document

Werkboek Gebiedsgericht Benutten

Soort uitgave: document
Uitgever: RWS te Rotterdam, tel. (088) 798 22 22, www.rijkswaterstaat.nl
Verschijningsdatum: juli 2005
Aantal pagina's: 193
Download: klik hier...

Gebiedsgericht Benutten (GGB) is een werkwijze waarmee wegbeheerders en andere belanghebbende partijen samenwerken om oplossingen te zoeken voor verkeersproblemen in een regionaal netwerk.


Het werkboek Gebiedsgericht Benutten (PDF, 14,84 MB) beschrijft een aanpak waarmee beleid stapsgewijs wordt vertaald in concrete maatregelen. Het proces van gebiedsgericht benutten bestaat uit negen stappen. Stap 1+2: Het bijeenbrengen van betrokken partijen. Samen formuleren zij gemeenschappelijke doelen. Stap 3+4: Prioriteiten van het netwerk bepalen en concrete en meetbare referentiewaarden voor verkeerskundige indicatoren specificeren. Stap 5+6: Referentiewaarden toetsen aan de bestaande situatie en aan de hand daarvan vaststellen waar de knelpunten zitten. Stap 7+8: Aanpakken van de knelpunten en oplossingen en maatregelen voorstellen. Stap 9: Opstellen van een actieplan en dat voorleggen aan de regionale bestuurders. Het werkboek bespreekt deze negen stappen uitgebreid en voorziet ze van commentaar. Daarmee wordt dus duidelijk in een proces vastgelegd waarom bepaalde maatregelen in een regionaal gebied genomen worden en wat de relatie is met vastgestelde beleidsdoelen.