Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
jan 20

Geplaatst door: Peter Veringmeier
zondag 20 januari 2013 21:31  RssIcon

Op 2 juli 2012 deed de meervoudige kamer van de Rechtbank Utrecht een opmerkelijke uitspraak waarbij op basis van een stillegging in 2009 door de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) de CROW-publicatie 96b tot handhavingsnorm wordt verheven. Dit betekent dat deze publicatie qua effectiviteit gelijk is aan wetgeving.


Op 9 november 2009 geven inspecteurs van de Arbeidsinspectie een mondeling bevel om de werkzaamheden met een hydraulische graafmachine vanaf een rijweg, wegens aanrijdgevaar stil te leggen. Dit besluit wordt op 10 november 2009 door de Arbeidsinspectie schriftelijk bevestigd.


Volgens de Arbeidsinspectie had de aannemer onvoldoende voor-

zieningen getroffen om een veilige werkplek te realiseren.

Daardoor ontstond er aanrijdgevaar voor de werknemers van de aannemer. Dit is volgens de Arbeidsinspectie in strijd met artikel 3.2, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit). Verder heeft de aannemer er niet voor gezorgd dat de werknemers beschermingsmiddelen gebruikten, terwijl er voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar waren. Dit is volgens de Arbeidsinspectie in strijd met artikel 8.3, tweede lid, van het Arbobesluit.


De Arbeidsinspectie hanteert de CROW-publicaties 'Werk in Uitvoering 96b' om te beoordelen of werkzaamheden op of langs niet-autosnelwegen veilig worden uitgevoerd. Uit de foto's die de inspecteurs van de Arbeidsinspectie hebben gemaakt blijkt dat de situatie op de werkplek niet voldoet aan de hierin vastgelegde normen en richtlijnen. Tevens hebben de inspecteurs gezien dat twee werknemers van de aannemer zonder veiligheidskleding op de openbare weg liepen. De inspecteurs hebben daarom in redelijkheid kunnen oordelen dat aanrijdgevaar, en dus ernstig gevaar voor personen, aanwezig was.


De aannemer maakt bezwaar tegen de stillegging, wat door de inspectie op 26 februari 2010 wordt afgewezen. De aannemer gaat hiertegen in beroep, omdat hij meent met een rijdende afzetting een veilige werkplek te hebben gecreëerd.


Ter zitting verklaarde de aannemer dat de werkzaamheden ongeveer drie tot vier uur op dezelfde plek werden uitgevoerd, waarna deze bloksgewijs naar de volgende werkplek werden verplaatst. De rechtbank heeft aan de hand van deze tijdsduur vastgesteld dat de aannemer bij die werkzaamheden geen rijdende afzetting mocht toepassen. Volgens de CROW-publicaties had een stationaire afzetting overeenkomstig figuur 96b-19 moeten worden geplaatst.


In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) heeft bij uitspraak van 15 december 2004 (LJN: AR7575) staat dat, gelet op de tekst van artikel 28, eerste lid, van de Arbowet, en in het bijzonder de woorden ‘naar zijn redelijk oordeel’: "De Arbeidsinspectie bij de beoordeling van de vraag of de werkzaamheden ernstig gevaar opleveren voor personen een ruime beoordelingsvrijheid toekomt." De invulling daarvan behoort primair tot de verantwoordelijkheid van de Arbeidsinspectie. Indien ernstig gevaar voor personen aanwezig wordt geacht, is de Arbeidsinspectie bevoegd om een bevel als bedoeld in eerder genoemd artikellid te geven. Bij de beantwoording van de vraag of al dan niet van die bevoegdheid gebruik zal worden gemaakt, komt de Arbeidsinspectie beleidsvrijheid toe.


Tijdens de zitting stelde de Arbeidsinspectie zich op het standpunt dat de beoordeling of er sprake is van ernstig gevaar moet worden verricht aan de hand van de omstandigheden van het geval. Bij deze beoordeling bekijkt de Arbeidsinspectie onder meer of wordt voldaan aan de in de CROW-publicatie opgenomen normen en richtlijnen. De rechtbank vindt dit een redelijk uitgangspunt en ook zij zal bij de beoordeling of de aannemer heeft gehandeld in strijd met artikel 28, eerste lid, van de Arbowet de in de CROW-publicatie opgenomen normen en richtlijnen betrekken.


Met het beleidsuitgangspunt van de Arbeidsinspectie en deze rechtelijke uitspraak (LJN: BX0635) worden de normen en richtlijnen uit de CROW-publicatie bepalend voor de uitvoering van een veilige werkplek. In diezelfde richtlijnen staat echter dat gemotiveerd mag worden afgeweken volgens het optimalisatieprincipe. Welke speelruimte de verantwoordelijke wegbeheerder, opdrachtgever en aannemer hierbij hebben zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld.

 

10 commentaren tot heden...


Betr: Rechter verheft CROW-richtlijnen 96a/96b tot handhavingsnorm

Al eerder werd een CROW-publicatie door de rechter een stevige juridische status gegeven, bv in het Haarlemmerliede-arrest:
www.goudappel.nl/actueel/2011/12/19/het-haarlemmerliede-arrest-trendbreuk-jurisprudentie/

Door Gerard van Heusden, Hoofd Communicatie Goudappel C op   vrijdag 1 februari 2013 9:54

Betr: Rechter verheft CROW-richtlijnen 96a/96b tot handhavingsnorm

CROW-richtlijnen zijn bedoeld als richtlijnen, niet als wettelijke voorschriften. Als deze wel als wettelijke voorschriften worden beschouwd dan hebben wegbeheerders niet meer de mogelijkheid om hiervan af te wijken. Zij worden dan gestimuleerd om alleen naar de CROW-richtlijnen te kijken en alles wat daar niet binnen past af te wijzen. Dit moet worden voorkomen. Als het inderdaad richtlijnen zijn dan heeft de wegbeheerder de beleidsvrijheid om de situatie op maat te bekijken en goed te doordenken of een situatie die wat afwijkt van de richtlijnen in die situatie toch een goede, veilige oplossing kan zijn. Het is juist de wegbeheerder die de situatie goed kent (dat is iig de bedoeling). Daarmee heeft de betreffende wegbeheerder dan een goed antwoord op de vraag van de rechter waarom is afgeweken van de richtlijnen, iets dat een rechter mag vragen. Dit lijkt mij de juiste vorm van het omgaan met de CROW-richtlijnen.

Door Gert-Jan Hoitink, KNHM afdeling Utrecht op   vrijdag 1 februari 2013 9:55

Betr: Rechter verheft CROW-richtlijnen 96a/96b tot handhavingsnorm

@ Gert-Jan
Dat klopt helemaal. Toegevoegd echter, de rechter heeft uiteindelijk maar twee antwoordmogelijkheden: ja of nee. Vaak is dit antwoord omkleed met allerlei juridische artikelen en verwijzingen, waarbij richtlijnen, die in iedere bedrijfstak voor komen tot wet worden verheven. In andere woorden, je moet als bedrijf of overheid met hele goede argumenten komen, die juridisch worden getoetst op niet alleen inhoud, maar vooral de vorm, wil je in het gelijk worden gesteld.
Waar ik het geheel met je eens ben, is dat daarmee de creativiteit en de waarde van de kennis over de plaatselijke situatie te niet worden gedaan. Echter, neem het een rechter ook niet kwalijk, deze is slechts juridisch onderlegd en kijkt, zoals gezegd naar de vorm. Sterker, omdat een gemeente veel beleidsvrijheid heeft, wat we allemaal weten, kan het niet anders dan alleen aan de vorm liggen.
Wanneer dat echt niet zo is, kan het ook zijn dat 'het slachtoffer' in een te grote mate in zijn (financiële) belang wordt getroffen. Dit weegt zwaar voor een rechter.

Door Peter Bezema, traffic-manager gemeente Boxtel op   vrijdag 1 februari 2013 9:58

Betr: Rechter verheft CROW-richtlijnen 96a/96b tot handhavingsnorm

Peter het blijft voor mij ook 'opmerkelijk' als CROW-publicaties in rechtzaken worden gehanteerd. Het geeft een gevoel van, zou het kennisproduct hier staande blijven? Het eerste doel van onze producten is om mensen goed samen te laten werken, niet om juridische conflicten mee te beslechten. Maar, ja als het houvast geeft, waarom niet.

Door Ludolf Schouten, manager Werk en Veiligheid CROW op   dinsdag 5 februari 2013 13:45

Betr: Rechter verheft CROW-richtlijnen 96a/96b tot handhavingsnorm

De rechter heeft de CROW-richtlijn als *mogelijk* toetsingskader (om te beoordelen of aan het wettelijk voorschrift is voldaan) geaccepteerd. Dat is iets heel anders dan qua werking gelijk stellen aan een wettelijk voorschrift; zie overwegingen 4. en 8. van de uitspraak.
De rechter kent daarmee kennelijk aan de betreffende CROW-publicatie eenzelfde bewijskracht toe, leidend tot een "vermoeden van overeenstemming" met het wettelijk voorschrift, als het kabinet in haar reactie naar de Tweede Kamer op de nota "De kenniseconomie in zicht" heeft toegekend aan normen. (kamerstuk 27406-193, TK vergaderjaar 2010-2011)
Zie voor het verschil tussen geaccepteerd toetsingskader en algemeen verbindend (wettelijk) voorschrift ook het "Knooble-arrest" van de Hoge Raad (LJN: BW0393, Hoge Raad , 11/01017) en dan met name overwegingen 3.7 en 3.8 van dat arrest.

Door Jaap van der Heide, Rijkswaterstaat op   vrijdag 8 februari 2013 11:24

Betr: Rechter verheft CROW-richtlijnen 96a/96b tot handhavingsnorm

Blijkbaar zijn sommige CROW-publicaties zo verweven in de dagelijkse praktijk dat ook rechters hierop teruggrijpen. Indirect ook complimenteus omdat de arbeidsinspectie de publicatie als toetsingscriterium hanteert zodat er blijkbaar een goed stuk onder ligt.
Ik kan me nog een gesprek met een oud-directeur van KLIC herinneren. Die haalde diverse uitspraken van rechters aan waarin de strekking was dat er een instantie is waar je kabel- en leidinginformatie kunt opvragen voor je gaat graven, zodat graafschade voorkomen had kunnen worden.
Jurisprudentie zorgt ervoor dat de publicatie meer gewicht krijgt en men er niet zomaar omheen kan. Tijdelijke maatregelen bij werkzaamheden is een vak, niet iets wat je erbij doet.

Door Rolf Simons, verkeerscoördinator gemeente Eindhove op   vrijdag 8 februari 2013 11:28

Betr: Rechter verheft CROW-richtlijnen 96a/96b tot handhavingsnorm

Als betrokken inspecteur was ik heel blij met deze uitspraak en ik verzeker je, dat de rechter niet over een nacht ijs is gegaan!
Het betrof hier een beroepsprocedure tegen een stillegging gebaseerd op art 28, lid 1 van de Arbowet, jo. art 3.2, lid 1 Arbobesluit. Dit laatste artikel is een doelvoorschrift, waarin wordt bepaald dat de werkgever er voor moet zorgen dat de werknemers beschikken over een veilige werkplek. Voor de inrichting van een veilige werkplek is door de staatssecretaris gesteld, dat een veilige werkplek tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op of langs de weg voorzien kan worden, door de werkplek in te richten zoals bedoeld in de CROW 96b, met de verwijzing naar een een bepaalde tekening in die publicatie. De werkgever vond dat hij mocht volstaan met een mindere en slechtere wegafzetting dan bepaald in de CROW 96b in die situatie. De rechter heeft bepaald dat hetgeen gesteld werd in de CROW 96b een absoluut minimaal niveau is, dus als je daaraan niet voldoet, heb je geen veilige werkplek. M.i. is dat niet hetzelfde als de conclusie dat de CROW 96b tot wet is verklaard door de bestuursrechter.
Dat laat onverlet dat ik heel blij was met de uitspraak op deze casus.

Door Wim Scheltema, inspecteur SZW op   vrijdag 8 februari 2013 11:32

Betr: Rechter verheft CROW-richtlijnen 96a/96b tot handhavingsnorm

In Amsterdam zijn CROW-96b en het handboek ZWIA (Zo Werken Wij In Amsterdam) in de WIOR-vergunning opgenomen. De wegbeheerder heeft daarmee voldoende handvatten om de aannemer te dwingen zich aan beide richtlijnen te houden.

Door Alex van der Woerd, Dutch Traffic Consult op   zaterdag 9 februari 2013 20:03

Betr: Rechter verheft CROW-richtlijnen 96a/96b tot handhavingsnorm

@ Alex, klinkt leuk, werkt het voor een landelijk opererent bedrijf... nee.Door het opnemen van extra eigen regeltjes krijg je nooit de goedkoopste oplossing, omdat een hele boel bedrijven zullen gaan afhaken. Teveel aan regels kosten de bedrijven geld en dan nog eens geld dat dus niet kan worden ingezet voor de algehele veiligheid.In het Crow 96a/b staan de regels duidelijk omschreven, samen met de Arbowetgeving heb je eigenlijk alles in de hand. Eigen regeltjes die je opneemt in aanbestedingen zijn leuk, maar zijn ze ook relevant? Ik denk eerder dat ze een aanbesteding duurder en oninteressant maken voor een heleboel bedrijven.Zelf heb ik in Noord-Holland boete in de prullenmand laten verdwijnen omdat de wegbeheerder extra regels voorschreef die niet van toepassing waren. Dus vraag ik mij ook gelijk af hoe dat zich stand houd bij een overtreding. Overigens ook in Amsterdam heb ik dat al aan de hand gehad. Rechters zijn extra regeltjes ook zat, ook die hameren op een gelijkheid van regelgeving en zien ook in dat de persoon op de weg niet alle extra regeltjes kan beheersen.

Over het artikel kan ik mij dan ook alleen maar juichend uitlaten, eindelijk duidelijkheid over de toepasbaarheid en de erkendheid van de Crow publicatie. Nu nog de wegbeheerders zo ver krijgen om hun inspecteurs allemaal de lessen te laten volgen, zodat ik op de weg niet hoef uit te leggen dat de regel die een inspecteur aanhaalt verouderd of uit het andere boek is.

Door Harm van Oosten, manager, Harm Infra Transport op   dinsdag 12 februari 2013 12:50

Betr: Rechter verheft CROW-richtlijnen 96a/96b tot handhavingsnorm

@ Harm, Alex. Ik kan je aarzeling wel voorstellen, toch is er vaak behoefte aan een vertaalslag van CROW naar de plaatselijke situatie of bepaalde werkzaamheden. We hebben voor onze wegen vastgelegd hoe we CROW toegepast willen zien, bv een klein stukje 60 km weg in een 80 km weg wordt als 80 km weg behandeld. Zo'n vereenvoudiging helpt je toch weer als aannemer. Ook van landmeters weet ik dat ze bezig zijn met een handboekje. Het mooie van deze uitspraak is dat er wel een bodem onder je eigen interpretatie ligt, de nuancering van de betrokken inspecteur is duidelijk. Bij het vaststellen van het V&G plan lijkt het me van belang ook vast te leggen wie er bevoegd is om 'gemotiveerd af te wijken'. Als je dat goed organiseert voorkom je al deze ellende.

Door Henny van den Born, arbeidshygienist provincie Gro op   donderdag 21 februari 2013 13:52

Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren