Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
mei 17

Geplaatst door: Peter Veringmeier
vrijdag 17 mei 2013 15:00  RssIcon

In een artikel in Spits van 6 mei jl. stelt Veilig Verkeer Nederland (VVN) dat leveranciers van verkeersborden goud geld verdienen door gemeentes allerlei onzinnige en overbodige borden aan te smeren. De Vereniging trekt ten strijde tegen de wirwar van borden. Ook het Fietsberaad speelt in op deze saneringstrend met de oproep om fietspaaltjes te verwijderen, waardoor de kans op eenzijdige fietsongevallen verminderd.


Verkeersborden en –tekens zijn vooral bedoeld om verkeersdeelnemers te informeren over hoe zij geacht worden zich te gedragen en om verkeersdeelnemers te waarschuwen voor mogelijke gevaren. Verkeersdeelnemers zijn eerder bereid het gewenste gedrag feitelijk te vertonen als de regels helder, uitvoerbaar en daardoor ook acceptabel zijn. Door aanpassing van wegen en nieuwe functies worden vaak borden geplaatst zonder kritisch te kijken of dit echt noodzakelijk is. Bovendien wordt in nieuwe situaties het bestaande bordenbestand niet altijd opgeschoond. Ongemerkt groeit er dan een soort bordenwoud, met de bijkomende nadelen op het gebied van verkeersveiligheid, kosten en straatbeeld.


Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een automobilist slechts 10 tot 20% van de verkeersborden opmerkt bij het spontaan passeren. Daarnaast is het zelfs zo dat een teveel aan verkeersborden een afnemende verkeersveiligheid met zich meebrengt. Gebruikers kunnen de ‘echt’ belangrijke verkeersborden niet meer onderscheiden van de minder belangrijke. Bordensanering is dan wenselijk.


De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) waarschuwt in 2009 echter voor de risico’s van het klakkeloos verwijderen van verkeersborden zonder gedegen onderzoek naar nut en noodzaak.


Wethouders van gemeenten realiseren inmiddels deels hun besparingsdoelen met het verwijderen van borden en paaltjes, die hun voorgangers om net zo legitieme redenen in het verleden hadden geplaatst. In Landgraaf heeft men recent 400 overbodige verkeersborden verwijderd. Aalten verwijderde er 500 en ook in onder meer Arnhem, Delft, Den Haag, IJsselstein, Leeuwarden, Leiden en Venlo zijn het afgelopen jaar borden verdwenen. Amersfoort heeft ruim 90 fietspaaltjes geruimd en sommige gemeenten gaan nog een stapje verder. Enschede onderzoekt bijvoorbeeld of het ook met minder verkeerslichten uit kan.


Het saneren van overbodige verkeersborden kan jaarlijks veel kosten besparen, maar nut en noodzaak moeten goed worden aangetoond. Bezint voor u begint met het saneren van verkeersborden met de volgende tips:


Tip 1: Weet waar al uw verkeersborden staan

Door herindeling, stadsvernieuwing en nieuwbouw ontbreekt het de wegbeheerder vaak aan een totaaloverzicht waar welke verkeersborden staan. Door het ontbreken van een goed overzicht kan geen goed en strak beheer worden toegepast. De beste methode om wildgroei te voorkomen is regelmatig inspecteren. Leg daarom het bordenbestand vast in een digitaal bestand.


Tip 2: Kies bewust wat het doel is van de sanering

Bepaal per deelgebied of verkeerssituatie wat u wilt bereiken:

  1. Bordenluw; het ‘opschonen’ van het bordenwoud.
  2. Hierbij ligt de nadruk op het beantwoorden van vragen zoals ‘is dit bord overbodig of in strijd met de voorschriften? En ‘staat het bord op de juiste, meest logische, plaats?’.

  3. Bordenarm; het ‘aanpassen’ van de weginrichting.
  4. Het is vaak mogelijk om de ruimtelijke situatie met kleine ingrepen aan te passen. Borden kunnen dan vervangen worden door markering of infrastructurele maatregelen. Te denken valt aan het plaatsen van fietssymbolen op fietsstroken om parkeren of stilstaan langs de weg te voorkomen. Of het aanbrengen van een inritconstructie zodat een aparte voorrangsregeling overbodig wordt.

  5. Bordenvrij; het ‘herinrichten’ van de openbare ruimte.
  6. Bij grotere reconstructies kunnen in een integrale afstemming van de weg én zijn omgeving verkeersborden overbodig worden. De verkeersafwikkeling wordt dan onder invloed van sociale interactie en basisverkeersregels georganiseerd. Een stap in de richting van echte bordenvrije ‘shared space’.


Tip 3: Bekijk hoeveel u financieel kunt besparen

Borden worden vies, raken beschadigd, verouderen en zijn daarnaast gevoelig voor diefstal. Borden kosten daarom elk jaar geld door onderhoud en vervanging. Zeker als borden overbodig zijn is dit zonde van het geld en kan beter worden gekozen voor verwijdering. Een eenmalige investering, met jaren voordeel.


Tip 4: Zorg voor juridisch juiste verkeerssituaties

Het 'zomaar' weghalen van verkeersborden doet afbreuk aan de verkeersveiligheid. Bovendien is dit in strijd met de door de wegbeheerder in acht te nemen zorgplicht jegens de weggebruiker. Bij het ontbreken van borden of onjuist geplaatste borden kunnen juridisch problemen optreden op het gebied van aansprakelijkheid en handhaving. Bepaalde verkeersborden zijn niet verkeersbesluit plichtig en kunnen zonder administratieve verplichtingen verwijderd worden. Voor borden met een verkeersbesluit kan er vaak gekozen worden om meerdere borden in één besluit samen te voegen waardoor de administratieve druk sterk afneemt.


Tip 5: Leg beleidsmatig vast wanneer en in welke situaties ‘oude verkeersborden worden verwijderd en ‘nieuwe’ verkeersborden worden geplaatst

Voor het plaatsen van verkeersborden geeft de RVV 1990 aan dat er in de meeste gevallen terughoudend mee moet worden omgegaan. Aanpassing van de infrastructurele vormgeving heeft hierbij de voorkeur ten opzichte van het plaatsen van borden. Het effect van verkeersborden is namelijk gering zonder aanpassing van de wegen. Een doordacht gemeentelijk bebordings- en ontbordingsbeleid leidt tot onderbouwde beslissingen. Leg daarom saneringsregels van te voren vast en overleg hierover met de politie.


2 commentaren tot heden...


Betr: Minder verkeersborden

Denk ook eens aan de niet geregistreerde tijdelijke bouwborden en tekstborden die vaak achterhaald zijn of veel te veel nutteloze tekst dragen. Ik weet nog een super groot bord te staan "groot onderhoud riolering". Het werk riolering is al 4 jaar geleden opgeleverd. Maar als je in je bestek het toepassen van dat bord al bij neerzetten voor 100 % hebt betaald en de aannemer gaat failliet kom je geld te kort. Beter is het bij langdurige werken in een bestek 2 posten op te nemen 1 voor plaatsen en 1 voor verwijderen. Dan kom je én geen geld te kort maar kom je deze post aan het eind van het werk vanzelf weer tegen en denk je aan het opruimen.

Hoe vaak zien we geen tekstborden die wat tekst aangaat allang achterhaald zijn; het kost onnodig tijd de nutteloze info te lezen met een extra gevaar voor de veiligheid en het wel nuttige informatiedeel dringt niet eens meer door.

Denk ook eens na over onderborden. ik zie de term "m.u.v." en de tekst die er staat maar al te vaak volkomen fout staan; soms ontstaan zelfs onmogelijk situaties.

Door Ron Reijnders op   maandag 27 mei 2013 11:55

Betr: Minder verkeersborden

Onlangs heeft CROW Levende Stad een interessante bijeenkomst georganiseerd bij de gemeente Ede: 'Weg met die obstakels'.
Dit ging over de mogelijke opruimacties, van paaltjes, verkeersborden en ander straatmeubilair, binnen een gemeente om zo de buitenruimte schoon, leeg en veilig te houden.
Doel van de bijeenkomst was om te kijken wat voor obstakels je kunt verwijderen uit de openbare ruimte, hoe je structurele opruimacties kunt organiseren en wat dit met de kosten van het beheer doet. Sprekers waren Kees Hin van de gemeente Arnhem, elk kwartaal schouwen zij een stadsdeel om te bekijken welke obstakels verwijderd kunnen worden. En Mark Stemerdink, gemeente Amersfoort, een van de eerste gemeenten die grootschalig fietspaaltjes ruimde en overbodige verkeersboden.

Door Barbara Hasselaar - van Rijzewijk - CROW consulent op   maandag 1 juli 2013 18:25

Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren