen: