Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
okt 21

Geplaatst door: Peter Veringmeier
dinsdag 21 oktober 2014 10:43  RssIcon

Nederland kent vanaf 1 januari 2015 veertien nieuwe verkeersborden. Dat blijkt uit een ontwerpbesluit van wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 dat minister Schultz - van Haegen eind september naar buiten heeft gebracht. Volgens de minister moeten de nieuwe verkeersborden vooral bijdragen aan de duidelijkheid in het verkeer in een aantal situaties. Bij het ontwerpbesluit zelf zijn echter wel een aantal kanttekeningen te plaatsen. Het lijkt erop dat niet over alle borden evengoed is nagedacht. In deze weblog lees je er meer over.


Wat meteen opvalt is dat het ontwerpbesluit vooral gaat over in het algemeen kleine verbeteringen en het herstel van redactionele fouten. Dit met uitzondering van de wijziging om een milieuzone niet langer uitsluitend in te stellen voor bepaalde vrachtauto’s, maar ook voor categorieën oudere bestel- en personenauto’s. Over de nieuwe verkeersborden wordt in het ontwerpbesluit slechts gewezen naar een wijziging van bijlage I van het RVV 1990, waarin nieuwe verkeersborden zijn ingevoegd.


Belang van invoering

Enkele verkeersborden die erbij komen zijn logisch. Denk hierbij aan verkeersbord F11 en F12. Deze gaan over het verplicht gebruik van passeerstroken door motorvoertuigen (max 25 km/h).


Hetzelfde geldt ook voor de borden L20 en L21 voor uitwijkplaatsen. In Nederland zijn al op diverse gebieden dergelijke passeerstroken en uitwijkplaatsen aangelegd. Met behulp van steeds verschillende verkeersborden werd de functie uitgelegd. Dus standaardisering is logisch en verstandig. Dat zou wat mij betreft ook met andere informele verkeersborden en verkeerstekens mogen. Verkeersregels moeten eenduidig en logisch zijn. Er mag geen ruimte zijn voor improvisatie door de wegbeheerder.


Bij de overige tien nieuwe verkeersborden kan ik het belang van invoering overigens niet ontdekken. Doelgroepstroken en -banen kennen we al jaren en waren altijd duidelijk te herkennen, ook zonder verkeersborden. In het buitenland zien we de verkeersborden daarvoor overigens wel. De reden van invoering moet volgens de NEN-commissie Verkeerstekens dan ook in deze richting gezocht worden. De kern van deze nieuwe verkeersborden is dat er per doelgroepstrook en -baan een apart verkeersbord komt. De doelgroep moet deze rijstrook of rijbaan gebruiken, andere weggebruikers mogen deze weggedeelten niet gebruiken, uitgezonderd als ze een ontheffing hebben.


Juridische grondslag is mager

Dit roept bij mij dan de vraag op welke juridische grondslag de nieuwe borden hebben. In hoofdstuk 2, paragraaf 1: Plaats op de weg zijn geen wetsartikelen toegevoegd, die doormiddel van deze borden kunnen worden gehandhaafd. Artikel 10 vermeldt ‘andere bestuurders dan die genoemd in de artikelen 5 tot en met 8 gebruiken de rijbaan’, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende soorten rijbaan. Als we dit vergelijken met andere bestuurders, dan zien we duidelijk vermeld staan, hoe die bestuurders zich dienen te gedragen. Neem bijvoorbeeld de fietsers:

Artikel 5.1 vermeld: Fietsers gebruiken het verplichte fietspad of het fiets/bromfietspad, wat kan worden aangeduid met bord G11 of G12a;

Artikel 5.2 vermeld: Zij gebruiken de rijbaan indien een verplicht fietspad of het fiets/bromfietspad ontbreekt.


Er wordt dus nergens melding gemaakt, dat bijvoorbeeld bussen nu een Verplichte rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen moeten gebruiken.


Daarnaast is er wel een bord voor lijnbussen, maar niet voor busstroken of busbanen. En bij ‘einde rijstrook’ wordt wel gesproken over ‘bus’, maar niet meer over ‘lijnbus’.


Een ander voorbeeld is het nieuwe bord F11 (passeerstrook). De minister schrijft in haar toelichting dat de stroken niet meer kunnen worden gebruikt door overig verkeer als oneigenlijke parkeerplaats. Er staat nergens vermeld dat de strook niet als parkeerplaats mag worden gebruikt door motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h. Stel je voor dat dit gebeurt. Hoe kan een tweede voertuig dan nog gebruik maken van de verplichte rijstrook.


Doordat een koppeling van wetsartikelen aan de nieuwe verkeersborden ontbreekt, ontbreekt naar mijn mening ook de juridische grondslag om op deze borden te kunnen handhaven.


Geboden of andersoortige borden

Als we naar bijlage I van het RVV 1990 kijken, dan zien we dat 12 van de nieuwe borden zijn ingevoegd bij de F-groep: overige geboden en verboden. Dit komt overeen met de wens van de NEN-commissie Verkeerstekens, die geadviseerd heeft om de borden zodanig in te delen dat er geen sprake is van een verplicht gebruik, maar van een exclusief recht om een rijstrook te mogen gebruiken. Indien de borden in de serie G zouden hebben gestaan dat zou het een verplichte strook worden voor de betreffende voertuigen en dit was niet de bedoeling.


Het bevreemd mij dan dat bij de omschrijving van de borden F11, F12 , F19, F20, F21 en F22 duidelijk vermeld staat dat het gaat om verplicht gebruik. Dus vrachtauto’s en lijnbussen mogen niet meer op de rijstroken ernaast rijden, zoals ook in de toelichting staat vermeld.


In het geval van verplicht gebruik horen de borden helemaal niet thuis in de F-groep, maar hadden ze ingedeeld moeten worden in de G-groep: verkeersregels.


Vormgeving

Verkeersborden zijn er in verschillende categorieën. Sommige geven verboden weer voor het wegverkeer in het algemeen of bestuurders van bepaalde voertuigen in het bijzonder, andere verkeersborden leggen juist verplichtingen op of geven informatie aan de verkeersdeelnemer. Het uiterlijk van de borden werd het laatst vastgesteld in 1968 tijdens de Vienna Convention on Road Signs and Signals. Het idee van de Europese verkeersbordnorm is dat vormen en kleuren voor het aanduiden van dezelfde doeleinden worden gebruikt.


Verkeersborden hebben niet zomaar een vorm en kleur. Aan de vorm én de kleur én het teken zie je wat het verkeersbord betekent. Er zijn vijf soorten borden te onderscheiden:


Indien het de bedoeling was om aan te geven dat er een rijstrook voor een bepaalde groep bestuurders aanwezig is, dan behoren het dus kijk hier is-borden te zijn. Deze borden moeten vierkant of rechthoekig zijn vormgegeven en blauw van kleur zijn. De borden zijn echter rond en blauw, wat behoort tot de bordengroep je moet hier.


Als we de systematiek consequent volgen, dan zouden de borden F11, F12 , F19, F20, F21 en F22 rond moeten zijn en in de G-groep behoren te worden ingevoegd. De overige borden F13, F14, F15, F16, F17 en F18 horen vierkant van vorm te zijn en kunnen dan in de F-groep worden ingevoegd.


Nu echter deze 12 borden in de F-groep worden ingedeeld, terwijl de weggebruiker gewend is dat verplicht gebruik wordt aangeduid met een rond blauw bord (denk aan het fietspadbord G11), wordt onnodig verwarring opgeroepen.


Verwarring alom

De verwarring is compleet, want wat wordt er nu allemaal bedoeld?


In de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens staat niet voor niets in artikel 59 vermeld dat overtreding van artikel 2 een strafbaar feit is. De wetgever heeft daarmee duidelijk bedoeld dat het verboden is voorwerpen, inrichtingen of borden, van welke aard ook, die het verkeer in verwarring zouden kunnen brengen op, langs of boven de wegen aan te brengen, te doen aanbrengen, of aangebracht te houden. Diezelfde wetgever maakt zich nu echter schuldig aan zijn eigen wetgeving door de nieuwe vormgeving en indeling van de 12 ronde borden.


Het lijkt erop dat de minister goedbedoeld nog snel even de 14 nieuwe borden heeft willen toevoegen aan het ontwerpbesluit. Ik ben echter bang dat er snel een aanvullend besluit zal moeten komen om verbeteringen en het herstel van redactionele fouten aan te brengen.

 


Op onze informatiepagina over nieuwe wetgeving leest u nog meer over de wetswijzigingen die bij het ministerie in voorbereiding zijn.

 

15 commentaren tot heden...


Betr: Kanttekeningen bij 14 nieuwe verkeersborden

De opmerking over dat het in het RVV 1990 onvoldoende geregeld zou zijn over de plaats op de weg vind ik iets te kort door de bocht. Daarin is namelijk ook niet geregeld bij plaats op de weg dat op een busstrook of busbaan alleen (lijn)bussen of autobussen mogen rijden...

Ga je nog opmerkingen maken naar het ministerie over jouw bevindingen? Nu lijkt me dat een uitgelezen mogelijkheid, benieuwd ook naar wat hun reactie dan zal zijn.

Door Xander op   dinsdag 21 oktober 2014 21:18

Betr: Kanttekeningen bij 14 nieuwe verkeersborden

Xander,

Ik adviseer je nog eens te kijken naar artikel 81 RVV 1990, hoofdstuk III Verkeerstekens, paragraaf 4: Verkeerstekens op het wegdek:
Busbanen en busstroken waarop het woord «BUS» is aangebracht mogen slechts worden gebruikt door bestuurders van een lijnbus, een autobus of een tram. Busbanen en busstroken waarop het woord «LIJNBUS» is aangebracht mogen slechts worden gebruikt door bestuurders van een lijnbus of een tram.
Verder is in artikel 23, eerste lid, onderdeel f, RVV 1990 geregeld dat op de rijbaan langs een busstrook een bestuurder zijn voertuig niet mag laten stilstaan.

Ik heb enkele weken geleden al enkele vragen uitgezet bij onze rijksoverheid. Hoewel er uitdrukkelijk beloofd wordt om binnen 2 dagen te reageren heb ik nog steeds geen antwoord mogen ontvangen.

Door Peter Veringmeier op   vrijdag 24 oktober 2014 16:44

Betr: Kanttekeningen bij 14 nieuwe verkeersborden

Eigenlijk geeft u dus zelf al het antwoord ten aanzien van het gebruik van de busstroken / -banen Of u moet vallen over het woord 'mogen', dan wel 'moeten'. Dat lijkt me meer een geval van 'letter van de wet' en 'geest van de wet'.
Jammer dat u nog geen reactie hebt gekregen van het ministerie. Laten we goede hoop hebben dat dat nog komt. Liever een gedegen reactie dat iets langer op zich heeft laten wachten, dan een snelle, maar weinig zinvolle...

Door Bertus op   maandag 3 november 2014 15:09

Betr: Kanttekeningen bij 14 nieuwe verkeersborden

Aan alle kanten wordt getracht minder bebording neer te zetten en juist via een goede infrastructurele oplossing duidelijkheid aan de weggebruiker te geven. Ik voorzie dat met deze nieuwe borden er dus nog meer borden (die niet gezien worden...) langs de weg worden geplaatst, waarbij sommige borden ook niet eens worden gesnapt door de weggebruikers.... Een bord trambaan? trambaan met bus? eind trambaan? Ongetwijfeld komen op deze borden weer uitzonderingen enz. Mijn conclusie dit gaat het niet duidelijker maken in verkeersbord Nederland...

Door Arie Vijfhuizen, senioradviseur verkeersveiligheid op   zondag 2 november 2014 11:39

Betr: Kanttekeningen bij 14 nieuwe verkeersborden

Ik heb liever dat o.a. borden als fietsstraat en dat gecombineerde bord 'fietspad met aanliggend voetpad' (wat je wel in buitenland ziet en dus weer een paal en bord scheelt) wettelijk worden. Of dat rood asfalt wettelijk staat voor fietspad zodat je al die borden niet meer hoeft te plaatsen.

Door Lars Duin, verkeerskundige Amsterdam Nieuw-West op   zaterdag 1 november 2014 12:48

Betr: Kanttekeningen bij 14 nieuwe verkeersborden

Dat zouden wellicht betere aanvullingen, veranderingen zijn dan deze nieuwe borden!

Door Arie Vijfhuizen, senioradviseur verkeersveiligheid op   zondag 2 november 2014 11:38

Betr: Kanttekeningen bij 14 nieuwe verkeersborden

Beste Lars en Arie,

Ik ben het met jullie eens dat andere verkeerstekens meer tot reductie en duidelijkheid van borden kan leiden dan de door de commissie Verkeerstekens geadviseerde borden. Ikzelf zou bijvoorbeeld ook graag zien dat blokmarkeringen bij oversteekvoorzieningen voor fietsers de betekenis krijgen dat fietsers in de voorrang zijn en dat bij toepassing van kanalisatiestrepen de fietsers voorrang moeten verlenen. Dit alles met als doel voorspelbaar verkeersgedrag.

Maar ook daarvoor zal de wetgeving moeten worden aangepast. Met het alleen maar toevoegen van bijvoorbeeld een gecombineerd bord 'fietspad met aanliggend voetpad' ben je er nog niet. Feitelijk is namelijk al in artikel 4 RVV 1990 geregeld dat voetgangers het fietspad mogen gebruiken indien trottoir en voetpad ontbreken. Het bord G11 en G13 hebben nu dus al de betekenis van gecombineerd gebruik. Alleen begrijpen weggebruikers dat niet altijd, waardoor wegbeheerders weer de neiging hebben om er allerlei onderborden onder te plaatsen, zoals 'let op wandelaars'. Waarmee vervolgens weer een precedentwerking wordt geschapen, omdat die onderborden niet overal worden geplaatst.

Het toekennen van een wettelijke status aan rood asfalt geeft volgens mij meer complicaties. Er worden momenteel immers ook zebrapaden aangelegd op (vaak verhoogd) rood asfalt. Bovendien moeten we het onderscheid tussen fietspaden, fietsstroken en fietssuggestiestroken niet uit het oog verliezen. Dit wordt momenteel aangegeven door middel van een verkeersbord of het al dan niet toepassen van een fietssymbool. Ik kom in de praktijk zowel fietsstroken als fietssuggestiestroken tegen die in rood asfalt liggen. Fietspaden zie je met grijs asfalt, rood asfalt, rode betontegels en grijze betontegels.

Door Peter Veringmeier op   zondag 2 november 2014 12:42

Betr: Kanttekeningen bij 14 nieuwe verkeersborden

Ik had het niet over gecombineerd gebruik van een fietspad, maar over een fietspad met direct daaraan liggend voetgangersgedeelte op a-niveau. Dit zie je vaak in parkstroken. Je hebt dus rood fietsasfalt met een strook zwart voor voetgangers.

Er zijn tegenwoordig zoveel kleurtoepassingen dat het voor een weggebruiker ook niet duidelijk is. Ik heb al blauwe, gele, regenboogoversteken gezien. En die liggen dan nog geen eens bij scholen. Als kleuren bijv. alleen bij scholen zouden worden aangebracht dan zou een weggebruiker weten dat er kinderen kunnen oversteken etc. En dan zou rood asfalt alleen voor fietspaden gebruikt kunnen worden.

Door Lars Duin, verkeerskundige Amsterdam Nieuw-West op   woensdag 5 november 2014 15:15

Betr: Kanttekeningen bij 14 nieuwe verkeersborden

Lars, ik denk dat wij er samen wel uitkomen.

Terug naar de discussie die ik begon:
Het ministerie van I&M heeft mij op 31 oktober een ontvangstbevestiging gestuurd, met de mededeling dat ik binnen 4 weken een reactie mag verwachten.

Wordt dus vervolgd...

Door Peter Veringmeier op   woensdag 5 november 2014 15:19

Betr: Kanttekeningen bij 14 nieuwe verkeersborden

Eens met de opmerkingen dat de nieuwe borden verwarring kunnen oproepen. Zo viel mij gelijk op dat bij de borden F13, F17 en F19 gesproken wordt over "lijnbussen" en niet over "autobussen". Dit zijn twee verschillende begrippen. De borden C7a en C7b wordt namelijk over "autobussen" gesproken, terwijl dit wel hetzelfde symbool is. Artikel 67.3 RVV heeft het over dat symbolen op onderborden dezelfde betekenis hebben als die welke in bijlage 1 zijn opgenomen. De vraag is dan welk symbool dan bedoeld wordt: de lijnbus of de autobus. Graag jullie visie hierop.

Door Guido Seegers, verkeersdocent, opleider voor rijin op   zaterdag 29 november 2014 16:33

Betr: Kanttekeningen bij 14 nieuwe verkeersborden

F12 heb ik me helemaal aan geïrriteerd. Hoe kan een landelijke commissie dit verzinnen? Dergelijke passeerstrook houden altijd fysiek op te bestaan en het einde bord blijft dan achterwege, zoals bij de andere einde-borden. Over het in de hand wekken van nieuwe overbodige bebording gesproken. Wetgever in strijd met eigen wet (inleiding BABW, II-1), pfff.

Door Klaas op   woensdag 7 januari 2015 12:49

Betr: Kanttekeningen bij 14 nieuwe verkeersborden

De eerder aangekondigde wijzigingen van het RVV 1990, waarin onder meer de nieuwe verkeersborden ter sprake kwamen, en waarvan bekend was gemaakt dat deze maatregelen per 1 januari 2015 een feit zouden worden zijn NIET in werking getreden. Er is bij het ministerie een fout gemaakt met betrekking tot de publicatie en dat heeft geleid tot onduidelijkheid. Het ministerie streeft nu naar inwerkingtreding per 1 juli 2015. Het is echter mogelijk dat er nog aanpassingen aan teksten / borden zullen plaatsvinden. Ik hou jullie op de hoogte.

Door Peter Veringmeier op   woensdag 7 januari 2015 13:13

Betr: Kanttekeningen bij 14 nieuwe verkeersborden

Op 6 november 2014 kreeg ik van het ministerie van I&M slechts antwoord op 1 van de gestelde vragen:

U vraagt waarom de in september 2014 bekend geworden ontwerpen voor nieuwe verkeersborden in categorie F geplaatst zijn in plaats van in categorie G van bijlage I bij het RVV 1990.

De reden hiervoor is dat er geen met de betekenis van de borden corresponderende verkeersregel in het RVV 1990 voorkwam. Daardoor kwamen de deskundigen in de voorbereiding tot de conclusie dat plaatsing in de categorie "G Verkeersregels" van bijlage I juist niet in het systeem zou passen en plaatsing in categorie F wel.

Door Peter Veringmeier op   maandag 14 augustus 2017 13:11

Betr: Kanttekeningen bij 14 nieuwe verkeersborden

Hoe zit dat met ontheffen op bord F13, rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen. Bord F13 zelf is niet opgenomen in opsomming in art 87 RVV 1990. Ik kan niet aansluiten bij het wel in art 87 genoemde art 81, waar slechts sprake is van het woord op de baan of strook. Of moet ik bord F13 ondersteunend uitleggen aan art 81?

wie weet het?

Door Sicco Altenburg (gemeente Hilversum) op   woensdag 30 augustus 2017 11:27

Betr: Kanttekeningen bij 14 nieuwe verkeersborden

Beste Sicco,

Je loopt meteen tegen de beperkingen aan waar ik al voor gewaarschuwd heb in mijn blog. De juridische grondslag is heel mager. Artikel 81 en 87 bieden geen ondersteuning om op bord F13 een ontheffing te verlenen. Doordat een koppeling van wetsartikelen aan de nieuwe verkeersborden had het ministerie dit kunnen voorkomen.

Om dit probleem te voorkomen kan je dus beter de oude methode handhaven: toepassen van het bord C1 met onderbord OB62. Dan kan je wel gebruik maken van artikel 87 om een ontheffing te verlenen.

Door Peter Veringmeier op   woensdag 30 augustus 2017 16:44

Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren