Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
apr 17

Geplaatst door: Peter Veringmeier
maandag 17 april 2017 19:53  RssIcon

Waar wordt tegenwoordig mee gespeeld?

Skates zijn nog steeds heel populair, 64% heeft ze in huis. In 44% van de gezinnen hebben ze een space scooter. Met deze “vervoersmiddelen” wordt vooral gespeeld op de stoep en in en om het huis (bijvoorbeeld in de tuin). Daarnaast worden ze veel op het schoolplein gebruikt, of de speeltuin en het fietspad. Met heelys wordt relatief veel op de stoep en op het schoolplein gereden. Skates en space scooters worden vaker op het fietspad gebruikt dan het andere rollende speelgoed.

Hoverboards zijn nog niet zo ingeburgerd. 18% van de ouders zegt dat hun kinderen een hoverboard hebben. Ze worden wat vaker alleen in en rond het eigen huis (en minder op de stoep) gebruikt dan de andere 'vehikels'.


VVN-onderzoek

Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft op donderdag 6 april 2017 weer het VVN Verkeersexamen afgenomen onder 200.000 kinderen. Kinderen worden dan getoetst op hun verkeerskennis, -inzicht en -gedrag. VVN zag hierin aanleiding om aan ouders van kinderen tussen de 6 en 12 jaar te vragen of ze bekend zijn met de verkeersregels voor speelgoed als hoverboards en space scooters op straat. In de verkeersopvoeding, en dus ook hoe je met dit soort bijzondere voertuigen omgaat, spelen ouders een belangrijke rol.


Uit dit onderzoek* blijkt dat de regels in de meeste gevallen niet bekend zijn. Op de stelling “Met een waveboard mag je op het fietspad” antwoordde 56% “niet waar”. 54% van de ouders dacht dat je met een hoverboard de weg op mag. Ouders met een hoverboard in de schuur hadden het zelfs iets vaker bij het verkeerde eind.


*Aan de VVN Kids on Wheels Poll deden 420 ouders van kinderen tussen de 6 en 12 jaar mee. Deze steekproef is representatief voor deze groep ouders in Nederland.


Waar mag je spelen?

Kinderen met deze ‘bijzondere voertuigen ’, zoals waveboards (streetsurfing), skateboards, skates (rolschaatsen), space scooters en heelys (rolschoenen) gelden voor de wet als voetganger en mogen ermee op het fietspad, als een voetpad ontbreekt. Maar met een hoverboard mag je voor de wet nog helemaal niet op de weg. Ze zijn hiervoor (nog) niet goedgekeurd.


Veilig Verkeer Nederland vraagt ouders hun kinderen te vertellen hoe ze deze vervoersmiddelen veilig kunnen gebruiken voor zichzelf en anderen. Daarnaast komen in de lespakketten van VVN deze regels regelmatig naar voren zodat kinderen ook op die manier kunnen weten wat wel en niet mag.


Welke verkeersregels zijn van toepassing op speelgoed met wieltjes?

De wettelijke status wordt ontleend aan artikel 2, lid 2 van het RVV 1990.

2. De regels van dit besluit betreffende voetgangers zijn voorts mede van toepassing op personen die te voet een motorfiets, bromfiets of fiets aan de hand meevoeren, alsmede op personen die zich verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen.


Een waveboard, skateboard, skates, space scooter en ook alle andere voorwerpen met of zonder wielen waarop je je kunt verplaatsen zijn dus “voorwerpen, niet zijnde een voertuig ”. Dat betekent dat die mensen zich moeten houden aan de regels voor voetgangers.


Voor voetgangers is artikel 4 van het RVV 1990 van belang en voor de gebruikers van o.a. dit speelgoed vooral het vierde lid:

  1. Voetgangers gebruiken het trottoir of het voetpad.
  2. Zij gebruiken het fietspad of het fiets/bromfietspad indien trottoir en voetpad ontbreken.
  3. Zij gebruiken de berm of de uiterste zijde van de rijbaan, indien ook een fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt.
  4. In afwijking van het eerste en het tweede lid gebruiken personen die zich verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen, het fietspad, het fiets/bromfietspad, het trottoir of het voetpad (inclusief voetgangersgebied). Zij gebruiken de rijbaan indien een fietspad, een fiets/bromfietspad, een trottoir of een voetpad ontbreekt.


Met de toevoeging van het vierde lid aan artikel 4 RVV 1990 is geregeld dat skaters niet meer alleen op het voetpad hoeven te rijden.


Als er met een hoge snelheid wordt gereden door verkeersdeelnemers met ‘voorwerpen, niet zijnde een voertuig’ (rolschaatsen, skateboard, autoped enz.) terwijl zij ermee rijden op plekken die voor echte voetgangers zijn bestemd, valt er tegen op te treden via artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994:

Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.


Welke verkeersregels zijn van toepassing op elektrisch voortgedreven speelgoed?

De populair geworden hoverboarden (of airboarden) passen niet in deze regels. Beide vervoermiddelen vallen vanwege de elektrische voortstuwing onder het begrip motorrijtuig. Een motorrijtuig is niet hetzelfde als een motorvoertuig: motorrijtuigen zijn volgens art. 1 lid c van de Wegenverkeerswet 1994:

alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van fietsen met trapondersteuning.


Dat betekent ook dat je deze verplicht moet verzekeren volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam).


Op grond van artikel 33 van de Wegenverkeerswet 1994 mogen bepaalde voertuigcategorieën alleen van de weg gebruik maken als ze zijn goedgekeurd voor toelating op de weg. In artikel 3.1 van de Regeling voertuigen zijn op grond van artikel 21 van de Wegenverkeerswet 1994 de voertuigcategorieën opgenomen die moeten worden toegelaten. De bromfiets valt onder de in het artikel genoemde categorie L. De goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers gaat via de Europese verordening EG 168/2013. Maar bepaalde voertuigsoorten, zoals de Segway, kunnen niet type goedgekeurd worden omdat ze een ‘zelf balancerend ’ voertuig zijn of omdat ze geen zadel hebben.


Om een dergelijke uitvinding toch in Nederland toe te laten kan het ministerie sinds 2011 deze voertuigen aanmerken als ‘bijzondere bromfietsen ’. Daar zijn ook weer regels aan gekoppeld. Het ministerie kan dus op verzoek van de fabrikant een bijzonder voertuig als ‘bromfiets ’ aanmerken. Zo is dat voor de Segway en een elektrische step (de elektrische versie van Kickbike Cruise) en een elektrische driewieler (Swing) gedaan.


Hoverboarden of airboarden zijn ook ‘zelf balancerende voertuigen ’ maar kunnen niet type goedgekeurd worden via de Europese verordening. Ze komen ook niet in aanmerking voor een aanwijzing door de minister als ‘bijzondere bromfiets ’. Dit omdat een ‘deugdelijke stuurinrichting ’ ontbreekt. De verbodsbepaling van artikel 33 WVW 1994 is daarmee van toepassing. Omdat het voertuig niet is toegelaten, mag met zo’n voertuig geen gebruik worden gemaakt van de openbare weg. Je mag er alleen mee spelen op privéterrein of op een rollerskatebaan.


Sta even stil bij al deze regels als je als ouders overweegt om je kind zo'n hip stuk speelgoed cadeau te doen. Dan kan iedere verkeersdeelnemer veilig op weg!

 

5 commentaren tot heden...


Betr: Speelgoed met wieltjes op straat, mag dat?

Ach in de jaren 60 reed ik op een Vliegende Hollander en die ging pas hard. Op straat spelen moet kunnen maar wel met aandacht.

Door Robert-Jan van den Berg op   zondag 23 april 2017 15:45

Betr: Speelgoed met wieltjes op straat, mag dat?

Peter,

Dat zou betekenen dat kinderen een bekeuring krijgen wanneer ze met een airboard op de stoep bezig zijn? Die dingen worden massaal verkocht op de Bazaar in Beverwijk? Waarom is daar dan geen controle op?

Door Erik op   maandag 1 mei 2017 9:29

Betr: Speelgoed met wieltjes op straat, mag dat?

Leuk al die regels maar zolang er niet op wordt gehandhaafd geloven mensen het wel. Voetpad en rijwielpad worden tegenwoordig zelfs willekeurig gebruikt door voetgangers en fietsers, net zo het uitkomt. Ook daar is geen handhaving op. Het zou wel moeten vind ik.

Door Annelies van Zomeren-in 't Veld op   maandag 1 mei 2017 9:42

Betr: Speelgoed met wieltjes op straat, mag dat?

Hallo Ron,

In artikel 3.1 van de Regeling voertuigen zijn de Europese voertuigcategorieën opgenomen en de bromfiets valt onder de in het artikel genoemde categorie L. Bepaalde voertuigsoorten, zoals de zelf balancerende voertuigen van Segway en voertuigen die geen zadel hebben, zijn in de op deze voertuigen van toepassing zijnde Verordening EG 168/2013 uitgezonderd en kunnen daarom niet worden type goedgekeurd. Om dit soort voertuigen toch in Nederland toe te laten is het sinds 2011 mogelijk om door de minister van Infrastructuur en Milieu ‘bromfietsen’ aan te laten wijzen. Om in aanmerking te komen voor zo ’n aanwijzing heeft de minister in een beleidsregel een aantal eisen opgenomen waaraan zo’n ‘bromfiets’ moet voldoen. Als een bromfiets hiervoor geschikt wordt geacht, wordt deze op verzoek van de fabrikant/importeur aangewezen en deze aanwijzing wordt in de Staatscourant geplaatst. Zo is onlangs de Kickbike Cruise aangewezen. Dit betreft een elektrische aangedreven step voor volwassenen. Voor dit voertuig geldt geen rijbewijs- en kentekenplicht. Wél moet een WA-verzekering zijn afgesloten. De minimum leeftijd is 16 jaar. Uitgezonderd daarop is een persoon die een handicap heeft en dit door een OV-begeleiderskaart, een Valyspas of een WMO-pas kan aantonen.

Een Segway heeft een stuurinrichting maar hoverboarden hebben die niet. Dit voertuig kan op grond van de EG verordening niet worden type goedgekeurd, want zoals eerder gesteld, zijn zelf balancerende voertuigen uitgezonderd en ook kan dit voertuig niet door de minister worden aangewezen omdat in de beleidsregel de eis is opgenomen dat het voertuig moet zijn voorzien van een deugdelijke stuurinrichting en daar is bij een hoverboard geen sprake van.

Door Peter Veringmeier op   dinsdag 22 augustus 2017 17:19

Betr: Speelgoed met wieltjes op straat, mag dat?

Hallo Ron,

In artikel 3.1 van de Regeling voertuigen zijn de Europese voertuigcategorieën opgenomen en de bromfiets valt onder de in het artikel genoemde categorie L. Bepaalde voertuigsoorten, zoals de zelf balancerende voertuigen van Segway en voertuigen die geen zadel hebben, zijn in de op deze voertuigen van toepassing zijnde Verordening EG 168/2013 uitgezonderd en kunnen daarom niet worden type goedgekeurd. Om dit soort voertuigen toch in Nederland toe te laten is het sinds 2011 mogelijk om door de minister van Infrastructuur en Milieu ‘bromfietsen’ aan te laten wijzen. Om in aanmerking te komen voor zo ’n aanwijzing heeft de minister in een beleidsregel een aantal eisen opgenomen waaraan zo’n ‘bromfiets’ moet voldoen. Als een bromfiets hiervoor geschikt wordt geacht, wordt deze op verzoek van de fabrikant/importeur aangewezen en deze aanwijzing wordt in de Staatscourant geplaatst. Zo is onlangs de Kickbike Cruise aangewezen. Dit betreft een elektrische aangedreven step voor volwassenen. Voor dit voertuig geldt geen rijbewijs- en kentekenplicht. Wél moet een WA-verzekering zijn afgesloten. De minimum leeftijd is 16 jaar. Uitgezonderd daarop is een persoon die een handicap heeft en dit door een OV-begeleiderskaart, een Valyspas of een WMO-pas kan aantonen.

Een Segway heeft een stuurinrichting maar hoverboarden hebben die niet. Dit voertuig kan op grond van de EG verordening niet worden type goedgekeurd, want zoals eerder gesteld, zijn zelf balancerende voertuigen uitgezonderd en ook kan dit voertuig niet door de minister worden aangewezen omdat in de beleidsregel de eis is opgenomen dat het voertuig moet zijn voorzien van een deugdelijke stuurinrichting en daar is bij een hoverboard geen sprake van.

Door Peter Veringmeier op   dinsdag 22 augustus 2017 17:19

Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren