Nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen

Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen

Soort uitgave: handleiding
Uitgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, www.rijksoverheid.nl
Verschijningsdatum: 20 juli 2018
Aantal pagina's: 119
Download: klik hier...

Deze handleiding beschrijft een nieuwe methode waarmee overheden kunnen vaststellen of burgers of bedrijven in aanmerking komen voor een financiële vergoeding bij tijdelijke inkomensschade door een infrastructurele maatregel, zoals wegwerkzaamheden.


De Handleiding beoogt bestuursorganen, ondernemers, deskundigen en rechters meer houvast te geven bij de vraag hoe zij kunnen omgaan met verzoeken om nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen.


De Handleiding gaat in op tal van aspecten, maar een van de belangrijkste onderdelen ziet op de bepaling van de hoogte van het normaal maatschappelijk risico. De jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak over dit criterium is complex en genuanceerd. Zo is niet alleen van belang of er sprake is van inkomensschade dan wel van waardedaling, maar ook of de schade voortvloeit uit een ‘normale maatschappelijke ontwikkeling’.


Recente jurisprudentie laat zien dat ook de kostenstructuur van een onderneming van belang is. Het verbaast niet dat in de praktijk met de toepassing van dit criterium wordt geworsteld. Het wegnemen van deze rechtsonzekerheid was een belangrijk doel van de werkgroep die de Handleiding heeft opgesteld. In de Handleiding wordt daarom een stappenschema gepresenteerd dat – binnen de kaders van de huidige jurisprudentie – invulling geeft aan de genoemde maatstaven.


De Handleiding leent zich ervoor om opgenomen te worden in beleidsregels en verordeningen en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat is daartoe al overgegaan.

 

Handleiding