Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
apr 28

Geplaatst door: Peter Veringmeier
maandag 28 april 2014 15:01  RssIcon

In het voorjaar worden traditioneel veel evenementen gehouden. Marathons, wielerrondes en kermissen zorgen ervoor dat de openbare ruimte tijdelijk niet zo openbaar meer is en slechts bestemd voor het tijdelijke doel. Hiervoor moeten net als bij wegwerkzaamheden vaak tijdelijke parkeerverboden worden ingesteld. Dat wegbeheerders hierbij vaak geen handhaafbare en afdwingbare bebording toepassen maakt het allemaal niet duidelijker. Gelukkig ziet de gemiddelde weggebruiker vaak wel het belang van het parkeerverbod in, anders had menig wegbeheerder een groot probleem.


In deze blog leg ik uit welke borden je het beste kan gebruiken om een parkeerverbod rechtmatig af te dwingen. Op de foto's aan de rechterkant zie je vanuit diverse gemeenten voorbeelden die met succes aangevochten kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is de toepassing van het bord E07 (laden en lossen) waarvoor de gemeente Amsterdam al in 2009 door de rechter is veroordeeld. Desondanks blijft onze hoofdstad deze borden toepassen om een tijdelijk parkeerverbod af te dwingen in afwachting van een volgende weggebruiker die dit niet aanvaardbaar vindt.


Op deze wijze wordt onze rechtstaat onnodig belast en het is een kwestie van behoorlijk bestuur als wegbeheerders voortaan verkeersjuridisch de juiste borden toepassen. Hieronder volgt een opsomming van enkele wetsartikelen die kader scheppend zijn voor die toepassing.


Toepassing E2 in plaats van E1
Om een parkeerverbod langs de kant van de rijbaan af te dwingen wordt vaak het bord E1 (verboden te parkeren) toegepast. Het is beter om hiervoor in de plaats het bord E2 (verboden stil te staan) toe te passen. Hiermee voorkom je dat weggebruikers tijdelijk langs de kant stil gaan staan gedurende de tijd die nodig is voor het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen. Dit kan soms vrij lang duren. Bovendien moet je rekening houden met gehandicapten die met een Europese gehandicaptenparkeerkaart hun auto mogen parkeren bij een E1-bord zolang zij andere weggebruikers niet in gevaar brengen. Hierdoor is een parkeerverbod met E1 niet effectief voor het beoogde doel: het geheel vrijhouden van de kant van de weg.


RVV 1990, hoofdstuk III, paragraaf 2, artikel 85

Parkeren bij bord E1 is toegestaan door een gehandicaptenvoertuig of een motorvoertuig voorzien van een gehandicaptenparkeerkaart, met gebruik van een parkeerschijf, mits niet langer dan 3 uur.


Toepassing E4 in plaats van E1 of E2

Om een parkeergelegenheid tijdelijk autovrij te maken mogen de borden E1 en E2 niet gebruikt worden.


RVV 1990, hoofdstuk III, paragraaf 2, artikel 65

 1. De verkeersborden E1, E2 en E3 van bijlage I gelden slechts voor de zijde van de weg alwaar zij zijn geplaatst.
 2. Het parkeren van een voertuig en het plaatsen van een fiets en van een bromfiets is echter toegestaan op de daartoe bestemde weggedeelten.


Op de daartoe bestemde weggedeelten moet de parkeergelegenheid bevestigd worden met het bord E4 (parkeergelegenheid), waaronder een onderbord wordt geplaatst met de periode waarop het parkeren verboden is.


BABW, hoofdstuk II, paragraaf 2, artikel 8

 1. Onder verkeersborden kunnen onderborden worden geplaatst.
 2. Deze onderborden kunnen:
  1. een nadere uitleg van de op de verkeersborden voorkomende aanduiding inhouden;
  2. bij verkeersborden die een gebod of verbod aanduiden, een beperking van de werkingssfeer van die verkeersborden inhouden;

d. bij de verkeersborden E4 tot en met E8 en E10 tot en met

E13 van bijlage 1, behorende bij het RVV 1990,

betrekking hebben op:

 1. de voertuigcategorie of groep voertuigen waarvoor de parkeergelegenheid is bestemd;
 2. de wijze waarop het parkeren dient te geschieden;
 3. de dagen of uren waarop het parkeren is verboden of
 4. de dagen of uren waarop een beperking als bedoeld in 1. en 2. geldt.


Bovenstaande wetgeving vertalend naar de praktijk betekent dat je de juridische betekenis van een verkeersbord niet mag uitbreiden, maar wel kan beperken.


In Den Haag hebben ze dit goed begrepen en wordt een advies van de politie gehanteerd, wat op 26 februari 2014 voor het laatst is herzien. Hierin worden echter nog enkele verkeersjuridische fouten gemaakt, zodat ik de vrijheid neem om dit advies aan te passen. Als elke wegbeheerder het aangepaste advies opvolgt krijgen we een juridisch handhaafbaar systeem, wat na enige gewenning ook door de weggebruiker begrepen wordt. Bij een langlopend werk adviseer ik overigens om niet op het onderbord “parkeren verboden op” te vermelden, maar altijd “parkeren verboden vanaf”. Dit voorkomt dat als een werk uitloopt je alle onderborden moet vervangen. Zodra de borden worden weggehaald, is het parkeerverbod namelijk niet meer geldig.


Toepassing E1, E2 en E4 overbodig bij toepassing C1

Bij een gehele afsluiting van een wegvak hoef je geen parkeerverboden te plaatsen, omdat een gesloten verklaring tevens inhoudt dat de weg niet mag worden gebruikt. Het is voldoende om een bord C1 aan beide ingangen van het wegvak te plaatsen met een onderbord waarop de data staat vermeld wanneer het verbod ingaat. Dit kan dan gezien worden als een vooraankondiging.


RVV 1990, hoofdstuk I, artikel 1, Begripsverklaringen

Geslotenverklaring: verbod de betrokken weg in te rijden of in te gaan alsmede de betrokken weg te gebruiken.


Omdat weggebruikers deze bebording vaak niet gewend zijn, is het verstandig bij de plaatsing van een geslotenverklaring als vooraankondiging bij de aanwonenden een brief af te geven, waarin uitleg wordt gegeven dat een geslotenverklaring met het bord C1 tevens betekent dat men niet mag parkeren in het wegvak.


Wegsleepregeling

Diverse gemeenten plaatsen ook een wegsleepregeling om het parkeerverbod af te dwingen. Die kan je zowel onder een parkeerverbod als onder een geslotenverklaring plaatsen. In de wegsleepregeling ligt, bekrachtigt door Burgemeester en Wethouders, vast onder welke voorwaarden en tegen welk tarief voertuigen mogen worden weggesleept. Let er daarbij wel op dat er altijd een reden voor wegslepen op de borden moet worden vermeld.


Bestuursdwang (in dit geval bestaande uit het wegslepen van voertuigen) is een zwaar handhavingsmiddel, waarvan de toepassing gerechtvaardigd moet worden door het doel dat daarmee nagestreefd wordt. Er mag pas worden weggesleept, als uit de praktijk blijkt dat de parkeerplaats daadwerkelijk wordt gebruikt voor het aangegeven feit waarvoor de wegsleepregeling is ingesteld. Met andere woorden: als de parkeerplaats niet daadwerkelijk op het moment van wegslepen wordt gebruikt voor het tijdelijke doel, of wordt begonnen met die activiteit, mogen auto’s niet worden weggesleept! Het beoogde doel van de bestuursdwang wordt namelijk niet gerealiseerd door de toepassing daarvan. Als het doel niet op een onderbord wordt vermeld kan een weggebruiker altijd de wegsleping met succes aanvechten! Dit staat los van een eventuele overtreding van een parkeerverbod of gesloten verklaring.


16 commentaren tot heden...


strijd tegen verboden parkeerverboden soms kwestie van systeemautistisch denken

Als lezer van www.wegenforum.nl (bewust geen schrijver) en 'mislukt rechtenstudent' begrijp ik precies wat 'vakidioten' (knipoog) zoals u en Peter Geelhoed, (als 'Feitelijk' actief op diverse fora) van de vereniging Tombord, bedoelen met verboden parkeerverboden: dat zijn parkeerverboden die met borden staan aangegeven die in strijd zijn met hun letterlijke betekenis vanuit de wet, of die helemaal geen wettelijke basis hebben.

Bij het brede publiek op straat is zulke specialistische kennis echter niet aanwezig. De kennis van de verkeersborden en - regels is bij de gemiddelde weggebruiker vaak zo beroerd, dat we al blij mogen zijn dat de meesten van ons bij een rond blauw bord, met een rode rand en een rode diagonale streep, onmiddellijk denken aan een parkeerverbod. Velen herkennen de variant met het rode kruis al niet als stopverbod! :-(

Dat zo'n parkeer- of stopverbod niet geldt voor parkeervakken, dat weet bijna niemand, net zoals dat de witte P op het blauwe vierkant sinds RVV 1990 niet meer alleen 'parkeerplaats' betekent, maar ook dat je vanaf dat bord uitsluitend in de vakken mag parkeren. Erger nog: toen er door bewoners van de wijk Ommoord werd geklaagd over wildparkeerders die toegangen tot voetpaden blokkeerden, bleek dat stadswachten de wet ook niet kennen!

Juridisch gezien mag een onderbord 'alleen in de vakken' onder de witte P op het blauwe vierkant dan dubbelop en overbodig zijn, maar als het praktische resultaat is dat het brede publiek op een parkeerplaats mèt onderbord niet meer parkeert langs stoepranden die vrij moeten blijven, omdat chauffeurs van vrachtauto's anders hun bocht niet meer kunnen maken, of oma er met de rollator langs moet, dan neem ik een 'illegaal onderbord' graag voor lief.

De oplossing van de gemeente Den Haag, met de witte P en een onderbord, wekt bij de gemiddelde automobilist juist verwarring op en is voor buitenlanders een echte valkuil! Die P-borden met onderbord mogen dan wel juridisch waterdicht zijn, maar ze zijn in mijn ogen het resultaat van systeemautistisch denken van activisten die verkeersborden expres letterlijk nemen en proefprocessen uitlokken, alleen maar om zo hun gelijk te halen.

Als Peter Geelhoed de luis in de pels wil zijn van gemeenten, dan staat hij natuurlijk in zijn recht, want gelukkig leven we nog altijd in een rechtstaat. Ik maak bij deze alleen wel gebruik van mijn wettelijke vrijheid van meningsuiting om aan te geven dat ik hem weliswaar bewonder om zijn doorzettingsvermogen, maar vreselijke jeuk krijg als ik bedenk dat ik via mijn OZB moet meebetalen aan het extra werk wat hij gemeentes bezorgt!

De Rotterdamse oplossing is allicht onwettig, maar iedereen snapt dat een parkeerverbod wordt bedoeld, als deze borden op het parcours van de marathon worden geplaatst. Ik zou wensen dat de heer Geelhoed zou stoppen met pesten van wegbeheerders in situaties die door een breed publiek goed worden geaccepteerd, omdat ze overduidelijk zijn. Laat Geelhoed maar verkeerssituaties bestrijden die gevaar opleveren of echt niet duidelijk zijn!

Dus minder gemekker over parkeerverboden die alleen door verkeersbordenfreaks worden genegeerd en niet zeuren over een tractorverbodsbord onder een bord autoweg, als dat slecht opgeleide bestuurders van tractoren ervan weerhoudt het verkeer in gevaar te brengen. Ja, dat tractorverbod zit al in het bord 'autoweg' opgesloten en de politie kan inderdaad boetes uitdelen, maar dan moet er wel eerst meer geld zijn voor extra personeel.

Tijdelijke parkeerverboden, als tekst op een geel bord, geplaatst op plaatsen waar veel buitenlanders komen, die geen Nederlands lezen, laat Geelhoed dàt bestrijden! Ik vraag ook aandacht voor ontbrekende komborden, zoals bijvoorbeeld op de Ankie Verbeek-Ohrlaan in Rotterdam Schiebroek, waar het op dat pootje tussen de N209 en de rotonde onduidelijk is of ik er 50 of 80 km/u mag rijden. Er blijft genoeg over voor Geelhoed's hobby!

Door Eric op   vrijdag 19 september 2014 15:13

Betr: Verboden parkeerverboden

Beste Eric,

Je maakt je zorgen om je OZB.
Voor zo'n 150 euro plaats je een nieuw bord dat volledig aan de wetgeving voldoet en dus handhaafbaar is.
Ik zou stellen dat dat voor de gemeente een zinvolle investering is, gezien het feit dat de afsleepkosten minimaal het dubbele zijn, en deze uiteraard door de gemeente die onterecht afsleept vergoed moeten worden. In Dordrecht is dit zelfs het beleid. Men noemt het geen afslepen, maar verslepen en de gemeente betaalt zelf de kosten. Ik zou er als OZB betaler daar niet blij van worden.

Je refereert naar melding B00.273.008 van 9 april 2013? Ik had de reactie "binnen 4 weken" niet pas na anderhalf jaar en via deze site verwacht. Maar fijn dat je je mening nog even deelt.

Nu je er toch bent wil ik wel weten wat je vind van borden J20+ "slipgevaar", J1 "slecht wegdek" of misschien is dit onderbord ook voor het brede publiek nodig? img856.imageshack.us/img856/3567/qjgt.jpg

Je stelt trouwens dat een E2 een stopverbod zou zijn, ik raad je aan dat nog maar eens na te zoeken.

Groetjes,
Peter

Door Geelhoed op   zondag 21 september 2014 22:55

Betr: Verboden parkeerverboden

Op basis van nadere informatie die ik vandaag uit Den Haag heb ontvangen is bovenstaande blog met betrekking tot het advies van de politie aangepast. Dit vanwege het feit dat in het advies van Den Haag de tekst "Verboden te parkeren" is aangepast naar "Met uitzondering van:". Dit is naar mijn mening juridisch geen juiste aanpassing. De te downloaden pdf is dan ook een door mijzelf gecorrigeerde versie van het politieadvies, zodat ik iedereen een verkeersjuridisch sluitend advies kan geven.

Door Peter Veringmeier op   vrijdag 19 december 2014 15:45

Betr: Verboden parkeerverboden

Wat een overzichtelijk stuk. Dank hiervoor.

U stelt in het bijzonder dat op (tijdelijke) verkeersborden met parkeerverboden altijd het doel van het tijdelijk verbod vermeld moet zijn, op straffe van onverbindendheid:

" Let er daarbij wel op dat er altijd een reden voor wegslepen op de borden moet worden vermeld."
en
" Als het doel niet op een onderbord wordt vermeld kan een weggebruiker altijd de wegsleping met succes aanvechten!"

Kunt u aangeven uit welke wet/regelgeving/jurisprudentie dit specifiek volgt? Ik kon dit zo snel niet vinden.
Alvast veel dank

Door Roelofs op   dinsdag 20 september 2016 9:03

Betr: Verboden parkeerverboden

Beste Roelofs,

Het wegslepen van voertuigen is een vorm van bestuursdwang (artikel 125 Gemeentewet). In de algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn algemene regels gesteld over de toepassing van bestuursdwang.

Indien sprake is van een overtreding en het desbetreffende bestuursorgaan is bevoegd hiertegen op te treden, dan is het bestuursorgaan ook vrijwel altijd verplicht hiertegen op te treden. De Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State hanteert hiervoor altijd dezelfde standaardoverweging:
“Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat daartegen handhavend kan optreden in de regel van die bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag het dat niet doen. Dit kan zich voordoen, indien concreet zicht op legalisering bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat in verband daarmee van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.”

Een beslissing tot toepassing van bestuursdwang, dat wil in dit geval zeggen het toepassen van de wegsleepregeling als bedoeld in artikel 170, lid 1, WVW 1994, wordt op schrift gesteld door de bevoegde functionaris. Deze schriftelijke beslissing is een beschikking (art. 5:24, lid 1 Awb).

Degene die met de uitvoering van de wegsleepregeling is belast, dient per geval na te gaan of in dat specifieke geval het wegslepen van het desbetreffende voertuig absoluut noodzakelijk is. Het wegslepen van een voertuig dat om 4.00 uur ’s nachts in strijd met gestelde criteria is geparkeerd zal doorgaans als niet of minder urgent moeten worden beschouwd. In zo’n geval kan het opmaken van een proces-verbaal door een opsporingsambtenaar doorgaans volstaan.

Van belang hierbij zijn uit de Awb:
Artikel 3:4
De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.
Artikel 3:46
Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering.
Artikel 5:5
Het bestuursorgaan legt geen bestuurlijke sanctie op voor zover voor de overtreding een rechtvaardigingsgrond bestond.
Artikel 5:7
Een herstelsanctie kan worden opgelegd zodra het gevaar voor de overtreding klaarblijkelijk dreigt.

Door Peter Veringmeier op   maandag 3 oktober 2016 16:06

Betr: Verboden parkeerverboden

Het is voor mij niet geheel duidelijk wanneer nou een parkeerverbodsbord geldt. Gaat het verbod in voor of na het bord? En wat als het bord in een vak (wit met kruis) staat, maar aan een zijde van het vak dat je alleen kunt zien als je het vak op een bepaalde manier op rijdt. Dat is ook niet geheel duidelijk. Kan iemand meer uitleg geven wat de wet hierover zegt? Ik heb altijd geleerd dat op een aantal borden na de regeling (het gebod) pas na het bord in gaat en niet er voor.

Door Imraan op   maandag 6 augustus 2018 15:51

Betr: Verboden parkeerverboden

In de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens staat bij de verkeersborden E1 en E2 vermeld:

Plaatsing
1. Het einde en het begin van een parkeer- of stopverbod wordt zonodig aangegeven door middel van een onderbord met een pijl in de richting van het wegvak waarvoor het verbod geldt. Dit onderbord wordt evenwijdig aan de wegas aangebracht.

Een onderbord met één of twee pijlen in de richting van het wegvak waarvoor het verbod geldt heeft een pijlsymbool naar rechts, naar links of naar rechts en links; onderborden OB501l, OB502 of OB501r.

Wanneer het einde of het begin van een verbod met een zijweg samenvalt kan het onderbord achterwege blijven.

Het einde van deze verboden wordt niet aangegeven indien dit reeds volgt uit een ander verkeersteken of uit een gedragsregel danwel uit de inrichting van de weg.

2. Op rijbanen met verkeer in twee richtingen worden deze borden zodanig geplaatst dat de verboden voor verkeer in beide richtingen waarneembaar zijn. Hiertoe mogen de borden, mits voorzien van een onderbord waaruit begin of eind van het parkeerverbod blijkt, evenwijdig aan de wegas worden geplaatst.

Door Peter Veringmeier op   maandag 6 augustus 2018 16:00

Betr: Verboden parkeerverboden

Dank je wel dit verklaart al een heleboel, maar hoe zit het met parkeerverbodsborden dit niet langs een rijbaan staan maar op een separaat terrein? Er is een vak in wit gemaakt met een kruis erin en er staat een parkeerverbod bord aan het eind van het vak (niet aan het begin, en dan wat is begin en eind van zo een vak?) Kan eventueel wel een foto sturen met wat ik bedoel.

Door Imraan op   dinsdag 7 augustus 2018 12:36

Betr: Verboden parkeerverboden

Beste Imraan,

Die situatie is vergelijkbaar met een situatie dat je komt aanrijden op een T-splitsing. Om het parkeerverbod op de doorgaande weg te kunnen zien wordt het verkeersbord evenwijdig aan de wegas geplaatst. Lid 2 van het artikel voorziet hier feitelijk in.

Door Peter Veringmeier op   dinsdag 7 augustus 2018 17:21

Betr: Verboden parkeerverboden

Hoi Peter, dank je voor de uitleg. Artikel 2 zegt wel "mits voorzien van een onderbord waaruit begin of eind van parkeerverbod blijkt". Dus zonder onderbord is zo een parkeerverbod onduidelijk en dus aanvechtbaar? Ik vraag dit omdat ik in een strijd met de gemeente Den Haag ben over een bepaalde situatie waar naar mijn inziens een paar steken hebben laten vallen. Er worden soms te snel en te eenvoudig parkeerborden geplaats tegenwoordig die niet altijd duidelijk zijn.

Door Imraan op   woensdag 8 augustus 2018 13:10

Betr: Verboden parkeerverboden

De situatie die jij op 7 augustus omschrijft is niet aanvechtbaar zodra duidelijk is dat het parkeerverbod van toepassing is voor het afgekruiste weggedeelte en het verkeersbord voor de weggebruiker goed zichtbaar is. Als je deze en andere situaties aan mij voor wilt leggen dan kan je dat het beste doen via de vraagbaak op onze website: www.verkeersmaatregelen.nl/Info/Vraagbaak.aspx. Dan kan ik je terug mailen, zodat je eventueel foto's kan sturen.

Door Peter Veringmeier op   woensdag 8 augustus 2018 13:14

Betr: Verboden parkeerverboden

Ok dank je wel

Door Imraan op   donderdag 9 augustus 2018 16:32

Betr: Verboden parkeerverboden

Aan de grens van de gemeente Amsterdam zuidoost zou er een aankondiging Parkeerverbodzone E1 staan, dat aangeeft dat er in de gehele gemeente een parkeerverbod geldt buiten parkeervakken, dus ook op een stukje straatweg dat naar een braakliggend perceel toe leidt. Op dat gedeelte worden er dagelijks 2 auto's keurig geparkeerd. Steeds onwetende burgers die ongelukkigerwijs erna een vette prent van €104,- te pakken hebben. De situatie leent zich ervoor om daar veilig te parkeren, de openbare orde wordt er niet door verstoord, er zijn altijd wel te weinig parkeerplekken, dit terwijl dezelfde gemeente aan de overkant van de straat een heel blok aan parkeervakken bezet houdt door bouwmaterialen voor wegwerkzaamheden.
Deze situatie is een opzettelijke dwaling, waarbij er van uitgegaan wordt dat de burger hoort te weten dat in dit gebied een E1 parkeerverbod geldt zonder dat er in de nabije omgeving een herhalingsbord is geplaatst. Door de burger opzettelijk hierover in het ongewisse te laten, maakt de gemeente Amsterdam zuidoost in haar onduidelijk parkeerhandhaving zich schuldig aan uitknijpen van mensen middels dwaling. Een zogenaamd bezuinigingsmaatregel wordt gebruikt om de gemeentekas te spekken door onwetenden over een geldend parkeerverbod te bestraffen, en het ergste is dat de Nederlandse wet dit schandelijk onrecht mogelijk maakt. Er hoort vooral in de verkeerswetgeving duidelijkheid te bestaan en een zoneverbod met E1 zou nimmer gebruikt mogen worden om burgers in dwaling te brengen, terwijl men zich indekt met wet en regelgeving. Beleidsmakers zijn geen feodale heersers.
De opgelegde boetes staan onder vermelding van feitcode R584, dit is een gedraging in strijd met bord E1, al dan niet met zonale werking. Als het bord niet aan desbetreffende wegzijde is geplaatst, terwijl er onduidelijke zonale werking van kracht is, dan zou de boete onterecht moeten zijn. De meeste mensen verzetten zich echter niet en betalen de boete zonder bezwaar aan te tekenen. Is er hierin nog recht te halen?

Door Ton op   woensdag 5 juni 2019 8:20

Betr: Verboden parkeerverboden

Beste Ton,

Het is niet juist dat in geheel Amsterdam een parkeerverbodszone E1 van toepassing is. Lokaal kan dit wel van toepassing zijn op het gedeelte waar jij het over hebt. Je noemt geen straatnamen, dus ik kan het niet controleren.
Als de zone omsloten is door de zoneborden, dan is het parkeren buiten een parkeergelegenheid een verkeersovertreding. Een verkeersboete is dan slechts aan te vechten, indien je kan aantonen dat de zone niet gesloten is. Met andere woorden: als je ergens de zone in kan rijden, zonder dat je een zonebord E1 tegenkomt, dan is de boete aanvechtbaar. Anders zit er niets anders op dan de boete betalen.

Door Peter Veringmeier op   woensdag 5 juni 2019 8:26

Betr: Verboden parkeerverboden

HOELANG KAN EEN E1 PARKEERVERBOD VOOR EEN VERHUIZING BLIJVEN STAAN ?

op 7 mei is er een Parkeerverbod E1 geplaatst tot 30 JUNI met wegsleep voor een verhuizing

kan een parkeerverbod zo lang blijven staan voor een verhuizing?
er staat er een voor 2 maanden met wegsleepregeling en dat is dan een verhuzing.

Door H.van Schie op   woensdag 19 mei 2021 9:41

Betr: Verboden parkeerverboden

Beste H. van Schie,

Een parkeerverbodsbord is een beperking van de openbare ruimte, waarvoor bij het bord E1 voorzien van een onderbord met extra informatie een verkeersbesluit moet worden genomen door de wegbeheerder.

Sinds 2012 worden verkeersbesluiten bekendgemaakt in de voor ieder toegankelijke, elektronische Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Als voor dit parkeerverbod een verkeersbesluit is genomen kunt u bezwaar maken bij de wegbeheerder.Als de wegbeheerder geen verkeersbesluit neemt kunt u, als u een belanghebbende bent, alsnog verzoeken dat besluit te nemen.

Als de wegbeheerder schriftelijk weigert dat besluit te nemen of het besluit niet tijdig neemt wordt dit gelijk gesteld aan het nemen van het besluit. De belanghebbende kan dan alsnog bezwaar en beroep aantekenen(Art. 6.2 Awb).

De wegenverkeerswet geeft ruimte om in een algemene maatregel van bestuur (in dit geval het BABW) uitzonderingen te geven op de verplichting tot het nemen van een verkeersbesluit (zie o.a. artikel 34 en 35 BABW). Een van die uitzonderingen is ‘de uitvoering van werkzaamheden van voorbijgaande aard’.

In de wet- en regelgeving wordt geen concrete definitie gegeven van de term ‘van voorbijgaande aard’, maar artikel 37 BABW geeft een duidelijke grens voor de werkzaamheden, te weten voor vier maanden.

Indien u verder wilt ingaan op deze specifieke situatie dan adviseer ik u mij een foto te sturen van de betreffende situatie, met vermelding van de locatie. Ik kan u dan nader informeren over handhaafbaarheid van zowel het bord E1 als de wegsleepregeling.

Door Peter Veringmeier op   woensdag 19 mei 2021 10:07

Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren