rapport

Richtlijnen en aanbevelingen toegepast? : onderzoek naar de toepassing van CROW-richtlijnen door decentrale wegbeheerders

Soort uitgave: rapport
Uitgever: Rijkswaterstaat te Rotterdam, tel. (010) 282 59 59, www.rws.nl
Verschijningsdatum: 14 april 2008
Aantal pagina's: 83
Download: klik hier...

Dit rapport, vervaardigd in opdracht van de dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat, doet verslag van een onderzoek naar de toepassing van de zogenoemde CROW-richtlijnen door decentrale wegbeheerders (gemeenten, provincies, waterschappen). Het rapport is gebaseerd op de resultaten van een internetenquête die in de periode van medio november tot medio december 2007 is uitgezet onder decentrale wegbeheerders en op de uitkomsten van een drietal expertdiscussies in januari 2008. Deze discussies zijn gehouden in reguliere vergaderingen van het Vakberaad Verkeersveiligheid van de provincies, de Intergemeentelijke Verkeerstechnische Werkgroep en in een ad hoc samengestelde groep met beleidsfunctionarissen van enkele gemeenten, stadsregio’s, waterschappen, VNG en CROW.

rapport