Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
okt 18

Geplaatst door: Peter Veringmeier
donderdag 18 oktober 2018 17:27  RssIcon

Tijdens mijn werk als BLVC-inspecteur kom ik op diverse (wegen)bouwprojecten. Bij de afzetting van die projecten zie ik telkens weer een hardnekkig gebruik van afzetlint. Ook kom ik steeds vaker het gebruik van afzetgaas tegen. Hierbij zie ik geen onderscheid tussen kleine en grote aannemingsbedrijven, niet gecertificeerde en gecertificeerde bedrijven, kortdurende of langdurende werkzaamheden. Overal wordt het toegepast, hoewel de richtlijnen WIU 96b het gebruik niet toestaat en veel wegbeheerders het gebruik specifiek verbieden.


Het gevaar en effect van gebruik in de openbare ruimte

Voor degenen die mijn artikelen lezen is het duidelijk dat ik géén voorstander ben van het gebruik van afzetlint en afzetgaas. In mijn blog ‘Na vieren’ van oktober 2017 heb ik duidelijk uiteen gezet welke consequenties er kunnen zijn van een ondeugdelijke afzetting. In de blog ‘Elk werk een veilig bouwhek’ van december 2017 geef ik aan hoe het wel moet.


Het gebruik van rood-wit afzetlint en oranje afzetgaas verhoogt het risico op ongevallen. Afzetlint kan afbreken en los laten, wordt gegrepen door de wind en gaat over de weg wapperen. Zodra het los schiet is er geen enkele afzetting van de bouwplaats meer aanwezig.


Afzetgaas wordt vastgezet met wapeningsijzer of stalen pinnen. Die pinnen zijn al een gevaar op zichzelf. Je moet er toch niet aan denken dat daar iemand bovenop valt.


Gaas is onstabiel, niet vormvast en slecht zichtbaar.


Het afzetgaas moet met tiewraps aan de pinnen worden bevestigd. Maar in de praktijk zien we ook dat de pinnen door het gaas zijn gestoken. De trekkracht van het toegepaste gaas is nogal variabel van 1 kN tot 4,5 kN per meter. Het materiaal zelf zakt door, gaat scheuren en geeft geen houvast.


Zowel afzetlint als afzetgaas biedt geen geleidelijn voor slechtzienden, die het werkvak moeten passeren.


Bovendien heeft rood-wit lint een aantrekkingskracht op jonge kinderen, wat het risico op ongelukken nog eens vergroot. Als die ongelukken vervolgens daadwerkelijk gebeuren is schuldaansprakelijkheid door een gebrek aan een deugdelijke wegafzetting al snel vast te stellen.


Een door mij gemaakte opname met een verborgen camera bij een wegafzetting in Gent laat goed zien welk effect een wapperend rood-wit lint op kinderen heeft.Baldadigheid van kinderen kan leiden tot gevaarzettende situaties.


Landelijke wetgeving

Als ik verantwoordelijken aanspreek op het gebruik van afzetlint en gaas zegt men dat het gebruik is toegestaan omdat het niet in de wet terug te vinden is. Dat is echter maar hoe je het bekijkt.


Artikel 10 van de Arbowet vertelt ons immers dat

Indien bij of in rechtstreeks verband met de arbeid die de werkgever door zijn werknemers doet verrichten gevaar kan ontstaan voor de veiligheid of gezondheid van derden, neemt de werkgever doeltreffende maatregelen ter voorkoming van dat gevaar.


Artikel 5 Wegenverkeerswet 1994 zegt in feite nog eens hetzelfde:

Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat:

 • gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt;
 • het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.


Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.


Bij ongelukken is bovendien artikel 6 Wegenverkeerswet 1994 van toepassing:

Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt.


Zinloze afzetting ver verwijderd van een werkvak.


Bovenstaande foto toont aan dat een afzetting met lint ook vaak zinloos is. Zinloos, want als voetganger loop je gewoon even langs die lantaarnpaal. Bovendien staat in de RVV1990 dat je als voetganger op het voetpad moet lopen en als fietser op het fietspad moet rijden als dat aanwezig is. Dus ja, wie is er dan fout bezig?


Jurisprudentie

Ik heb geen voorbeelden kunnen vinden van specifieke jurisprudentie over ongelukken met afzetlint en afzetgaas. Voorbeelden zijn er wel te bedenken, zoals:

 • Een losgelaten lint wat in de spaken van een fiets terecht komt en daardoor de fietser ten val brengt;
 • Een kind wat onder een afzetlint doorkruipt en in het er achter gelegen drijfzand wegzinkt;
 • Een winkelier die een winkeldief tegen probeert te houden en samen met de dief door het afzetgaas heen in een bouwput valt;
 • Een voetganger die in het gaas verstrikt raakt met zijn voeten of rollator en daardoor ten val komt.


In zijn algemeenheid wordt op basis van de Kelderluikcriteria duidelijk dat gebruik van afzetlint en gaas kan leiden tot aansprakelijkheid bij ongelukken.


Wie is er aansprakelijk voor een ongeval als een spelend kind onder het afzetlint door kruipt?


Het Kelderluik-arrest (HR 05-11-1965, NJ 1966, 136, ECLI:NL:HR:1965:AB7079) is een arrest van de Nederlandse Hoge Raad, dat van groot belang is gebleken voor de juridische beoordeling van gevaarzetting in verband met onrechtmatige daad. In dit arrest geeft de Hoge Raad vier criteria voor de beoordeling of iemand maatregelen moet nemen om te voorkomen dat een bepaalde potentieel gevaarlijke situatie tot letsel leidt bij een ander:


 1. Hoe waarschijnlijk kan de niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid worden geacht?
 2. In dit geval:

  • Hoe waarschijnlijk is het dat voetgangers en fietsers die steeds vaker met hun gezicht op hun smartphone zich over de weg begeven los over de weg wapperend afzetlint niet zien?
  • Hoe waarschijnlijk is het dat iemand een open bouwput of sleuf niet ziet wat is afgezet met lint of gaas, omdat het afzetmateriaal bij duisternis niet retroreflecterend is?
  • Hoe waarschijnlijk is het dat iemand een open bouwput of sleuf niet ziet, omdat het lint of gaas kapot is en de werklocatie niet meer is afgeschermd?


Hoe waarschijnlijk kan de niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid worden geacht?


 1. Hoe groot is de kans dat daaruit ongevallen ontstaan?
 2. In dit geval:

  • Hoe groot is de kans dat iemand ten val komt door los over de weg wapperend afzetlint?
  • Hoe groot is de kans dat iemand die het lint of gaas over het hoofd ziet, ook werkelijk het werkvak in komt en letsel oploopt?

Hoe groot is de kans dat ongevallen ontstaan?


 1. Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn?
 2. In dit geval:

  • Hoe ernstig kan het gevolg zijn voor de weggebruikers?
  • Hoe ernstig kan het gevolg zijn voor de wegwerkers?


Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn?


 1. Hoe bezwaarlijk zijn de te nemen veiligheidsmaatregelen?
 2. In dit geval:

  • Hoeveel werk of kosten zijn er gemoeid met het aanbrengen van een deugdelijke beveiliging, bijvoorbeeld door een wegafzetting met waarschuwings- en/of bouwhekken?


Hoe bezwaarlijk is het om een deugdelijke veiligheidsmaatregel te nemen?


Rechtseconomische achtergrond

De kelderluikfactoren hebben een rechtseconomische achtergrond. In de kern komt het neer op de volgende passage uit de conclusie van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad, jhr. Adrien Jonathan Rethaan Macaré bij een eerder arrest in 1906:


Nalatig is hij die de mogelijke gevolgen van zijn daad wel voorziet, doch nalaat het noodige te verrichten, om derden voor de hen bedreigenden schade te behoeden; die, hetzij uit gemakzucht, hetzij uit berekening, 't er op waagt, in de hoop, dat 't ergste, wat gebeuren zou kunnen, nu juist niet zal gebeuren. Menigmaal zal die hoop verwezenlijkt worden en hij dus de goede vruchten plukken van zijn berekening of gemakzucht, maar juist daarom is het billijk en recht, dat wanneer een enkel maal het waagstuk niet gelukt, hij die de goede kansen voor zich heeft genomen, ook de kwade draagt.


Bij de inzet van hoogwerkers wordt veelvuldig nagelaten het nodige te doen om derden voor schade te behoeden.


De slingers zijn weer opgehangen. Gezelliger wordt het niet op dit terras.

Je moet er alleen niet aan denken dat ze hier met hijswerkzaamheden bezig zijn.


Degene die een bepaalde gevaarlijke situatie doet ontstaan en/of laat bestaan, terwijl hij van het gevaar van de situatie op de hoogte is of had moeten zijn, zal doorgaans enig voordeel uit die situatie genieten, terwijl hij het beste in staat is om te voorkomen dat mensen die niet opletten letsel oplopen. Het is om die reden rechtvaardig, maar zeker ook het meest doeltreffend, om de nadelen neer te leggen bij degene die ook de voordelen geniet. Onachtzaamheid van personen ten aanzien van activiteiten of plaatsen van anderen is moeilijker weg te nemen dan nalatigheid bij personen die activiteiten verrichten of verantwoordelijk zijn voor een bepaalde plaats.


Knutselen voor gevorderden?

Je vraagt je af of hoe effectief al dat vlechtwerk aan afzetlint is. Zeker als je er gewoon langs kan lopen en fietsen.


Landelijke regelgeving

Of iets wel of niet in ‘de wet’ staat is feitelijk niet relevant, temeer omdat er geen wetten zijn die het gebruik van materiaal voor afzettingen regelen. Dat een afzetting met lint of gaas niet voldoet aan de richtlijnen WIU 96b is wel relevant. In de richtlijnen staat vermeld dat bij een afzetting op fiets- en voetpaden rood-wit lint verboden is (Maatregelen op niet-autosnelwegen - Werk in uitvoering, paragraaf 6.7.1 Opbouw stationaire afzetting op voetpaden en paragraaf 6.8.1 Opbouw stationaire afzetting op fietspaden).


Het werkvak moet zodanig worden afgeschermd en afgesloten dat voetgangers en fietsers dit niet kunnen betreden. Alleen als de werkzaamheden geen gevaar opleveren voor voetgangers en fietsers, kan een volledige afsluiting achterwege blijven.


Een langsafzetting bestaat uit verkeerskegels, geleidebakens of barriers. Als de afzetting blijft staan op het moment dat er geen wegwerkers aanwezig zijn, mogen geen verkeerskegels worden gebruikt. Als er andere middelen worden toegepast, zoals bouwhekken of kunststof schermen, dienen deze ook als ‘langsafzetting’ zichtbaar en herkenbaar te zijn.


Aannemers van nutsbedrijven maken veelvuldig gebruik van afzetgaas en afzetlint.


Bij werkzaamheden die een gevaar kunnen opleveren voor voetgangers en fietsers moet het werkvak zodanig worden afgeschermd en afgesloten dat voetgangers en fietsers het werkvak niet kunnen binnengaan. Dit is ook noodzakelijk als mag worden verwacht dat voetgangers door het werkvak gaan lopen en fietsers door het werkvak gaan rijden (bijvoorbeeld bij werkzaamheden nabij kruispunten en uitritten of haltes van het openbaar vervoer). Het plaatsen van een barrier, hek, bouwhek of kunststof scherm is dan een mogelijkheid. Deze maatregel is niet alleen nodig voor de veiligheid van de voetgangers en fietsers, maar houdt ook verband met de aansprakelijkheid van de degene die het werk uitvoert of laat uitvoeren.


Geen werkzaamheden, maar alsnog een gevaar voor weggebruikers.


Gebruik van lint ter markering van bouwhekken is ook niet toegestaan. Bij toepassing van bouwhekken als afscherming van werkvakken op of naast voetpaden en fietspaden en in voetgangersgebieden kan de rood-wit geblokte afbeelding van een waarschuwingshek op het bouwhek worden bevestigd (twee planken, op dezelfde hoogte als bij een waarschuwingshek). De afbeeldingen dienen qua uitvoering, afmetingen en retroreflectie te voldoen aan de eisen voor afbeeldingen op waarschuwingshekken. Bij werkzaamheden op of naast voetpaden en in voetgangersgebieden dient de markering te voldoen aan de eisen voor obstakelmarkering.


Op bouwhekken hoort een rood-witte plank te zijn bevestigd.


Langs een bouwhek naast een voetpad en fietspad hoeven geen geleidebakens te worden geplaatst (tenzij de voeten van het hek uitsteken). Wel wordt een markering op het bouwhek toegepast, bijvoorbeeld in de vorm van een rood-witte plank die op een hoogte van 1,00 meter wordt bevestigd (rood-wit lint als markering is niet toegestaan). Bouwhekken en kunststof schermen die zodanig zijn uitgevoerd dat een goede zichtbaarheid voor voetgangers is gegarandeerd, kunnen zonder aanvullende bebakening worden toegepast.


Ook op dranghekken is het gebruik van rood-wit lint verboden.


Op mijn verzoek heeft CROW de volgende aanvullende onderbouwing gegeven:


De afzetting dient onder alle ‘normale’ (weers-)omstandigheden zichtbaar te zijn en in tact te blijven. Al het materiaal moet bij de in Nederland gangbare omstandigheden zichtbaar zijn, blijven staan en zijn functie kunnen vervullen. Het gebruik van lint en gaas als afzetting van een werkvak voldoet hier niet aan. De ervaring leert dat lint snel loslaat en gaat wapperen. Om die reden is het ook in de huidige en voorgaande versies van de richtlijnen 96a/96b niet als afzetting bij wegwerkzaamheden toegestaan.


Afwijken van de richtlijnen WIU

Als er toch een afzetting met lint of gaas wordt gebruikt, wordt er duidelijk afgeweken van de richtlijnen en moet er gemotiveerd onderbouwd worden dat het lint in die specifieke situaties wel voldoet aan de basiseisen voor veilig werken en afscherming van het werkvak.


In principe is dat niet mogelijk, of er moeten continu wegwerkers aanwezig zijn die de afzetting met lint of gaas continu in de gaten houden en bij loslaten en knappen van het lint dit direct herstellen.


Een vergelijkbare eis is de toepassing van verkeerskegels, die mogen alleen als er wegwerkers aanwezig zijn om ze recht te zetten. Als de afzetting blijft staan op het moment dat er geen wegwerkers zijn, dan moeten geleidebakens worden toegepast.


Een lint gebruiken als extra maatregel, bijvoorbeeld tussen verkeerskegels of geleidebakens, om te voorkomen dat derden de werkruimte betreden, heeft ook geen nut. Als de werkplek afgeschermd moet worden omdat deze gevaar oplevert voor derden, dan moet er een fysieke afzetting met hekken geplaatst worden.


Een lint gespannen tussen geleidebakens of verkeerskegels is niet afdoende.


Moet je hier hordelopen op het fietspad?


Hoe bezwaarlijk zijn de te nemen veiligheidsmaatregelen voor een deugdelijke afzetting van de bouwplaats?


Laten we onszelf serieus nemen en stoppen met dit fröbelwerk in de marge. Stel veiligheid en duidelijkheid voorop en pas de voorgeschreven afzettingen toe. Meer weten? Doe dan mee met de cursus TV2 ‘Bebording en bebakening bij wegafzettingen’.

 

Copyright ©2018 Peter Veringmeier

6 commentaren tot heden...


Betr: Fröbelwerk met gaas en lint bij (wegen)bouwprojecten

Ik lees dit met belangstelling. Lint is wel erg effectief. Bijvoorbeeld om snel grote (150 meter of meer) "dicht" te maken. Dan, hekken waaien regelmatig om. Ook dat is dus niet afdoende en beslist niet veilig. Bouwhekken als alternatief is niet altijd efficiënt. Bijvoorbeeld na het storten en vervolgens tijdelijk veiligstellen van beton. Je zult maar 600 meter bouwhek moeten plaatsen voor die paar uur? Ik denk er zo het mijne van. Als ik geconfronteerd word met een (of met GEEN) afzetting, of een onduidelijke, dan is een stukje lint wel zeer effectief en handig.

Door Jan Timmerman - eigenaar Unitech op   dinsdag 12 maart 2019 11:51

Betr: Fröbelwerk met gaas en lint bij (wegen)bouwprojecten

80 tot 100 % eens. Waarom dan toch 80 genoemd?
Ik denk dat er heel goede motiveringen zijn om dat soms wel toe te passen. Uiteraard wel met de door je beschreven harde restricties (nacht en onderhoud).

Je haalt terecht en consequent de fiets erbij. Maar er zijn veel situaties waar de fiets geen rol speelt. Ik denk dat in diverse situaties het er best veiliger van wordt. Je zegt dat lint te makkelijk wordt genegeerd, maar hoe vaak halen voetgangers of automobilisten niet een hek opzij en zetten dat niet terug. Dat je niet op betonijzer wil vallen klopt, maar als dat gaas op iets grotere afstand van de voetganger is, en/of de punt afdoende veilig is gemaakt, (een basisvereiste), is dat gevaar er mijns inziens niet echt meer.

Dat lint en gaas snel kapot is, zie ik als normaal onderhoud, waar altijd oog voor moet zijn. Loopplanken en de folie op bakens en borden en schrikhekplanken slijten ook. Die moeten ook op tijd worden vervangen. Dat vind ik daarom geen reden het niet toe te passen.

Dat gaas geen geleidelijn is klopt. Maar een geleidebaken is dat ook niet en een dranghek maar beperkt. Zo heel blij worden we ook niet van de hek- en baakvoeten die sws ook de doorgang weer versmallen.
Per gebied is dat aspect vd de geleidelijnfunctie meer of minder van belang. Als het een gebied is waar deze doelgroep niet wordt verwacht of sws al geen of een andere geleidelijn heeft, lijkt me dit ook geen wezenlijk punt.

Voor spelende kinderen helpt een lint en zeker gaas sws vele malen beter dan geleidebakens zonder lint. Tuurlijk moet je eerst denken aan een doorgaand hek maar niet in alle gevallen is dat volgens de richtlijnen een must.

SWS heeft lint en gaas een automatische gedragsaanpassing tot gevolg en dat is wat je wil. Wat Jan Timmerman terecht zegt, beter voor een half uur lint gespannen dan geheel geen voorziening. Het argument dat lint niet mag zou dan averechts kunnen uitpakken en een verkeerde beslissing zijn.
Vaak zijn wortelopdruk en andere dagelijkse ongemakken veel gevaarlijker dan de gevaren die hier worden gezien. Nogmaals: met de kern van je blog ben ik het geheel eens.

NB ik zie overigens op die foto’s nog veel meer en mogelijk onveiliger aspecten (maar dat was het onderwerp niet) stapel tegels onder 45 graden, een idioot smalle doorgang etc.)

Door Ron Reijnders - RABC Advies en Bemiddeling op   dinsdag 12 maart 2019 11:55

Betr: Fröbelwerk met gaas en lint bij (wegen)bouwprojecten

Je kan nog zoveel opleidingen volgen maar als het telkens bij de voorbereiding , of verstrekte opdracht aan het personeel al fout gaat begin je al met een achterstand. Bij een ontwerp al veel borden, hekken, etc. vergeten omdat er in werkelijkheid meer zijstraten blijken te zijn.

Een klus op een 70 kilometer weg is geen kinderspel om mee te geven aan iemand met 1 maand verkeerservaring. Dat zelfs de plaatselijke politie met 70 km p/u langs je werkvak met 100 meter pionen rijdt. Terwijl je al 3 wegvakken met 50 hebt aangegeven en ook nog eens 3 wegvakken met 30.

Mijn inzicht zegt dan. Ga je op een 70 kilometer weg aan de gang roep dan standaard de hulp in van de flitsdienst van de politie. Je kan 100 borden neerzetten waar maar 10% van de weggebruikers op reageert maar je kan ook 1 flitskar in de berm zetten waardoor ineens 90% van de bestuurders zich aan je gewenste snelheid gaat houden. Niet langer meer het paard achter de wagen maar voor de wagen spannen. Dus kijk op de projecten kalender en vraag een flitser aan voor die periode. Het mes snijdt aan 2 kanten. De gereden snelheid gaat flink omlaag en de hardleerse gaat flink betalen.

Door Paul Moezel, vakman verkeer Breda op   woensdag 10 april 2019 11:32

Betr: Fröbelwerk met gaas en lint bij (wegen)bouwprojecten

Hallo Paul,

Prima advies. Maar wat heeft het plaatsen van een flitser met mijn blog over fröbelwerk met gaas en lint te maken?

Door Peter Veringmeier op   woensdag 10 april 2019 11:34

Betr: Fröbelwerk met gaas en lint bij (wegen)bouwprojecten

Mijn reactie gaat over het Fröbelwerk in algemene zin . Als het al mis gaat bij de planning van een project sta je als werkman op maandag morgen om 07.00 met de verkeerde spullen op de werklocatie. En als het project strak gepland staat rijdt de graafmachine om 07.10 al je afzetting binnen. En als je er dus op dat moment achter komt dat er tussen wat je hebt en wat je bij zou moeten hebben voor die situatie ontoereikend is gaan de meeste met dat gebrek aan hun werkdag beginnen. Op het moment dat zo'n werk dan langer duurt gaat men al snel denken wat gister aan daadwerkelijk getroffen maatregelen voldoende leek zal de rest van de week ook wel voldoende zijn. Dus met andere woorden de eerste beoordeling van een project moet VEEL beter. Je mensen niet de weg opsturen met de woorden kijk maar even wat je nodig hebt. Want als je 40 kilometer van de zaak af zit of het werk is al gestart dan rijden er maar weinig even op en neer voor extra materiaal voor de afzetting .

Door Paul Moezel op   woensdag 10 april 2019 13:12

Betr: Fröbelwerk met gaas en lint bij (wegen)bouwprojecten

Fröbelwerk lijkt helaas vaak meer het doel dan een toevallige samenloop van Omstandigheden.
Ik heb net een half jaar in de verkeersafzettingen en bebording gezeten en alles wat ik over veiligheid in de korte cursus heb geleerd wordt in de praktijk in de wind geslagen.
Afzettingen zetten zonder zelf een pijlwagen te voeren waarbij je dus letterlijk het verkeer net voor de achterkant van je aanhanger de andere rijbaan op zoekt. Bij te warm weer in plaats van een tandje eraf 6 tandjes erbij wil laten schakelen. Na 1 hitte- beroerte in de hittegolf begin van de zomer....en een zonnesteek bij de laatste hittegolf met de uitschieter naar de 40 graden heb ik het verkeerswerk voorgoed vaarwel gezegd.

Wat viel me in die korte tijd op. Ontwerpen van afzettingen zijn onvolledig. Bijvoorbeeld zijn er bij een afzetting niet alle zijstraten meegenomen in het ontwerp. Ontbreek het aan een omleidingsroute als er een drukke doorgaande weg of invalsweg wordt afgesloten en het verkeer staand op de kruising de raarste bewegingen moeten maken om een andere weg te zoeken.

Maar ook dat een aannemer van het strepen trekken een begeleidingswagen heeft afgebeld...en als je er dan even een kijkje gaat nemen loopt er achter de strepen wagen enkel een verkeersregelaar....en dat op een 70 kilometer weg. De volgende dag met dezelfde ploeg te maken. Hebben we een afzetting gezet rijden na een kleine pauze even langs om te kijken hoe ver ze zijn...zijn ze buiten de afzetting aan het werk met een file achter zich aan.

Bij diezelfde afzetting bleek in het ontwerp het voor sorteervak naar de afgesloten weg ook niet te zijn meegenomen. Best lullig als je dan door de bocht komt en op een afzet hek rijdt.

Kortom de cursus was leerzaam maar de ervaring in de praktijk laat zien dat het aantal doden en gewonden in de wegebouw niet eerder zullen afnemen dan wanneer de geleerde lessen uit al die ongevallen de manier van werken veiliger zullen maken door een cultuur omslag.

Ruzie maken met een collega omdat je extra maatregelen wil nemen omdat je beide ziet dat de snelheid nog niet richting het gewenste max gaat. In plaats van 20 pionen er liever maar 10 zetten omdat je anders moe zou kunnen worden...minder borden zetten dan op tekening omdat het dan 5 minuten werk scheelt.

Minimale hoogtes van borden binnen bebouwde kom en met name in drukke gebieden zoals fietspaden en voetgangersgebieden verdienen aandacht.

En wat erg opvalt hoeveel verkeersborden eigenlijk niet meer leesbaar zijn laat staan nog enige reflectie geven door groene aanslag en mos. Ik heb het verkeersbijltje erbij neer gegooid. Een volgende hittegolf met te hoog werktempo ga ik toch niet trekken dus zit weer op de truck.

Dus je kan overal wel tot achter de komma een discussie aangaan maar als je ziet hoeveel kantjes er in de praktijk worden afgesneden dan zit je in een gevaarlijk negatieve cirkel te werken . Mooie woorden op de begrafenis van een collega snijden geen hout als je niet van die fouten leert omdat het tijd bespaard.

Met harde wind 1 persoon aan 2 zijde van een 70 km weg te laten zetten waarbij er 3 grote borden op 1 paal gemonteerd zijn. Een surfer zou er jaloers op zijn zoveel wind zo'n bord vangt. En dan een aantal uren 2 rijbanen over moeten om die borden te zetten zonder peilwagen. Echt....dit zijn toestanden waar je in de jaren 70 niet van op keek maar heeee het is 2019

Door Paul Moezel op   zondag 11 augustus 2019 10:25

Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren