Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
sep 26

Geplaatst door: Peter Veringmeier
maandag 26 september 2016 9:50  RssIcon

De borden E1, E2 en E3 verbieden niet langer het parkeren in de berm. De reikwijdte ervan is sinds een uitspraak van het gerechtshof Arnhem op 23 mei 2016 beperkt tot de rijbaan, op basis van het Verdrag van Wenen. Het Verdrag van Wenen gaat sinds 8 november 2008 vóór het RVV 1990.


Tot 23 mei was van belang dat onder het begrip weg in de zin van artikel 65, tweede lid, van het RVV 1990 wordt verstaan de voor het openbaar verkeer openstaande weg, zoals gedefinieerd in artikel 1, onder b van de WVW 1994 (dus van bermsloot tot bermsloot).


Daarbij waren de onderborden met de tekst “Geldt ook voor de berm” dus volstrekt overbodig. Ze schepten ook nog eens verwarring, want mocht je dan wel in de berm parkeren als een dergelijk onderbord niet was geplaatst? Niet dus.


Het is zelfs verboden een dergelijk onderbord te plaatsen. Op grond van het arrest van 23 mei gelden E1, E2 en E3 immers alléén nog maar voor de rijbaan en op grond van artikel 8 BABW mag de werkingssfeer van gebods- en verbodsborden alleen worden beperkt (en dus niet worden uitgebreid).


Aanleiding

Op 25 februari 2012 parkeerde een automobilist zijn auto in de berm van de Bosscherweg in Maastricht. In deze straat gold een parkeerverbod (bord E1). De kentekenhouder werd bekeurd, waar hij bezwaar tegen aantekende. Hij voerde aan dat bord E1 geen werking had omdat hij niet op de rijbaan maar in de berm stond geparkeerd. De kantonrechter in Maastricht verwierp het verweer (op 22 mei 2014) met de motivatie dat bord E1 voor de hele zijde van de openbare weg geldt, dus ook voor de berm.


Arrest Gerechtshof

Het hof verklaarde in zijn uitspraak op 23 mei 2016 het beroep van betrokkene gegrond en vernietigde het vonnis van de kantonrechter te Maastricht, onder verwijzing naar een eerdere uitspraak van 25 oktober 2013 op dit punt van de kantonrechter in Haarlem. Die kantonrechter sprak een betrokkene in een soortgelijke situatie vrij omdat naar zijn mening het parkeerverbod op basis van het Verdrag van Wenen, slechts voor de rijbaan geldt en niet voor de berm. Nederland was betrokken bij de totstandkoming van het Verdrag van Wenen en is op 8 november 2008 toegetreden als verdragsluitende partij. Hoewel onder de definitie ‘weg’ van onze Wegenverkeerswet 1994 ook de berm valt, gaat de bepaling (het parkeerverbod E1 geldt alleen voor de rijbaan) van het Verdrag dus vóór, zo oordeelde nu ook het gerechtshof.


Achter een verkeersbord E1 mag in de berm worden geparkeerd sinds de uitspraak van het gerechtshof Arnhem. In een aanvullend arrest van 16 juni 2016 stelt het hof dat de regel dat bord E1 het parkeren in de berm niet verbiedt, zich ook uitstrekt tot een parkeerverbodszone als bedoeld in artikel 66 RVV 1990.


Wat nu?

Door dit arrest van het gerechtshof is het bekeuren voor parkeren in de berm bij de borden E1, E2 en E3 niet meer toegestaan. Welke mogelijkheden heeft de wegbeheerder nu om het parkeren toch tegen te gaan. Ik heb de verschillende opties voor je op een rijtje gezet:

 

 1. Laten we eens kijken of de Nederlandse wetgever ons kan helpen.


  In artikel 1 WW 1994 staat onder b vermeld:

  wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten;


  In artikel 10 lid 1 RVV 19910 staat vermeld:

  Andere bestuurders dan die genoemd in de artikelen 5 tot en met 8 gebruiken de rijbaan. Deze bestuurders en voetgangers die een aanhangwagen voortbewegen die kennelijk bestemd is om door een motorvoertuig te worden voortbewogen, mogen voor het parkeren van hun voertuig tevens andere weggedeelten gebruiken, behalve het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad.


  Het Verdrag van Wenen heeft hier dus in feite aan toegevoegd “… en de berm.”


  Artikel 65 RVV 1990 vermeld:

  2. De verkeersborden E1, E2 en E3 van bijlage I gelden slechts voor de zijde van de weg alwaar zij zijn geplaatst.

  3. Het parkeren van een voertuig en het plaatsen van een fiets en van een bromfiets is echter toegestaan op de daartoe bestemde weggedeelten.


  Het lijkt dus logisch dat onze wetgever artikel 65 lid 2 gaat aanvullen met bijvoorbeeld de tekst “en de ernaast gelegen berm.”, zodat de verkeersborden ook weer voor bermen van kracht worden. Als wegbeheerders het parkeren in de berm wel toestaan dan kunnen ze de berm hiervoor fysiek aanpassen en die gedeelten van de berm voorzien van een bord E4 (parkeergelegenheid). Ook is het mogelijk om dan onder het bord E1, E2 of E3 een onderbord te plaatsen, waarop een uitzondering wordt aangegeven voor de berm met bijvoorbeeld de tekst "bermparkeren toegestaan".

 2.  

 3. Zolang de wetgever de tekst van artikel 65 lid 2 niet aanpast, kan artikel 5:11 uit het model Algemene plaatselijke verordening (APV) 2016 van de VNG uitkomst bieden.


  Artikel 5:11 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen

  1. Het is verboden met een voertuig te rijden door een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook, of het daarin te doen of te laten staan.

  2. Dit verbod is niet van toepassing:

  a. op de weg; (enzovoort)


  Vóór 8 november 2008 werd dit APV artikel feitelijk onrechtmatig toegepast. De superioriteitsregel was namelijk van toepassing, waarbij een regeling van een hoger orgaan prevaleert. Dit betekent dat als één en ander via bijvoorbeeld het RVV 1990 is geregeld het verboden is om daarover iets te “verordonneren” in een APV-bepaling. Het gerechtshof Arnhem heeft zich hier nog eens recent over uitgesproken in een arrest van 28 april 2016 tegen de gemeente Nijmegen.


  Nu het gerechtshof Arnhem in zijn arrest van 23 mei 2016 duidelijk heeft gemaakt dat een berm niet tot de weg mag worden gerekend (superioriteit van het Verdrag van Wenen boven het RVV 1990), biedt artikel 5:11 APV (met wellicht enige aanpassing) regelgevende uitkomst, zodat het parkeren in (groene) bermen waar nodig kan worden aangepakt.


  Wel is dan een bestuurlijke vaststelling van de APV (via B&W mandaat of raad) vereist om te kunnen handhaven (en daarmee politieadvies) en moeten de vastgestelde sancties in de APV ook geformuleerd zijn.

 4.  

 5. Het aanbrengen van gele (on)onderbroken strepen is geen oplossing. Uit de tekst in het Verdrag is op te maken dat ook naast de gele (on)onderbroken streep in de berm mag worden geparkeerd, deze tekst luidt: “All prohibitions and restrictions of parkingshall apply only on the side of the carriageway on which the signs are placed”. Ofwel: “Alle verboden en beperkingen met betrekking tot het parkeren zijn uitsluitend van toepassing aan de zijde van de rijbaan waar de tekens worden geplaatst”. Er vanuit gaand dat met ‘Signs’ wordt bedoeld ‘tekens’, inclusief verkeerstekens op het wegdek. Een ‘verkeersbord’ is immers een ‘Roadsign’.

 6.  

 7. Als de wegbeheerder niet wil dat er in de berm wordt geparkeerd, kan dit ook onmogelijk worden gemaakt door het nemen van fysieke maatregelen zoals paaltjes, afrasteringen en dergelijke.

 8.  

 9. Het verharden van een berm biedt onvoldoende recht om het parkeren te verbieden. In een aanvullend arrest van 9 juni 2016 vermeldt het hof dat als een wegbeheerder een groenstrook verhardt, dit door het hof slechts gezien wordt “om de groenstrook/berm niet beschadigd te krijgen door het verkeer”. Wil een wegbeheerder dus duidelijk maken dat een verhard gedeelte niet bestemd is om op te parkeren, dan moet dit weggedeelte bijvoorbeeld als trottoir of voetpad worden ingericht.

 10.  

 11. Ook kan worden gedacht aan het plaatsen van lage struiken, bloembedden en dergelijke, waardoor wordt tegengegaan dat weggebruikers hun voertuig daar parkeren. Hierbij moet het wel heel duidelijk zijn dat het plantsoen niet tot discussie lijdt. De overeenkomst tussen bermen, beplantingen of groenstroken, parken of plantsoenen is immers dat er wel wat gras in staat. Een duidelijke scheiding is in de praktijk vaak niet te vinden en het arrest van het gerechtshof verandert niets aan deze discussie.


Eén ding is zeker: áls er sprake is van een (toegankelijke) berm, mag je er vanaf 23 mei 2016 overal parkeren ook al staat er een bord E1, E2 of E3. Wel blijft het opletten bij betaald parkeren. Ook als je in de berm staat moet je het verschuldigde parkeergeld betalen.

 


Deze blog is 07 oktober 2016 ook geplaatst op de website van PARKEER24.

Deze blog is 13 oktober 2016 ook geplaatst op de website van VERKEERSKUNDE.

 

21 commentaren tot heden...


Betr: Parkeerverbod geldt niet meer voor de berm. Wat nu?

Nou ben ik in de 'oplossingen' nog niet echt wijzer geworden.
Ten eerste denk ik dat het parkeren in de berm maar een klein probleem is. Meestal slechts bij evenementen een sporttoernooi, een jaarmarkt e.d. De vraag is dan meteen al is het zo erg dat er op dat soort dagen in de berm wordt geparkeerd? ik denk dat het erg is bij een slappe gevaarlijke berm en die combi komt maar zelden voor.
De oplossingen:
plaatsen van paaltjes: ik vind daar nogal wat nadelen aan zitten. Ik vind het onnodig gevaarlijk, persoonlijk zou ik dan kiezen voor het op die dag plaatsen van pennen en rood wit lint. 99,9 procent van de mensen houdt zich er dan keurig aan.
Aanbrengen van struiken beplanting. Dat maakt het structureel duurder in onderhoud. Voor die paar dagen waarvoor je het doet geen logische keuze. maar ook is er gevaar voor slecht onderhoud, slechter uitzicht etc. Ik ben er niet kapot van. Nabij een sportterrein vind ik het een logische keus maar in de meeste gevallen niet.

Moeten we niet gewoon het verdrag voor lief nemen en een beetje ongehoorzaam zijn. Toch dat onderbordje toepassen? is het echt zo erg als iemand zijn voertuig er toch neerzet en geen bekeuring kan krijgen ? 99 procent zal zich er vast nog steeds aan houden.

Door ron reijnders op   dinsdag 27 september 2016 8:53

Betr: Parkeerverbod geldt niet meer voor de berm. Wat nu?

Beste Ron,

Jouw oplossingen zijn uitsluitend gericht op een tijdelijk parkeerverbod en niet op een structurele oplossing. De oplossing van pennen en rood-wit lint (waar ik zelf geen voorstander van ben) is niets meer dan een tijdelijke variant op mijn vierde optie.

Ik ga niet mee in je advies om toch maar het onderbordje te plaatsen. In feite adviseer je de wegbeheerder om een strafbaar feit te plegen. Dit gaat in tegen de integriteit en voorbeeldfunctie van een bestuursorgaan. Nog los van de precedentwerking die dit met zich meebrengt.

Door Peter Veringmeier op   woensdag 28 september 2016 16:43

Betr: Parkeerverbod geldt niet meer voor de berm. Wat nu?

Klopt, dat schreef ik ook dat mijn opmerking slaat op de situatie van 1 of enkele dagen per jaar en dat je bij een permanente behoefte iets anders moet doen. Dat onderbordje sloeg dan ook op die ene dag. (waarmee het grootste deel van alle problemen denk ik al in zicht hebt).
Ik adviseer dus in mijn ogen niet een strafbaar feit te plegen maar het probleem op een andere wijze te benoemen dat n.m.m. bij de wetgever behoort te liggen om opgelost te worden. Laat de wegbeheerders klagen bij de wetgever; anders gaan 'we' rare investeringen doen waar ook veel mensen niet op zitten te wachten. We moeten een (wets)probleem niet oplossen door een ander probleem te creëren. Ik denk liever niet in verplaatsen van problemen. Laten we gewoon een nieuw bord introduceren bijv. met het woord "+Berm" IN het symboolbord zelf. (dan ben je de beperkende mogelijkheden van het onderbord kwijt)

Door ron reijnders op   woensdag 28 september 2016 18:58

Betr: Parkeerverbod geldt niet meer voor de berm. Wat nu?

In het arrest staat ook dat er kan worden bekeurd voor het als bestuurder van een motorvoertuig niet gebruik maken van de rijbaan (binnen de bebouwde kom), vanwege strijdigheid met artikel 10 van het RVV 1990. In artikel 10 staat dan wel dat bestuurders voor parkeren ook van andere weggedeelten gebruik mogen maken, maar het arrest volgende, valt de berm niet onder het begrip "weg". Wat vinden jullie van deze gedachtengang?

Door Patricia Nolsen op   maandag 3 oktober 2016 10:30

Betr: Parkeerverbod geldt niet meer voor de berm. Wat nu?

Mijn gedachten hierover zijn wel helder. We moeten af van het automatisme, dat overal de auto kan worden neergezet als het niet expliciet verboden is. Een auto hoort thuis op eigen erf of een aangewezen plek in de openbare ruimte: de rijbaan of een parkeerplaats. Een groene en onverharde berm is niet bedoeld om te parkeren. Hoe te regelen? Misschien via de APV.

Door Léon Lurvink, Adviseur en projectleider verkeer & op   maandag 17 oktober 2016 11:00

Betr: Parkeerverbod geldt niet meer voor de berm. Wat nu?

Interessante blog Peter. Ik had mezelf dezelfde vragen ook al gesteld en in deze blog geef je hierop aanvullingen. Zie deze discussiegroep op linkedin: www.linkedin.com/groups/738807/738807-6179917634205736962

Overigens stelt prof. mr. Willem Konijnenbelt, gewezen hoogleraar staats- en bestuursrecht, oud-staatsraad en ervaren wetgevingsdocent: “ik vrees dat de redenering van het Hof niet deugt. De WVW 1994 geeft in artikel 1 een definitie van 'weg' die geldt voor 'deze wet en de daarop berustende bepalingen'. Dus ook voor het RVV. Dat heeft het Hof over het hoofd gezien of er in elk geval geen aandacht aan besteed. Ook is het Hof niet nagegaan of het Verdrag van Wenen inmiddels voor Nederland geldt en of Nederland in dat geval, een voorbehoud heeft gemaakt dat het toepassen van het parkeerverbod op de berm zeker stelt".

In de verdere discussie kwam ook de interessante mening naar voren dat "het Verdrag er niet toe strekt om rechtstreeks te werken, in die zin dat burgers rechtstreeks rechten kunnen ontlenen aan het Verdrag. Hieruit volgt dat de kantonrechter geheel ten onrechte heeft geoordeeld dat in de beroepsprocedure van de WAHV het Verdrag inzake verkeerstekens de bepalingen van de WVW 1994 c.a. aan de kant kan zetten".

Gezien je interessante blog zou ik je willen vragen je in de discussie te mengen.

Door Hans van Rijen, verkeersplanoloog op   donderdag 20 oktober 2016 14:28

Betr: Parkeerverbod geldt niet meer voor de berm. Wat nu?

Uw eerste uitgangspunt is niet correct. Het hof baseert zich in dit arrest niet op het verdrag van Wenen inzake verkeerstekens (zoals u abusievelijk in de eerste alinea vermeldt); de uitspraak wordt volledig gedragen vanuit de Nederlandse wet- en regelgeving en de toelichting daarop.

De conclusie van het hof staat in overweging nr. 20:
20. De Nota van Toelichting op artikel 10 van het RVV 1990 en de beperking die het derde lid van artikel 65, derde lid, van het RVV 1990 aanbrengt op de reikwijdte van de gelding van de borden E1, E2 en E3 van de bijlage 1 van het RVV 1990 leiden tot de conclusie, dat het bord E1 niet verbiedt om in de berm te parkeren. Het hof zoekt voor de uitleg van het begrip weg in de zin van artikel 65 tweede lid van het RVV derhalve geen aansluiting bij het begrip weg als bedoeld in artikel 1, onder b van de WVW 1994.

Pas in overweging 25 wordt aangesloten bij het verdrag.
25. De onder overweging 20 weergegeven conclusie over de uitleg van de zijde van de weg stemt overeen met het bepaalde in het hierboven aangehaalde Verdrag. Dat stemt overeen met het uitgangspunt zoals verwoord in de Nota van Toelichting op het RVV 1990.

Ergo:
De wetgever heeft zich uitgesproken in de Nota van Toelichting bij artikel 65 RVV. Daarin staat vermeld dat de borden die het parkeren en stilstaan regelen de rijbaan betreffen. Bovendien stelt het derde lid dat parkeren blijft toegestaan op de weggedeelten met een parkeerbestemming. Nergens in de wet- of regelgeving, noch in de toelichting, staat vermeld dat deze uitzondering op het tweede lid slechts limitatief de aangelegde parkeerhavens, parkeerstroken of ander parkeergelegenheden zou betreffen. Zij worden in de Nota van Toelichting slechts als voorbeeld genoemd. Artikel 10 RVV maakt een duidelijk onderscheid tussen weggedeelten bestemd om op te rijden en weggedeelten bestemd om te parkeren. Bovendien meldt de Nota van Toelichting dat de rechtswerking van verkeersborden voor zover het betreft “de weg” van geval tot geval verschillend kan zijn. Niet ieder bord is van toepassing op de gehele (breedte van de) weg.

De “uitleg” als zou de berm eveneens onder de rechtswerking van de borden E1 en E2 vallen is en was niet des wetgevers, noch is of was dat af te leiden uit het samenstel van de wettelijke bepalingen te dier zake; die onjuiste uitleg is een eigen – waarschijnlijk gewenste - interpretatie van sommige politie- en handhavingskringen.

Het hof conformeert zich met dit arrest aan de wet en de toelichting. Als subsidiair argument wordt de betreffende bepaling van het verdrag van Wenen inzake verkeerstekens genoemd omdat volgens de considerans van het RVV 1990 het nieuwe RVV aansloot bij de regels en bepalingen van dat verdrag, waarbij die bepalingen als leidend werden genomen.

Het feit dat het gerechtshof voor wat betreft artikel 65 lid 2 RVV geen aansluiting zoekt bij de definitie van weg in de definitieparagraaf van de WVW 1994 (met als uitleg de Nota van Toelichting en de verdragstekst), wil nog niet zeggen dat die definitie van weg niet op andere (lagere) wetgeving of overige bepalingen van het RVV van toepassing zou zijn.
Daarbij “geen aansluiting zoeken” betekent geenszins dat de definitie van de WVW 1994 niet van toepassing zou zijn. Het hof is buitengewoon zorgvuldig in zijn overweging.
Het betekent slechts dat de opvatting – als zouden de borden de gehele (zijde van) de weg betreffen, incluis de berm, omdat weg als zodanig wordt gedefinieerd in de WVW 1994 – een misvatting is.

Voor wat betreft de geldigheid en toepasbaarheid van een verdragsbepaling heeft de Hoge Raad (HR, 30 mei 1986, NJ 1986, 688) bepaald dat voor rechtstreekse werking alleen de inhoud van de desbetreffende bepaling beslissend is. Is deze van dien aard dat de bepaling in de nationale rechtsorde zonder meer als objectief recht kan functioneren dan is rechtstreekse werking op zijn plaats.

Bij toetreding als verdragspartij tot de verkeersverdragen van Wenen en de Protocollen van Genève is een aantal voorbehouden gemaakt t.a.v. een aantal verdragsbepalingen, zoals de verdragen dat aan de individuele verdragspartijen toestaan, zodat deze in Nederland geen werking zullen hebben. De uitbreiding van de werkingssfeer van de verkeersborden die het parkeren en stilstaan regelen (borden E1 en E2) is niet opgenomen in de voorbehouden die Nederland heeft gemaakt. Daarboven verbieden de verdragen opneming van bepalingen in de nationale wet- of regelgeving die in strijd zijn met de bepalingen van de verdragen (Artikel 3 – Obligations of the Contacting Parties - lid 1 onder a, tweede volzin).

Tijdens de zitting zijn de laatste twee genoemde elementen aan de orde gekomen; zij zijn echter niet opgenomen in het gepubliceerde arrest.

Door mr. J.H. Apperloo op   zaterdag 22 oktober 2016 19:27

Betr: Parkeerverbod geldt niet meer voor de berm. Wat nu?

Een algemene vraag mbt berm parkeren; binnen het stedelijk gebied zijn er tal van voorbeelden waar de kant weg is opgesloten door trottoirbanden en daarnaast een groene berm (overigens wat is de breedte van een berm; 2m, 5m of 20m?). De vraag is dus mag ik over de trottoirband rijden om op de "berm" te parkeren?

Door c. prins op   woensdag 15 maart 2017 13:49

Betr: Parkeerverbod geldt niet meer voor de berm. Wat nu?

@prins, zoals ik bij punt 5 vermelde biedt het verharden van een berm onvoldoende recht om het parkeren te verbieden. Dit geldt ook voor een deels verharde berm, bijvoorbeeld met behulp van een trottoirband. De breedte van een berm is verder niet relevant.

Door Peter Veringmeier op   woensdag 15 maart 2017 13:55

Betr: Parkeerverbod geldt niet meer voor de berm. Wat nu?

En hoe zit het met een zone parkeerverbod, bord E10 in E1. Is parkeren in de berm binnen deze zone toegestaan ?

Door Joop N. op   zondag 9 april 2017 19:24

Betr: Parkeerverbod geldt niet meer voor de berm. Wat nu?

Het bord E10zb betreft een parkeerschijfzone.
Binnen een parkeerschijfzone moet bij parkeren langs de blauwe streep gebruik gemaakt worden van de parkeerschijf. Op andere plekken, dus zonder een blauwe streep, is parkeren in principe verboden. De enige uitzondering zijn de in het gebied aangegeven parkeerplaatsen. Daar mag worden geparkeerd zonder parkeerschijf.

Dit bord kan volgens de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens zonaal gecombineerd worden met het bord E1 dat parkeren verbied op de rijbaan. Het bord verbiedt het parkeren in de berm niet. De parkeerbeperking van het bord E10 maakt de toepassing van het bord E1 feitelijk dus overbodig.

Door Peter Veringmeier op   zondag 9 april 2017 19:56

Betr: Parkeerverbod geldt niet meer voor de berm. Wat nu?

Men mag nu dus niet meer bekeuren voor het parkeren in de berm waar het bord E10 staat? Geldt dat ook voor zijpaden van diezelfde weg?
Ik heb een bekeuring gekregen, foutcode R584, toen ik mijn auto in zo'n zijpad had neergezet, circa 10 meter van die weg. Het zijpad, een bospad, was niet geasfalteerd zoals die weg, dus anders geplaveid. Wel verhard met steentjes. Omdat ik aan de weg het bord E10 had gezien, en dacht dat ik hem er niet neer mocht zetten, ook niet in de berm, had ik hem daar geparkeerd. Daarom baal ik dat ik toch een bon heb gekregen. Hij stond daar ook niemand in de weg. Het pad wordt ook gebruikt als uitrit voor zandauto's, maar ik had hem wel zo neergezet dat die er gemakkelijk langs zouden kunnen. Verder geen auto in de wijde omtrek te bekennen.

Door Ruud Grol op   woensdag 21 juni 2017 9:45

Betr: Parkeerverbod geldt niet meer voor de berm. Wat nu?

Beste Ruud,

Bord E10 geeft het begin van een parkeerschijfzone aan. Voor alle wegen binnen die zone gelden dan dezelfde verplichtingen. Het maakt niet uit of een weg hierbij een andere soort verharding heeft.

Door Peter Veringmeier op   woensdag 21 juni 2017 9:48

Betr: Parkeerverbod geldt niet meer voor de berm. Wat nu?

Een interessante situatie doet zich voor in Noordwijk (aan zee). Daar is een parkeerverbod ingesteld, maar omdat de parkeermogelijkheden aan het strand zeer beperkt zijn, wordt er op grote schaal in de wijk geparkeerd. het is een duingebied, en vrijwel alle wegen hebben bermen naast de weg. www.leidschdagblad.nl/duin-en-bollen/150-boetes-voor-fout-parkeren-de-zuid-noordwijk Het is compleet onduidelijk waar men daar nu terecht of onterecht bekeuringen uitdeelt, zie de foto's bij het krantenartikel. Wat is de situatie bij foto 3 en 4? Lijkt me dat dat naast de weg is, dus toegestaan.

Door Michiel Steltman op   dinsdag 15 augustus 2017 11:17

Betr: Parkeerverbod geldt niet meer voor de berm. Wat nu?

Beste Michiel,

Je geeft het antwoord zelf al.
Op foto 3 en 4 bij het artikel staan zover ik kan beoordelen de auto's in de berm geparkeerd.

Door Peter Veringmeier op   dinsdag 15 augustus 2017 11:22

Betr: Parkeerverbod geldt niet meer voor de berm. Wat nu?

R 315B geen gebruik maken van de rijbaan en klaar is kees.

Door Gerald op   donderdag 7 december 2017 10:28

Betr: Parkeerverbod geldt niet meer voor de berm. Wat nu?

Beste Gerald,
Die vlieger gaat niet op voor parkeren. Lees de jurisprudentie er nog maar eens op na.

Door Peter Veringmeier op   donderdag 7 december 2017 10:30

Betr: Parkeerverbod geldt niet meer voor de berm. Wat nu?

Ik denk dat de wettekst echter nog steeds niet goed wordt gelezen. Er staat nl. dat de werkingssfeer van E1 voor die zijde van de weg is. Waarbij de weg naast de rijbaan ook de berm bevat. Dus het verbod geldt niet alleen voor de rijbaan, maar voor de gehele zijde van de weg. Helaas is er ook nog artikel 65 punt 3. Namelijk dat bij gebruik van bord E1 het nog wel toegestaan is om op de daartoe bestemde weggedeelten te parkeren. En nu staat in artikel 10 de voor parkeren bestemde weggedeelten: rijbaan, berm en andere weggedeelten behalve trottoir, voetpad, fietspad, bromfietspad en ruiterpad.

Het is dus ook gewoon toegestaan om te parkeren op de rijbaan en de berm bij een bord E1.

En ja, ik snap dat het bord dan geen betekenis meer heeft, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de slechte wettekst.

Door Jeroen Claassens op   donderdag 26 juli 2018 10:02

Betr: Parkeerverbod geldt niet meer voor de berm. Wat nu?

Beste Jeroen,
Binnen het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) is een een bepaalde hiërarchie vastgelegd tussen verkeersregels en verkeerstekens:
Artikel 62:
Weggebruikers zijn verplicht gevolg te geven aan de verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden.
Artikel 63:
Verkeerstekens gaan boven verkeersregels, voor zover deze regels onverenigbaar zijn met deze tekens.

Artikel 10 staat vermeld onder hoofdstuk II Verkeersregels.
Artikel 65 staat vermeld onder hoofdstuk III Verkeerstekens, paragraaf 2: verkeersborden.

Bij plaatsing van het verkeersbord E1, is het gedeelte "dat voor het parkeren andere weggedeelten mag worden gebruikt" uit de verkeersregel van artikel 10 dus niet meer van toepassing, omdat de regel onverenigbaar is met het verkeersteken E1.


Door Peter Veringmeier op   donderdag 26 juli 2018 10:22

Betr: Parkeerverbod geldt niet meer voor de berm. Wat nu?

Gemeenten zijn in algemeenheid erg goed om bij evenementen in een bepaalde straal rond het evenement een parkeerverbod in te voeren. Meestal worden de parkeerverbodsborden enkele dagen voor zo'n evenement massaal geplaatst.

Dit is ergens begrijpelijk om de bereikbaarheid voor o.a. de hulpdiensten zo goed mogelijk te houden. Echter de gebieden waar de parkeerverbodsborden geplaatst worden is niet oneindig.

Is dit in de grote steden het geval dan parkeert men vaak verderop of op een aangewezen plaats als deze er is.

Enkele weken terug heb ik geparkeerd op een parkeerplaats welke toebehoort aan een recreatieplas die zich bevindt in het buitengebied op een half uur fietsen van huis.
Zij hanteren vaste tarieven voor 2 seizoenen. Het hoogseizoen welke van 1 mei t/m 31 augustus duurt. Hier vraagt men ongeacht de duur van het parkeren 5 euro per auto.

Voor een kwartiertje parkeren omdat je je kinderen weg brengt of ophaalt is dat best wel veel geld. Helemaal omdat je dan 2 keer moet betalen.
Afgelopen jaar heeft de politie vele boetes uitgedeeld aan mensen die geen gehoor gegeven hebben aan de verbodsborden.

Aangezien het hier om het buitengebied gaat en er geen stoep te bekennen is in de wijde omgeving, mag je hier dus blijkbaar wél parkeren in de berm.

Voorheen was er altijd een grote parkeerplaats vanwaar je een kleine 10 minuten lopen van de ingang verwijderd was. Dat nam iedereen voor lief. Sinds de tarieven gegeven worden is die parkeerplaats verwijderd en een braakliggend terrein geworden.

Dit is haast duidelijk het spel van geldwolven. Het is absurd dat de politie niet wijst op de toegestane regelgeving en enkel bekeuring uitschrijft welke niet eens allemaal gegrond zijn.

Door Toine Hoenderboom op   maandag 3 juni 2019 10:58

Betr: Parkeerverbod geldt niet meer voor de berm. Wat nu?

Door het schaatsweer ivm corona crisis was al op het nieuws dat er boetes wordend gegeven voor parkeren in de berm. Ik zie nu ook in het nieuws dat auto's uit voorzorg worden weggesleept onder het excuus dat de hulpdiensten er anders niet bij kunnen mocht dat nodig zijn.
zie: 112groningen.nl/Groningen/nieuws/42338/ijs-op-het-zuidlaardermeer-en-paterswoldsemeer-onbetrouwbaar.html

Al met al krijg ik zelf de indruk dat hier sprake is van rechtsonzekerheid. Niet iedereen heeft de middelen of kennis om bezwaar te maken. Is er een apv van toepassing, een groenstrook, een noodverordening of wordt je auto weggesleept zonder aankondiging? Een kwalijke situatie als je het mij vraagt...

Door Bart op   vrijdag 12 februari 2021 13:31

Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren